Internationella projekt

Växjö kommun har en positiv inställning till internationellt samarbete och vill uppmuntra internationalisering av kommunen genom deltagande i projekt och internationella nätverk.

Ett aktivt projektsamarbete skapar en förutsättning för att utveckla kommunen och dess verksamheter på ett bra sätt genom att det bidrar till kunskap, idéer, inspiration samtidigt som det stärker våra internationella nätverk och sätter Växjö på kartan internationellt. Projekt kan samtidigt bidra till delfinansiering av innovativ utveckling inom olika områden. Kommunen uppmuntrar kommunalägda företag, förvaltningar politiker, tjänstemän och andra samhällsaktörer att delta i internationella projekt och utbyten.  

Kommunala partnerskap

Växjö kommun är sedan många år engagerade i flera kommunala partnerskap, KP. Det är en SIDA-finansierad samarbetsform som genom resultatinriktade projekt ska bidra till utveckling av väl fungerande och demokratiska lokala myndigheter i prioriterade samarbetsländer och i Sverige, till nytta för båda parter.

Sverige har en lång tradition av lokalt självstyre och de svenska kommunerna har ansvar för en stor del av samhällsservicen. Svenska kommuner, landsting och regioner har därmed värdefulla kunskaper och erfarenheter att dela med sig av till sina motparter i utvecklingsländer. Förutom att Växjö kommun på detta sätt är en del i genomförandet av Sveriges politik för global utveckling passar det även väl in i den internationella strategins alla tre delar; extern finansiering, omvärldsbevakning och kompetensutveckling.

Kommunala partnerskap med Sydafrika, Vietnam, Kosovo

Växjö kommun har en positiv inställning till internationellt samarbete och uppmuntrar internationalisering genom deltagande i projekt och internationella nätverk. Kommunen har flera partnerskap.

Växjö kommun är sedan många år engagerade i flera kommunala partnerskap (KP). Detta är en SIDA-finansierad samarbetsform som genom resultatinriktade projekt ska bidra till utveckling av väl fungerande och demokratiska lokala myndigheter i prioriterade samarbetsländer och Sverige, till nytta för båda parter.

Sverige har en lång tradition av lokalt självstyre och de svenska kommunerna har ansvar för en stor del av samhällsservicen. Svenska kommuner, landsting och regioner har därmed värdefulla kunskaper och erfarenheter att dela med sig av till sina motparter i utvecklingsländer. Förutom att Växjö kommun på detta sätt är en del i genomförandet av Sveriges politik för global utveckling passar det även väl in i den internationella strategins alla tre delar; extern finansiering, omvärldsbevakning och kompetensutveckling. Växjö har förnärvarande långsiktiga samarbeten med tre kommuner, varav en är i Sydafrika, en är i Vietnam och en är i Kosovo.

Växjö kommuns kommunala partnerskap med JB Marks Local Municipality, Sydafrika

Växjö kommuns kommunala partnerskap med JB Marks Local Municipality (tidigare Tlokwe City Council), Sydafrika, inleddes redan 2005. Bakgrunden till partnerskapet bottnar i 1800-talets svenska emigration då fler än 5 000 svenskar flyttade till och slog sig ner kring trakterna runt dagens Potchefstroom. Genom SVT:s dokumentär ’Afrikafararna’ uppmärksammades denna glömda del av den svenska emigrationen, varpå politiska företrädare från Växjö och Potchefstroom bestämde sig för att mötas för att knyta kontakter. Det nämnda mötet blev lyckat och parterna beslöt att underteckna en gemensam avsiktsförklaring med mål om att söka pengar för ömsesidiga utvecklingsprojekt. Dagens kommunala partnerskap bygger således på en gemensam historia, men de två kommunerna delar även likheter genom att vara expansiva, ha varsitt universitet och göra offensiva satsningar avseende idrott och kultur.

Sedan 2005 har fler än 35 projekt och förstudier genomförts tillsammans på en rad olika områden såsom stadsplanering, omsorg, socialtjänst, arbetsmarknad, PR/kommunikation, personal, kultur/fritid, jämställdhet, näringslivsutveckling och Agenda 2030 etc. Dagens styrgrupp träffas två gånger årligen för att fatta strategiska beslut om partnerskapets nuläge och framtid. Den nämnda styrgruppen består av politiska företrädare från Växjö och JB Marks, men även från Älmhults kommun som ersatte Region Kronoberg som formell part vid sommaren 2018. Det aktuella partnerskapet är ett av de absolut största och mest omfattande kommunala partnerskapen i Sverige sett till volym och kvalitet. De flesta kommunala förvaltningarna i Växjö har själva ägt eller deltagit i ett eller fler projekt med Sydafrika, något som mynnat ut i flera konkreta resultat för de två länderna.

Dagens partnerskap samordnas av Institutet för lokal och regional demokrati (ID) för Växjö kommuns räkning. För mer information kontakta Daniel Folkesson, Institutet för lokal och regional demokrati (ID), daniel@idvxo.se telefon 073-677 07 09

Nu pågående projekt

 • New Coordination Structure to support vulnerable families, januari 2017-december 2019

Avslutade projekt

 • Fler än 35 projekt och förstudier på områden som till exempel stadsplanering, omsorg, socialtjänst, arbetsmarknad, PR/kommunikation, personal, kultur/fritid, jämställdhet, näringslivsutveckling och Agenda 2030 (år 2005-)

Växjö kommuns kommunala partnerskap med An Giang-provinsen, Vietnam

Samarbetet mellan Växjö och An Giang startade 2010 efter att Växjö blivit introducerade med An Giang vid ett möte på Energimyndigheten. Parterna beslutade sig för att undersöka förutsättningar till samarbete och ett kortare förstudieprojekt genomfördes inom miljö-/klimat för att de skulle lära känna varandra. Då utbytet visade sig vara givande för båda parter sökte man därefter ett treårsprojekt för att utbyta erfarenheter inom miljöstrategier, inklusive avfall, energi, klimat och studerade då också hur Växjö arbetar med förvaltning, inklusive av kommunala bolag och studerade också hur Växjö/Sverige ser på transparens, demokrati mm. När projektet gick mot sitt slut hade parterna insett att avfallsområdet kunde vara ett område där An Giang hade mycket att lära från Växjö och utvecklade ett projekt inom detta område. I början av 2015 startade ett treårigt projekt där Växjö hjälpte An Giang att utveckla en avfallsplan och arbeta med kommunikation inom avfallsområdet. Projektet blev mycket värdefullt och både Växjö och An Giang såg nyttan i att fortsätta relationen, varpå ett förstudieprojekt inom vatten och avloppsområdet genomfördes våren 2018 med positivt resultat. En ny ansökan för ett projekt inom vatten och avlopp avses lämnas in i oktober 2018, med tänkt projektstart våren 2019.

Det finns en gemensam styrgrupp för partnerskapet där politiska företrädare samt tjänstepersoner från båda parter ingår. Styrgruppens huvudsakliga uppgift är att förankra partnerskapet lokalt, identifiera nya samarbetsområden samt följa upp pågående och avslutade projekt. Partnerskapet samordnas av Växjö kommun.

För mer information kontakta Ingrid Palmblad Örlander, Växjö kommun, ingrid.palmbladorlander@vaxjo.se telefon 0470-410 00.

Avslutade projekt

 • Förstudie för vatten och avloppsprojekt 2018-2018
 • Avfallplanering och avfallskommunikation 2015-2017
 • Förstudie för samverkansprojekt inom avfall 2014-2014
 • Utbyte inom miljöområdet 2012-2014
 • Förstudie för samverkansprojekt (inom miljö/klimat) 2010-2010

Växjö kommuns kommunala partnerskap med Komuna Vushtrri, Kosovo

Växjö kommuns kommunala partnerskap med Komuna Vushtrri, Kosovo har pågått sedan år 2013. Det bor uppskattningsvis över 1 000 kosovoalbaner i Växjö. Kontakterna med hemlandet är många och redan 2011 fanns tankar på ett samarbete då man såg att Växjö skulle, genom erfarenhetsutbyte, kunna hjälpa Vushtrri kommun i sin utveckling. Sommaren 2012 befann sig Vushtrris borgmästare i Sverige och bjöds då till Växjö av Islam Islami, kosovoalban och bosatt i Växjö sedan många år. Besöket fokuserade på miljö och avfallshantering, tillgänglighet och demokrati. Därefter lämnades en formell förfrågan från Vushtrri till Växjö om samarbete vilket mottogs positivt.

Sedan dess har sex projekt genomförts som tangerat områden som miljö- och avfallshantering, tillgänglighet, organisering och utveckling av daglig verksamhet, socialt entreprenörskap mm. Partnerskapet bedrivs genom projekt mellan de båda lokala administrationerna för att nå utveckling, erfarenhetsutbyte och ska präglas av ömsesidighet. Det finns en gemensam styrgrupp för partnerskapet där politiska företrädare för den politiska majoriteten och oppositionen samt tjänstepersoner från båda parter ingår. Styrgruppens huvudsakliga uppgift är att förankra partnerskapet lokalt, identifiera nya samarbetsområden samt följa upp pågående och avslutade projekt. Partnerskapet samordnas av Institutet för lokal och regional demokrati (ID).

För mer information kontakta Annika Ström, Institutet för lokal och regional demokrati (ID), annika@idvxo.se telefon 070-206 38 26.

Nu pågående projekt

 • Kontaktcenter- utveckling av service och tillgänglighet, januari 2017- december 2018
 • Socialt entreprenörskap 2 (SEKOS 2) januari 2018- december 2020

Avslutade projekt

 • Avfallshantering och återvinning 2014-2015
 • Lika villkor och möjligheter genom ökad tillgänglighet 2014-2015
 • Socialt entreprenörskap (SEKOS) 2015-2017
 • Miljöpedagogik i skolan (MIS) 2015-2017
 • Organisering och utveckling av daglig verksamhet 2015-2017
 • Demokratiutveckling genom fullmäktige 2016-2018

 

Demokratiutveckling genom fullmäktige DUF (Vushtrri, Kosovo)

Projektet är två-årigt och utgår från utmaning gällande arbetet kring kommunfullmäktige. Det handlar om övergripande utmaningar som administration/samordning, transparens och delaktighet men också påverkan och möjligheter till ansvarsutkrävande från medborgarna. Utbyte som gynnar båda parter.

Kontaktperson: Annika Ström, Institutet för lokal och regional demokrati (ID), e-post annika@id-vaxjo.com, telefon 0702-063826

EU-projekt

Växjö kommun strävar efter deltagande i EU-projekt av flera anledningar. En viktig anledning är att få delta i utvecklingen av spjutspetsinnovationer som bidrar till dynamiken i kommunen. En annan anledning är att vi genom EU-projekt kan få del av de cirka 960 miljarder Euro som avsatts för utvecklingsprojekt under perioden 2014-2020. Genom EU-bidrag kan vi öka ambitionsnivån på våra lokala utvecklingsprojekt och därigenom skapa unika och innovativa installationer som bidrar till att sätta Växjö på världskartan som innovativ och framåtblickande stad. Vidare bidrar EU-projekt till omvärldsbevakning, kunskap och inspiration som bidrar till Växjö som spjutspetsstad, inte minst inom ramen för visionen runt Europas Grönaste stad. Deltagande i EU-projekt bidrar vidare till att göra kommunen till en attraktiv arbetsgivare och är en viktig del i kompetensutveckling av kommunen.

SUMBA

SUMBA står för Sustainable Urban Mobility and commuting in Baltic cities och är ett EU-projekt som pågår från oktober 2017 till september 2020. Projektet ska öka möjligheterna för hållbar pendling mellan staden och orterna runtomkring och Växjö kommun är en av totalt tio städer/kommuner i Östersjöregionen som deltar i projektet.

SUMBA kommer att utveckla och testa olika verktyg som ska hjälpa stads- och trafikplanerare att integrera kombinationsresor eller andra mobilitetslösningar i planeringen. I Växjö ska till exempel ett nytt system för lånecyklar startas under hösten 2018. Privatpersoner kommer då att få prova olika typer av cyklar för att hitta ett nytt sätt att pendla. Det kan till exempel handla om att pendla långdistans med elcykel eller kombinera buss och vikbar cykel.

Dialog med pendlarna är också en viktig del i projektet och i kommunens trafik-och transportplanering. Projektet kommer att generera nya idéer för kombinationsresor och framkomlighet med cykel som kan bidra till Växjö kommuns kommande transportplan.

EU-bidraget till Växjö kommun är drygt 3 miljoner kronor från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Växjö kommun och städer/kommuner i Tyskland, Estland, Lettland, Litauen och Polen.

Kontaktperson: Colin Hale, Växjö kommun, e-post colin.hale@vaxjo.se, telefon 072-161 89 02

Läs mer om projektet på SUMBAS webbplatslänk till annan webbplats.

Logotyp för SUMBA med flagga och text.

CoBiUM

Växjö kommun leder det tre-åriga EU-finansierade projektet CoBiUM. I projektet deltar även Energikontoret Sydost (Sverige), Danish Cycling Tourism (Danmark), University of Greifswald (Tyskland), City of Slupsk (Polen), City of Gdynia (Polen). Genom att marknadsföra lastcyklar syftar CoBiUM till att minska utsläppen av växthusgaser och att minska biltrafiken. Det leder till att trycket på parkeringsplatser kommer att minska, vägarna blir säkrare och ljudnivån i staden kommer att sänkas. Detta gör att livskvaliteten i projektdeltagarnas städer kommer att öka.

I projektet kommer olika piloter att implementeras inriktade mot tre olika målgrupper, privatpersoner, offentlig verksamhet samt företag. Genom att samarbeta kring frågan mellan projektpartnerna kommer piloterna kunna utvärderas både innan och efter implementering för att bli så bra som möjligt. Efter att piloterna är genomförda kommer en handbok om hur el-lastcyklar kan implementeras i städer att skrivas. Genom spridning av projektets resultat är förhoppningen att fler städer i regionen kring Södra Östersjön ska inspireras och ta till sig av arbetet.

IUCs samverkansprogram för Burlington - Växjö kommun

IUC Burlington – Växjö cooperation programme (IUCBV) - är ett 18 månaders projekt som startade i november 2017. Projektet finansieras av EU medel genom programmet "’International Urban Cooperation programme" (IUC). Programmet syftar till att sammanföra tekniska tjänstemän från europeiska och nordamerikanska städer för att utbyta erfarenheter och goda exempel som kan bidra till att utveckla hållbara städer i såväl Europa och Amerika. Växjö har blivit utvald som en av 11 Europeiska städer som matchats med 11 städer från antingen Canada, USA eller Mexico. Växjö har blivit matchad med Burlington, Ontario, Kanada som är en stad med liknande förutsättningar som Växjö. Städerna ska samverka runt frågor kopplat till klimatförändringar med koppling till grönstrukturfrågor och offentliga miljöer, men även utbyta erfarenheter runt hållbart byggande i trä. Projektet kommer genomföras genom gemensamma seminarium, studiebesök, kurser samt möjlighet till tjänstemannapraktik i respektive stad. Projektets slutprodukt kommer vara en hållbar lokal utvecklingsplan som utvecklas gemensamt av städerna.

Kontaktperson: Bo Hjälmefjord, e-post: bo.hjalmefjord@vaxjo.se, telefon: 0470-411 37.
Webbplats för IUClänk till annan webbplats

 

NERO

NERO är ett 3-årigt EU-projekt som VKAB deltar i tillsammans med fyra andra skandinaviska partners. Det pågår mellan 2017-2020. Projektet går ut på att utveckla och demonstrera ”nära-nollenergihus med träkonstruktion” , både ur ett energiperspektiv och ett kostnadsperspektiv. Att sedan förse dessa hus med förnybar energi som är optimala för de lokala förhållandena är också en del i projektet.

Projektet ska främja storskalig marknadsandel av nära-nollenergihus med träkonstruktion och låg miljöpåverkan. Det ska ske genom anpassning för industriell byggdesign och upphandling.

NEROs webbplatslänk till annan webbplats

READY

READY är ett EU-finansierat projekt som Växjö kommun är med i tillsammans med Århus kommun i Danmark och Kaunas i Litauen. Det är ett femårigt projekt som startade upp 1 december 2014. Syftet är att testa innovativa lösningar i stor skala, bland annat renovera lägenheter, kontor och lokaler så att de minskar sin energiförbrukning till minst hälften. Vi ska också utveckla och demonstrera nya lösningar för fjärrvärmenäten med sänkt framledningstemperatur. Vi ska också installera fibernät i de renoverade lägenheterna för innovativa kommunikationssystem, såväl för mätning och visualisering av energianvändningen som utbyte av relevant information. IKEA finns också med i projektet för att installera smarta kök med syfte att minimera den mängd mat som måste kastas och energianvändningen, även att höja kvaliteten på det som ska gå till återvinning. Beteendekampanjer kommer också att genomföras. En viktig del i projektet är att mäta och följa upp resultaten och sedan att sprida den kunskap som byggts upp.
Web för Projekt READY (engelska)
länk till annan webbplats
Om READY på Växjö kommuns webbplats (svenska)
Kontaktperson: Jan Johansson, Växjö kommun, e-post jan.johansson3@vaxjo.se, telefon 0470-43276.

 

Resolve

Resolve är ett femårig EU-finansierat projekt med målet att stärka attraktionskraften i citykärnan samt hålla nere utsläppsnivåer från personal- och godstransporter. Tillsammans med nio partners från åtta olika EU-länder kommer olika aktörer från länet att genomföra aktiviteter som leder till huvudmålet. Länsstyrelsen samordnar projektet i Kronobergs län där Växjö kommun tillsammans med Region Kronoberg, Energikontor Sydost och Citysamverkan ingår i en så kallad Stakeholders group. Projektet startade i april 2016.

Resolve på Länsstyrelsen Kronobergs webbplatslänk till annan webbplats

Kontaktperson: Per-Olof Löfberg, Växjö kommun, e-post per-olof.lofberg@vaxjo.se, telefon 0470-415 74.

Relaterade länkar

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 december 2018
Politik och demokrati