Ombyggnation Ulriksbergskolan

Ulriksbergs förskola och skola är i behov av större lokaler. Just nu pågår om- och tillbyggnation av Ulriksbergskolan för årskurs F-6 i tre paralleller samt en förskola med totalt 70–80 platser. Kommunen bygger även ett nytt tillagningskök, idrottshall samt en separerad utemiljö och trafiksituation för ökad säkerhet för barnen.

Vy uppifrån där man ser ett antal byggnader som sitter ihop med en innergård där barn leker

Översiktsbild på nya Ulriksbergskolan efter om- och tillbyggnationen. Illustration: LBE arkitekt ab.

Arbetet innefattar en större ombyggnation och delvis även rivning för att göra det möjligt att bygga nya lokaler. Inför beslutet har en antikvarisk inventering gjorts för att bedöma vad som bör bevaras vid ombyggnationen. De nya delarna byggs enligt kommunens träbyggnadsstrategi och certifieringen miljöbyggnad, nivå silver.

Tidplan

  • Vid vårterminens slut 2020 började entreprenören riva södra förskolbyggnaden samtidigt som byggbodar och staket sattes upp.
  • Efter sommaren påbörjades byggnationen av den nya idrottshallen. Det blir en fullstor hall utan läktare.
  • I augusti 2021 revs byggnaderna utmed Ulriksbergspromenaden, som tidigare innehöll en gymnastiksal, förskola och slöjdsalar.
  • Byggnationen av en ny förskola i två våningsplan, med plats för 75 barn i fem avdelningar är klar. Byggnaden innehåller utöver förskolan ett tillagningskök med matsal, musiksal, slöjdsalar, expedition och personalrum samt klassrum med tillhörande grupprum.
  • I augusti 2023 påbörjades den sista delen som omfattar ombyggnad av den norra och västra byggnaden. I detta skedet färdigställs även skolgården mot väster.
  • Hela byggnationen beräknas stå klar till höstterminens start 2024.
Senast uppdaterad: 12 juni 2024