Internationella projekt

Växjö kommun har en positiv inställning till internationellt samarbete och vill uppmuntra internationalisering av kommunen genom deltagande i projekt och internationella nätverk.

Ett aktivt projektsamarbete skapar en förutsättning för att utveckla kommunen och dess verksamheter på ett bra sätt genom att det bidrar till kunskap, idéer, inspiration samtidigt som det stärker våra internationella nätverk och sätter Växjö på kartan internationellt. Projekt kan samtidigt bidra till delfinansiering av innovativ utveckling inom olika områden. Kommunen uppmuntrar kommunalägda företag, förvaltningar politiker, tjänstemän och andra samhällsaktörer att delta i internationella projekt och utbyten.  

Kommunala partnerskap

Växjö kommun är sedan många år engagerade i flera kommunala partnerskap, KP. Det är en SIDA-finansierad samarbetsform som genom resultatinriktade projekt ska bidra till utveckling av väl fungerande och demokratiska lokala myndigheter i prioriterade samarbetsländer och i Sverige, till nytta för båda parter.

Sverige har en lång tradition av lokalt självstyre och de svenska kommunerna har ansvar för en stor del av samhällsservicen. Svenska kommuner, landsting och regioner har därmed värdefulla kunskaper och erfarenheter att dela med sig av till sina motparter i utvecklingsländer. Förutom att Växjö kommun på detta sätt är en del i genomförandet av Sveriges politik för global utveckling passar det även väl in i den internationella strategins alla tre delar; extern finansiering, omvärldsbevakning och kompetensutveckling.

Tlokwe City Council, Sydafrika (2006 - )

Växjö kommun har sedan 2006 ett samarbete med Tlokwe City Council i Sydafrika. Förutom kommunen är även Region Kronoberg officiell partner. Projekten pågår under ett till två år och har bland annat hanterat områdena; politikerrollen, demokrati, PR och kommunikation, personalfrågor, kommunal ekonomi, bibliotek, stadsplanering, dagvattenhantering och vuxenutbildning.

Paving way for support and skills-training of dropouts

Ett tvåårigt projekt (2014-2016) med syfte att utbyta kunskap och genomföra praktik kring arbetet med unga dropouts (unga som valt att hoppa av skola/utbildning). Projektet inkluderar Växjö kommun, projektet Framtid Kronoberg samt delar av det civila samhället. Målet blir att studera fungerande arbetsmetoder, kunskapshöjande insatser och – för Växjös del – införa en ny fältorganisation för den uppsökande verksamheten.

Kontaktperson: Annika Ström, Institutet för lokal och regional demokrati (ID), e-post annika@id-vaxjo.com, telefon 0470-77 85 51.

Komuna Vushtrri, Kosovo (2014 - )

Under 2014 startade Växjö kommun ett samarbete med Komuna Vushtrri i norra Kosovo. Partnerskapet bedrivs genom projekt mellan de båda lokala administrationerna för att nå utveckling, erfarenhetsutbyte och för att kunna ge råd när det behövs. Detta ger i sin tur bättre service till medborgarna. Särskild uppmärksamhet ska riktas på samarbete inom hållbarhet, miljö, klimat och energi samt tillgänglighet och demokrati.

SEKOS – Socialt Entreprenörskap Kosovo

Det tvååriga projektet SEKOS (2015-2017) syftar till att studera kommunens stöd till sociala företag och framväxten av ett entreprenörskap som skapar nya jobb och investerar i välfärden. SEKOS kartlägger styrkor och svagheter i det kommunala uppdraget och samlar s k goda exempel för de två kommunerna att lära av. Projektet samlar både kommun och sociala företag under samma tak, med mål om att knyta nya kontakter och sporra framväxten av nya företag. Under de två åren träffas parterna vid fyra tillfällen för stärka intern kunskap och kompetens, men även för att ta fram en egen informationsfilm, genomföra utbildningssatsningar och möta unga entreprenörer på lokal nivå.

Kontaktperson: Daniel Folkesson, Institutet för lokal och regional demokrati (ID), e-post daniel@id-vaxjo.com, telefon 0736-770 709.

Organisering och utveckling av daglig verksamhet

Projektet har som mål att öka kunskapen kring utformande av daglig verksamhet samt stärka den kommunala organisationen för att på så sätt integrera individer med funktionsnedsättning så att dessa i större utsträckning kan delta i samhället som fullvärdiga medborgare. Idag finns ingen verksamhet i kommunal regi i Vushtrri. Målgruppen ska på sikt kunna erbjudas meningsfulla aktiviteter och sysselsättning samt kunna få tillgång till en mötesplats, och där erhålla stöd, trygghet och kunskapsutveckling. Under två år träffas parterna fyra gånger och däremellan arbetar man på hemmaplan med utveckling av och utbildning kring verksamheten.

Kontaktperson: Annika Ström, Institutet för lokal och regional demokrati (ID), e-post annika@id-vaxjo.com, telefon 0702-063826.

Public Relations Best Practices - Internal communication

Ett tvåårigt projekt (2013-2015) med fokus på förbättrad intern kommunikation inom offentlig organisation för bättre ledarskap, stolthet, ökat deltagande och tillgång till information främst för den sydafrikanska parten. Fokus för den svenska sidan är kommunikation i multikulturella sammanhang. I detta projekt är även Landstingets och Regionförbundets kommunikationsenheter med.

Kontaktperson: Institutet för lokal och regional demokrati (ID).

Demokratiutveckling genom fullmäktige DUF (Vushtrri, Kosovo)

Projektet är två-årigt och utgår från utmaning gällande arbetet kring kommunfullmäktige. Det handlar om övergripande utmaningar som administration/samordning, transparens och delaktighet men också påverkan och möjligheter till ansvarsutkrävande från medborgarna. Utbyte som gynnar båda parter.

Kontaktperson: Annika Ström, Institutet för lokal och regional demokrati (ID), e-post annika@id-vaxjo.com, telefon 0702-063826.

 

EU-projekt

Växjö kommun strävar efter deltagande i EU-projekt av flera anledningar. En viktig anledning är att få delta i utvecklingen av spjutspetsinnovationer som bidrar till dynamiken i kommunen. En annan anledning är att vi genom EU-projekt kan få del av de cirka 960 miljarder Euro som avsatts för utvecklingsprojekt under perioden 2014-2020. Genom EU-bidrag kan vi öka ambitionsnivån på våra lokala utvecklingsprojekt och därigenom skapa unika och innovativa installationer som bidrar till att sätta Växjö på världskartan som innovativ och framåtblickande stad. Vidare bidrar EU-projekt till omvärldsbevakning, kunskap och inspiration som bidrar till Växjö som spjutspetsstad, inte minst inom ramen för visionen runt Europas Grönaste stad. Deltagande i EU-projekt bidrar vidare till att göra kommunen till en attraktiv arbetsgivare och är en viktig del i kompetensutveckling av kommunen.

SUMBA

SUMBA står för Sustainable Urban Mobility and commuting in Baltic cities och är ett EU-projekt som pågår från oktober 2017 till september 2020. Projektet ska öka möjligheterna för hållbar pendling mellan staden och orterna runtomkring och Växjö kommun är en av totalt tio städer/kommuner i Östersjöregionen som deltar i projektet.

SUMBA kommer att utveckla och testa olika verktyg som ska hjälpa stads- och trafikplanerare att integrera kombinationsresor eller andra mobilitetslösningar i planeringen. I Växjö ska till exempel ett nytt system för lånecyklar startas under hösten 2018. Privatpersoner kommer då att få prova olika typer av cyklar för att hitta ett nytt sätt att pendla. Det kan till exempel handla om att pendla långdistans med elcykel eller kombinera buss och vikbar cykel.

Dialog med pendlarna är också en viktig del i projektet och i kommunens trafik-och transportplanering. Projektet kommer att generera nya idéer för kombinationsresor och framkomlighet med cykel som kan bidra till Växjö kommuns kommande transportplan.

EU-bidraget till Växjö kommun är drygt 3 miljoner kronor från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Växjö kommun och städer/kommuner i Tyskland, Estland, Lettland, Litauen och Polen.

Kontaktperson: Colin Hale, Växjö kommun, epost colin.hale@vaxjo.se, telefon 072-161 89 02

För mer information: www.sumba.eulänk till annan webbplats

CoBiUM

Växjö kommun leder det tre-åriga EU-finansierade projektet CoBiUM. I projektet deltar även Energikontoret Sydost (Sverige), Danish Cycling Tourism (Danmark), University of Greifswald (Tyskland), City of Slupsk (Polen), City of Gdynia (Polen). Genom att marknadsföra lastcyklar syftar CoBiUM till att minska utsläppen av växthusgaser och att minska biltrafiken. Det leder till att trycket på parkeringsplatser kommer att minska, vägarna blir säkrare och ljudnivån i staden kommer att sänkas. Detta gör att livskvaliteten i projektdeltagarnas städer kommer att öka.

I projektet kommer olika piloter att implementeras inriktade mot tre olika målgrupper, privatpersoner, offentlig verksamhet samt företag. Genom att samarbeta kring frågan mellan projektpartnerna kommer piloterna kunna utvärderas både innan och efter implementering för att bli så bra som möjligt. Efter att piloterna är genomförda kommer en handbok om hur el-lastcyklar kan implementeras i städer att skrivas. Genom spridning av projektets resultat är förhoppningen att fler städer i regionen kring Södra Östersjön ska inspireras och ta till sig av arbetet.

IUCs samverkansprogram för Burlington - Växjö kommun

IUC Burlington – Växjö cooperation programme (IUCBV) - är ett 18 månaders projekt som startade i november 2017. Projektet finansieras av EU medel genom programmet "’International Urban Cooperation programme" (IUC). Programmet syftar till att sammanföra tekniska tjänstemän från europeiska och nordamerikanska städer för att utbyta erfarenheter och goda exempel som kan bidra till att utveckla hållbara städer i såväl Europa och Amerika. Växjö har blivit utvald som en av 11 Europeiska städer som matchats med 11 städer från antingen Canada, USA eller Mexico. Växjö har blivit matchad med Burlington, Ontario, Kanada som är en stad med liknande förutsättningar som Växjö. Städerna ska samverka runt frågor kopplat till klimatförändringar med koppling till grönstrukturfrågor och offentliga miljöer, men även utbyta erfarenheter runt hållbart byggande i trä. Projektet kommer genomföras genom gemensamma seminarium, studiebesök, kurser samt möjlighet till tjänstemannapraktik i respektive stad. Projektets slutprodukt kommer vara en hållbar lokal utvecklingsplan som utvecklas gemensamt av städerna.

Kontaktperson: Bo Hjälmefjord, e-post: bo.hjalmefjord@vaxjo.se, telefon: 0470-411 37.
Webbplats för IUClänk till annan webbplats

World Cities: EU – Third Countries Cooperation on Urban Development

World Cities är ett EU-finansierat projekt som koordinerar utbytet av hållbar stadsutveckling mellan europeiska städer och städer i andra länder. "EU-Japan-dialogen" organiseras av miljöorganisationen ICLEI, de har bjudit in Växjö kommun att delta. Två teman finns för projektet: Utveckling mot minskade CO2-utsläpp och energieffektiviseringFörtätad stadsutveckling med service för en åldrande befolkning. Målet är att utbyta erfarenheter inom hållbar stadsutveckling och fyra europeiska städer: Riga i Lettland, Burgas i Bulgarien, Leipzig i Tyskland samt Växjö ska träffa fyra japanska städer: Kumamoto och Kitakyushu på ön Kyushu, Toyama på ön Honshu samt Shimokawa på ön Hokkaido. Växjö har blivit sammankopplat med Shimokawa. Shimokawa ligger långt norrut på Hokkaido och ligger i en skogsregion. De satsar hårt på hållbar lokal industri omfattande miljö, ekonomi och sociala värden. Shimokawa är idag beroende av fossila bränslen men siktar mot att bli en helt oberoende stad gällande import av energi för värme och el till 2018. Projektet bygger på tre träffar där första träffen sker i Japan i början av september, andra träffen i Europa i november och sista träffen i Japan i februari.
Kontaktperson: Jan Johansson, Växjö kommun, e-post jan.johansson3@vaxjo.se, telefon 0470-43276.

NERO

NERO är ett 3-årigt EU-projekt som VKAB deltar i tillsammans med fyra andra skandinaviska partners. Det pågår mellan 2017-2020. Projektet går ut på att utveckla och demonstrera ”nära-nollenergihus med träkonstruktion” , både ur ett energiperspektiv och ett kostnadsperspektiv. Att sedan förse dessa hus med förnybar energi som är optimala för de lokala förhållandena är också en del i projektet.

Projektet ska främja storskalig marknadsandel av nära-nollenergihus med träkonstruktion och låg miljöpåverkan. Det ska ske genom anpassning för industriell byggdesign och upphandling.

NEROs webbplatslänk till annan webbplats

READY

READY är ett EU-finansierat projekt som Växjö kommun är med i tillsammans med Århus kommun i Danmark och Kaunas i Litauen. Det är ett femårigt projekt som startade upp 1 december 2014. Syftet är att testa innovativa lösningar i stor skala, bland annat renovera lägenheter, kontor och lokaler så att de minskar sin energiförbrukning till minst hälften. Vi ska också utveckla och demonstrera nya lösningar för fjärrvärmenäten med sänkt framledningstemperatur. Vi ska också installera fibernät i de renoverade lägenheterna för innovativa kommunikationssystem, såväl för mätning och visualisering av energianvändningen som utbyte av relevant information. IKEA finns också med i projektet för att installera smarta kök med syfte att minimera den mängd mat som måste kastas och energianvändningen, även att höja kvaliteten på det som ska gå till återvinning. Beteendekampanjer kommer också att genomföras. En viktig del i projektet är att mäta och följa upp resultaten och sedan att sprida den kunskap som byggts upp.
Web för Projekt READY (engelska)
länk till annan webbplats
Om READY på Växjö kommuns webbplats (svenska)
Kontaktperson: Jan Johansson, Växjö kommun, e-post jan.johansson3@vaxjo.se, telefon 0470-43276.

CitiZEN – Sustainable Mobility for Citizens in Europe

Hållbart resande för Europas medborgare, effektivt hållbart resande i städer kan avsevärt bidra till en hållbar ekonomisk tillväxt och sysselsättning i våra städer. Detta är oerhört viktigt för att uppnå EU 2020-målen då 70 procent av befolkningen i EU bor i städer och står för över 80% av EU: s BNP. Dessutom har kravet på ökad rörlighet i städer skapat en icke-hållbar miljö med allvarliga trafikstockningar, dålig luft och höga halter av CO2-utsläpp. Projektets huvudsakliga fokus är hållbart resande i städer. Projektet samordnas av Energy Cities och 6 utav deras medlemsstäder är inblandade som projektpartners, alla med olika erfarenheter inom det här området. De 6 städerna är Besancon (Frankrike), Milton Keynes (England), Modena (Italien), Zadar (Kroatien), Bistrita (Rumänien), Cacak (Serbien) och Växjö (Sverige). Syftet med projektet är att skapa en permanent arbetsgrupp fokuserad på hållbar rörlighet inom ramen för Energy Cities. Projektet kommer att arbeta med utveckling och uppdatering av städernas lokala planer för hållbart resande samt genomföra åtgärder inom området, exempel på åtgärder kan vara: främjande av cykling, bilpooler, hållbart resande i skolor (gå-/cykelbussar, info.kampanjer), familjetävlingar, offentliga evenemang (t.ex. energidagar/mässor, Europeiska trafikantveckan). Detta kommer att ske genom att organisera 4 webseminarium, 4 workshops och 4 platsbesök för företrädare för de lokala myndigheter som är partners i projektet. Som ett led i att skapa engagemang kring stadens arbete med hållbart resande kommer varje partner att arrangera en offentlig tillställning för att på så sätt involvera medborgarna i processen.
Officiella CitiZEN-sidan. "Citizen projektet"
länk till annan webbplats
Kontaktperson: Mats Persson, Växjö kommun, e-post: mats.persson@vaxjo.se, telefon: 0470-418 04.

CENSE2020

Cirkulär Ekonomi från norra till södra Europa 2020: nya vägar för medborgarinflytande i beslutsprocesser. CENSE2020 är ett tvåårigt projekt som startade juli 2015. Projektet syftar till att skapa ett nätverk av städer som strävar mot en cirkulär ekonom genom att lyfta och byta erfarenheter runt olika städers utmaningar för expansion och hållbar miljöutveckling, med speciellt fokus på resurseffektivitet, återvinning och återbruk. Lokalt i Växjö representeras projektet av Växjö kommun och Macken som samverkar med sju andra städer från: Kroatien, Malta, Rumänien, Grekland, Holland och Italien. Projektet genomförs som en serie av projektmöten, med olika teman som anordnas i de olika städerna. Mötet i Växjö som planeras för våren 2017 kommer handla om återbruk och gröna jobb. Förhoppningen för Växjö är att projektet skall bidra med nya idéer samt stärka relationer för med potentiella partners för innovativt framtida projektsamarbete inom cirkulär ekonomi.

Kontaktperson: Bo Hjälmefjord, Växjö kommun, e-post:  bo.hjalmefjord@vaxjo.se; telefon: 0470-411 37.


Logotyp för Cense bestående av kugghjul i grönt, gult och blått samt texten Circular economy from north to south Europe 2020

Resolve

Resolve är ett femårig EU-finansierat projekt med målet att stärka attraktionskraften i citykärnan samt hålla nere utsläppsnivåer från personal- och godstransporter. Tillsammans med nio partners från åtta olika EU-länder kommer olika aktörer från länet att genomföra aktiviteter som leder till huvudmålet. Länsstyrelsen samordnar projektet i Kronobergs län där Växjö kommun tillsammans med Region Kronoberg, Energikontor Sydost och Citysamverkan ingår i en så kallad Stakeholders group. Projektet startade i april 2016.

Resolve på Länsstyrelsen Kronobergs webbplatslänk till annan webbplats

Kontaktperson: Per-Olof Löfberg, Växjö kommun, e-post per-olof.lofberg@vaxjo.se, telefon 0470-415 74.

Relaterade länkar

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 juli 2018
Politik och demokrati