Söka pengar från fonder och stiftelser

Växjö kommun förvaltar ett antal stiftelser som det är möjligt att söka pengar från. Du kan till exempel ansöka om ekonomiskt stöd eller stipendier för resor, boende, hjälpmedel och rekreation.

Du kan hämta ansökningsblanketter för Växjö kommuns fonder och stiftelser i kommunens kontaktcenter, Norra Järnvägsgatan 7, Växjö.

Du hittar även ansökningsblanketter under rubriken "Relaterade dokument".

Blanketten skickas till
Respektive förvaltning
Växjö kommun
Box 1222
351 12 Växjö

Med begreppet ”behövande” i en stiftelses ändamålsbestämmelse, menas ekonomiskt behövande. För att kunna få bidrag från en sådan stiftelse måste den sökande därför visa att han eller hon är ekonomiskt behövande. Om den sökande är sjuk, funktionshindrad, gammal eller svag behöver detta i sig inte betyda att han eller hon också är ekonomiskt behövande.

Fonder och stiftelser som går att söka just nu


Mellan 1 maj och 30 september är du välkommen med din ansökan om medel från följande fonder och stiftelser:

  • Emil Waldéns stiftelse för åldringsvårdens främjande
  • Stiftelsen Gunhild Lindbergs fond
  • Stiftelsen Johan och Maria bergs arbetarbostadsfond
  • Stiftelsen Johan och Maria bergs sjukfond
  • Stiftelsen Johan och Maria Bergs pensionsfond för kvinnliga tjänare
  • Stiftelsen Rådman Leo och fru Clara Bergs fond
  • Stiftelsen samfonden för Maria- och Nannyhemmen
  • Stiftelsen Växjö kommuns samfond för sociala ändamål
  • Stiftelsen samfond för sociala ändamål och gravskötsel

Emil Waldéns Stiftelse för åldringsvårdens befrämjande

Förvaltning: Omsorgsnämnden
Kontakt: omsorgsnamnden@vaxjo.se

Stiftelsen har till ändamål att främja åldringsvården i Växjö kommun. Ska utbetalas såsom julgåva åt ensamma behövande åldringar bosatta i Växjö kommun.

Ansökan öppnar 1 maj. Ansökan ska göras senast 30 september. Besked lämnas i mitten av december och utbetaltning sker i slutet av december.

Stiftelsen Adolf Peterssons donation

Förvaltning: Vederslövs donationsnämnd
Utdelningsbart i år: 4 521 kr

Medel till mindre bemedlade, främst barnrika, skötsamma jordbrukare inom Vederlövs kommun, vilka genom flit och sparsamhet undvikit att anlita kommun eller stat.

Stiftelsen Anna Bondes fond

Förvaltning: Omsorgsnämnden
Kontakt: omsorgsnamnden@vaxjo.se

Stipendier för resor och rekreation till i Växjö kommun bosatta personer med funktionshinder. Utdelning sker enligt speciella utdelningsprinciper. Sökande ska vända sig till sin handikappförening/organisation som föreslår stipendiater till omsorgsförvaltningen.

Ansökningstiden är förlängd till den 13 april. Lottning av stipendietagare sker i april.

Stiftelsen Helge och Ellen Ekmans donationsfond

Förvaltning: Utbildningsnämnden
Kontaktperson: utbildningsnamnden@vaxjo.se
Utdelningsbart i år: 40 237 kr

Stiftelse som utdelas till elever i Växjö grundskolor som avslutar årskurs nio och som under skoltiden gjort goda framsteg i flit och visat ett gott uppförande. I första hand ska stipendiet ges till sådana elever som efter avslutad grundskola fortsätter sin utbildning inom- eller utomlands och inte i större omfattning erhåller studiesociala förmåner. Stipendium utdelas efter ansökan.

Ansökan görs senast 1 november.

Stiftelsen Georg Lückligs fond

Förvaltning: Utbildningsnämnden
Kontaktperson: utbildningsnamnden@vaxjo.se
Utdelningsbart i år: 1 016 kr

Stipendiet kan delas ut till den som är anställd eller elev i utbildningsförvaltningen. Även en grupp elever eller en personalgrupp kan få ta emot utmärkelsen. Alla anställda, elever och föräldrar till elever i Växjö kommuns grundskolor har rätt att nominera kandidater till stipendiet. I ansökan skall det motiveras varför just din kandidat bör få stipendiet.

Ansökan görs senast 1 juni.

Stiftelsen Gunhild Lindbergs fond

Förvaltning: Omsorgsnämnden
Kontakt: omsorgsnamnden@vaxjo.se

Bidrag till en behövande ensamstående kvinna boende på Maria- och Nannyhemmet.

Ansökan öppnar 1 maj. Ansökan ska göras senast 30 september. Besked lämnas i mitten av december och utbetaltning sker i slutet av december.

Stiftelsen Johan och Maria Bergs arbetarbostadsfond

Förvaltning: Nämnden för arbete och välfärd
Kontaktperson: namnden.arbete.valfard@vaxjo.se

Stiftelsens ändamål är att ge bidrag till hyra eller annat bidrag till boendet, utöver de allmänna statliga och kommunala bostadsbidragen eller vad som i övrigt skall bekostas av allmänna medel, för behövande arbetare och därmed jämställda personer. Behöriga att söka är i första hand behövande personer bosatta inom Växjös centrala delar och i andra hand inom övriga delar av Växjö kommun och som uppfyller stiftelsens ändamål. Fondmedel kan endast beviljas en gång/kalenderår och sökande.

Ansökan öppnar 1 maj. Ansökan ska göras senast 30 september. Besked lämnas i mitten av december och utbetaltning sker i slutet av december.

Stiftelsen Johan och Maria Bergs sjukfond

Förvaltning: Omsorgsnämnden
Kontaktperson: omsorgsnamnden@vaxjo.se

Bidrag till tekniska hjälpmedel, behandling eller rekreation åt i Växjö kommun bosatta behövande personer vilka enligt läkares intyg lider av tuberkulos eller annan kronisk lungsjukdom. Företräde till utdelning från stiftelsen lämnas till behövande personer från förutvarande Växjö stad eller dess omnejd. Sökande som är folkbokförd inom Växjö kommun kan tilldelas fondmedel förutsatt att man i övrigt uppfyller stiftelsens ändamål. Sökande som beviljats medel från annan stiftelse, som omsorgsnämnden ansvarar för, bör inte utan synnerliga skäl beviljas medel ur denna stiftelse samma kalenderår. Dessutom bör inte sökande som erhållit fondmedel ett år utan synnerliga skäl beviljas medel påföljande år.

Ansökan öppnar 1 maj. Ansökan ska göras senast 30 september. Besked lämnas i mitten av december och utbetaltning sker i slutet av december.

Stiftelsen Johan och Maria Bergs pensionsfond för kvinnliga tjänare

Förvaltning: Omsorgsnämnden
Kontakt: omsorgsnamnden@vaxjo.se

Stiftelsen ska i första hand användas till att ge bidrag till behövande äldre kvinnor i förutvarande Växjö stad, vilka under många år utfört arbete i annans tjänst och i andra hand till övriga behövande äldre kvinnor i Växjö kommun. Samordnas med Samfond för sociala ändamål.

Ansökan öppnar 1 maj. Ansökan ska göras senast 30 september. Besked lämnas i mitten av december och utbetaltning sker i slutet av december.

Stiftelsen Rådman Leo och fru Clara Bergs fond

Förvaltning: Omsorgsnämnden
Kontakt: omsorgsnamnden@vaxjo.se

Stiftelsens utdelas årligen till behövande änkor och döttrar efter tjänstemän, handlande och hantverkare, med företrädesrätt för sådana änkor och döttrar efter medlemmar av Frimurareorden och Ordensförbundet Mn, logen S:t Sigfrid.

Ansökan öppnar 1 maj. Ansökan ska göras senast 30 september. Besked lämnas i mitten av december och utbetaltning sker i slutet av december.

Stiftelsen samfonden för Maria- och Nannyhemmen

Förvaltning: Omsorgsnämnden
Kontakt: omsorgsnamnden@vaxjo.se

Stiftelsen skall användas till att bistå behövande äldre och/eller handikappade personer boende i Växjö kommun i angelägenhet som har samband med boendet.

Ansökan öppnar 1 maj. Ansökan ska göras senast 30 september. Besked lämnas i mitten av december och utbetaltning sker i slutet av december.

Stiftelsen Växjö kommuns samfond för sociala ändamål

Förvaltning: Omsorgsnämnden
Kontakt: omsorgsnamnden@vaxjo.se

Bidrag till barns hjälpbehov och för att bistå pensionärer/åldringar, handikappade och andra behövande personer i kommunen. Får dock inte användas för att täcka kostnad för verksamhet som enligt lag ålagts kommunen. Vid beslut om utdelning ur fonden skall lämplig hänsyn tas till föreskrifterna för de i samfonden ingående donationerna.

Ansökan öppnar 1 maj. Ansökan ska göras senast 30 september. Besked lämnas i mitten av december och utbetaltning sker i slutet av december.

Stiftelsen samfond för sociala ändamål och gravskötsel

Förvaltning: Omsorgsnämnden
Kontaktperson: omsorgsnamnden@vaxjo.se

I första hand för vård av vissa angivna gravar. Eventuell övrig avkastning skall användas till behövande, sjuka i före detta Öja, Kalvsvik och Bergs kommuner.

Ansökningsförfarande enligt särskilda föreskrifter. Ansökningsblankett sänds till fem namngivna församlingar och före detta donationsnämnder eller namn. Samordnas med sociala samfonden för sociala ändamål.

Ansökan öppnar 1 maj. Ansökan ska göras senast 30 september. Besked lämnas i mitten av december och utbetaltning sker i slutet av december.

Stiftelsen Kinnevalds Häradskassa stipendiefond Jät

Förvaltning: Kommunstyrelsen
Kontaktperson: Martin Fransson, telefon 0470-412 16
Utdelningsbart i år: 760 kr

Utdelas årligen som stipendium eller bidrag till skötsamma och inom förutvarande Jäts församling mantalsskrivna personer, vilka bedriver studier vid lantbruks-, lanthushålls- eller skogsbruksskolor, eller i andra hand som bidrag till praktisk ungdomsverksamhet inom jordbruk och dess binäringar.


Sista ansökningsdag är den 31 oktober.

Stiftelsen Kinnevalds Häradskassa stipendiefond Bergunda

Förvaltning: Kommunstyrelsen
Kontaktperson: Martin Fransson, telefon 0470-412 16
Utdelningsbart i år: 3 759 kr

Utdelas årligen som stipendium eller bidrag till skötsamma och inom förutvarande Bergunda kommun mantalsskrivna personer, vilka bedriver studier vid lantbruks-, lanthushålls- eller skogsbruksskolor, eller i andra hand som bidrag till praktisk ungdomsverksamhet inom jordbruk och dess binäringar.

Sista ansökningsdag är den 31 oktober.

Stiftelsen Kinnevalds Häradskassa stipendiefond Mellersta Kinnevald

Förvaltning: Kommunstyrelsen
Kontaktperson: Martin Fransson, telefon 0470-412 16
Utdelningsbart i år: 2 753 kr

Utdelas årligen som stipendium eller bidrag till skötsamma och inom förutvarande Mellersta Kinnevalds kommun mantalsskrivna personer, vilka bedriver studier vid lantbruks-, lanthushålls- eller skogsbruksskolor, eller i andra hand som bidrag till praktisk ungdomsverksamhet inom jordbruk och dess binäringar.

Sista ansökningsdag är den 31 oktober.

Vilhelmina och K G Nilssons stiftelse

Förvaltning: Vilhelmina och K G Nilssons styrelse
Utdelningsbart i år: 890 kr

Stiftelsen ska lämna hjälp till och främja vård av behövande ålderstigna eller sjuka inom Sjösås socken. I första hand hjälp till personer som under längre tid varit anställda på Lidboholms gård eller Aktiebolag och som visat god flit och uppförande. Även anställdas fruar och barn samt arrendatorer under Lidboholm och deras familjer ska ha företrädesrätt.

Senast uppdaterad: 20 maj 2022