Tillflöden till Trummen

Växjö kommun har utrett olika möjligheter att rena det vatten som rinner till Skirviken. 2020 anlade kommunen en våtmark och ett kalkfilter för att rena vattnet och jämna ut vattenflödet.

Bakgrunden till projektet är att kommunen i mätningar hittat förhöjda fosforhalter i det vatten som rinner från den stora våtmarken i Skir till den södra delen av Trummen. Mätningarna visar att en stor del av problemet verkar ligga i att våtmarken som är en utdikad sjö släpper ifrån sig fosfor, i synnerhet under sommaren.

Resultat och rapporter i projektet samt samrådshandlingar och ansökningshandlingar till Mark- och miljödomstolen hittar du under rubriken Relaterade dokument.

Projektet medfinansieras genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt som förmedlas av Länsstyrelsen i Kronoberg.

Senast uppdaterad: 28 juni 2023