Nätverk och aktörer

För att stärka det internationella arbetet är Växjö kommun medlem i flera regionala och internationella nätverk som fungerar som ”intresseorganisationer” för kommuner

Genom dessa organisationer kan man driva gemensamma frågor, till exempel i dialog med EU:s olika organ och i FN:s klimatförhandlingar. Nätverkens roll som informationsspridare och kontaktmäklare är av stor nytta för verksamheten både för omvärldsbevakning och konkreta projekt.  

Internationella nätverk

Organic Cities Network Europe

Växjö kommun har varit med och grundat nätverket som ska främja ekologiskt jordbruk, ekologisk matproduktion och konsumtion av ekologisk mat. Nätverket kommer ha ett kontor i Bryssel och första året är det Nürnberg som står för ordförandeskapet. Andra medlemmar i nätverket är Paris i Frankrike, Wien i Österrike, Nürnberg i Tyskland, Corrence i Frankrike, Porec i Kroatien och Seeham i Österrike, samt organisationen Città del bio i Italien. Växjö kommun har högt ställda mål kring maten och har kommit en bra bit på vägen, men här kan Växjö ta del av vad andra gör. Det kan till exempel handla om att nå mål kring Växjöbornas konsumtion. Att Växjö kommun finns med bland de sju städerna beror bland annat på utmärkselen Green Leaf Award 2018 som Växjö tilldelats och det årliga evenemanget MAT som väckt stort intresse i Europa. Magnus P Wåhlin (MP), är Växjö kommuns representant i nätverket.

Energy-Cities

Ett tematiskt nätverk för städer som arbetar med energifrågor, förnyelsebar energi, energieffektivisering samt planering av hållbara energisystem. Växjö är aktiva i nätverket och representerade i styrelsen genom kommunfullmäktiges ordförande Bo Frank (M)som vice president.

Energy-Cities webbplatslänk till annan webbplats

Mayors Adapt

EU-kommissionens initiativ 2014, handlar om vikten av europeiska kommuners engagemang för att göra EU mer anpassat till klimatförändringar. Växjö gick 28 augusti 2014 med i samarbete som EU-kommissionen lanserat för bättre anpassning av EU till klimatförändringarna. Växjö har redan skrivit under det så kallade Borgmästaravtalet vilket innebär att vi vill gå längre än EUs klimatmål. Växjö kommun antog en klimatanpassningsplan redan i april 2013.

Mayors Adapts webbplatslänk till annan webbplats  

Borgmästaravtalet

Växjö kommun skrev 2008 under Covenant of Mayors dvs Borgmästaravtalet. Det innebär att vi åtar oss att gå längre än EU: s klimatmål i fråga om minskning av fossila koldioxidutsläpp genom ökad energieffektivitet, renare energiproduktion. Nu har cirka 50 svenska kommuner och många tusen städer inom EU skrivit under Covenant of Mayors.

Borgmästaravtalets webbplatslänk till annan webbplats 

ICLEI

Local Governments for Sustainability, är en internationell miljöorganisation med 1000 städer och kommuner som medlem. ICLEI företräder världens kommuner vid FN-förhandlingar i miljöfrågor. Växjö är ordförande i Europastyrelsen genom ett av kommunalråden, vakant, beslut om ersättare fattas i februari/mars 2018.

ICLEIs webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster    

Union of the Baltic Cities - UBC

UBC är en intresseorganisation runt Östersjön. UBC utvecklar konkreta samarbetsprojekt med andra städer kring Östersjön, vilket på sikt främjar utvecklingen och integrationen i Östersjöregionen. Växjö är representerade i UBC:s styrelse 2017-2019 genom kommunalråd Per Schöldberg (C).

UBCs webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster   

REVES

Ett nätverk som sammanför lokala och regionala myndigheter med aktörer inom den sociala ekonomin. Syftet är att skapa stabila partnerskap och gemensam policy för hållbar lokal utveckling inom det sociala området samt att verka för socialt inlemmande. 

Regionala aktörer

För att kunna utveckla det internationella arbetet behövs samarbete med andra aktörer både lokalt och regionalt. Här ser du vilka Växjö kommun samarbetar med.

ALMI Företagspartner

Hjälper företag att förbereda sig för internationell expansion genom rådgivnings- och utbildningsprogram och utlandskontakter.

ALMIs webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

ESF-rådet

Ansvarar för Europeiska Socialfondens mål att stärka individens ställning i arbetslivet och på så sätt bidra till tillväxt och ökad sysselsättning. Rådet driver Europeiska socialfondens program i Sverige. 

EFS's webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Energikontor Sydost

Arbetar med att initiera, koordinera och genomföra projekt som syftar till ökad energieffektivisering och ökad tillförsel av förnyelsebar energi i alla samhällssektorer. Affärsidén är att erbjuda aktuell, objektiv och opartisk information och kunskap inom energi- och transportsektorn.

Energikontorets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

ID, Institutet för lokal och regional demokrati

Tar sig an projekt som tangerar viktiga områden/teman som mångfald, integration, politisk styrning och kompetens, jämställdhet, tillgänglighet och mänskliga rättigheter. Prioritet ligger på samhällsfrågor i den ”nära demokratin” på den lokala och regionala nivån i Sverige, men en stor del av verksamheten finns också på det internationella planet. 

IDs webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Länsstyrelsen

Arbetar med EU-frågor som berör olika områden. De ansvarar bl a för flertalet stöd som ingår i EU:s jordbrukspolitik och bereder ansökningar om stöd inom strukturfondsprogrammet Mål 2 Södra (vilket Växjö kommun inte omfattas av).

Länsstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats 

Miljö Linné

En förening som verkar i Småland, Öland, Blekinge och Halland och består av medlemmar, dvs: företag, kommuner, myndigheter, organisationer, skolor osv. Föreningen äger bolaget Miljöresurs Carl von Linné och man är en arena och driver projekt kring hållbar utveckling bland annat Unga ekokockar.

Miljö Linnés webbplatslänk till annan webbplats

Region Kronoberg

Arbetar med ett hållbart, långsiktigt perspektiv för utveckling, tillväxt och en god hälso- och sjukvård som ska möta människors behov.

Region Kronobergs webbplatslänk till annan webbplats 

Sustainable Småland

Ett grönt regionalt affärsnätverk med inriktning på samarbete och utveckling, bildades i januari 2011. Nätverket har sitt säte i Växjö.

Sustainable Smålands webbplatslänk till annan webbplats

Sydsam

Ett samarbetsorgan för kommuner, landsting, kommunförbund och regioner i Sydsverige. Organisationens syfte är att skapa en plattform för regionens långsiktiga utveckling - både i ett nationellt och i ett europeiskt perspektiv - samt att hävda regionens intressen.

Sydsams webbplatslänk till annan webbplats

Nationella nätverk

Klimatkommunerna

En förening i Sverige för 30 kommuner och ett landsting som arbetar aktivt med att minska utsläppen av växthusgaser.

Klimatkommunerna är till för att stödja deltagarna med:

  • att ta fram lokala klimatstrategier
  • konkreta projekt inom trafik-, energi- och bostadssektorn
  • att vara en länk till internationellt och nationellt arbete
  • att visa nationella myndigheter på hinder och möjligheter för lokalt klimatarbete.

Växjö kommun är medlem och var med vid bildandet av Klimatkommunerna.

Klimatkommunernas webbplatslänk till annan webbplats

Fossilfritt Sverige

Fossilfritt Sverige är en plattform för dialog och samverkan mellan företag, kommuner och andra typer av aktörer som vill göra Sverige fritt från fossila bränslen. Initiativet samlar kunskapen och viljan i alla samhällssektorer och verkar för att synliggöra det klimatarbete som sker runt om i landet. Fossilfritt Sverige startades av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015. Svante Axelsson är nationell samordnare för Fossilfritt Sverige. Växjö är en av 300 aktörer och har antagit tre utmaningar. Läs mer om Växjö

Fossilfritt Sveriges webbplatslänk till annan webbplats

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 augusti 2018
Politik och demokrati