Ny våtmark i Bergunda

I Växjö kommun pågår en förstudie om möjligheten att skapa ett större område med sammanhängande våtmark i Bergunda, söder om Växjö. Syftet med våtmarken är att förbättra vattenkvaliteten i Växjösjöarna.

Växjö kommun står inför flera utmaningar med att i framtiden ta hand om och rena avloppsvatten från den växande staden. Samtidigt driver Växjö kommun ett aktivt arbete med att förbättra vattenkvaliteten i Växjösjöarna. I nuläget släpps det renade avloppsvattnet från avloppsreningsverket Sundet ut till Norra Bergundasjön och vidare till Mörrumsån. För att sjön ska få bättre vattenstatus måste utsläppen minska.

En möjlig åtgärd är att införa ett system av våtmarker som det renade vattnet passerar före utsläpp i Mörrumsån. Våtmarker renar effektivt näringsämnen och påverkar landskapets vattenhållande förmåga positivt. Samtidigt skapas goda förutsättningar för biologisk mångfald. Ett sådant alternativ undersöktes i en förstudie 2018 - 2019.

Förstudie för våtmark

Förslaget gäller tio sammankopplade dammar som täcker en vattenyta om drygt 70 hektar. Våtmarkerna är placerade i naturligt låga områden och har anpassats till befintliga natur- och kulturförhållanden. Systemet med våtmarker innebär att utsläppspunkten för renat avloppsvatten flyttas, från Norra Bergundasjön till Bergkvarasjön. I förstudien har det särskilt noga studerats hur detta påverkar Mörrumsån.

Det förslag som förstudien tagit fram innebär minsta möjliga intrång på privat mark. Att privat mark ändå påverkas beror på områdets naturliga terrängförhållanden. I arbetet med förstudien har vi fortlöpande kontakt med de närmast berörda markägarna.

Utredningarna har genomförts med statligt stöd via Lokala Naturvårdssatsningen, LONA. Länk till annan webbplats.

Komplettering av förstudien

Under hösten 2020 och våren 2021 kompletteras förstudien i ett antal frågeställningar:

  • Kartläggning av möjliga åtgärder för minskad näringstransport och vattenhushållning i Marklanda dike.
  • Fältundersökningar (yt- och grundvattenprovtagning).
  • Fördjupad analys av motstående intressen (kraftledning, vägar) och förslag på möjliga anpassningar.
  • Utredning av alternativ och kostnader för marktillträde.
  • Visualisering av våtmarksförslag för enklare kommunikation.

Fler alternativ utreds

Parallellt med förstudien av våtmarken utreds flera andra alternativ för framtida avloppshantering i Växjö. Målsättningen är att besluta om en utbyggnadsstrategi under 2021. Därefter vet vi om förslaget om en ny våtmark kommer att gå vidare.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 maj 2021