Behöver jag bygglov, marklov, rivningslov eller anmälan?

Ibland kan det krävas bygglov eller en anmälan om du vill ändra något i ditt hus eller tomt. För en del åtgärder kan det även krävas tillstånd, som exempelvis dispens från strandskyddet eller grannens tillåtelse.

Om du har ett en- eller tvåbostadshus finns det vissa åtgärder som du inte behöver söka bygglov för men i en del fall kan du behöva göra en anmälan.

Läs igenom vilka åtgärder som är bygglovsbefriade innan du går vidare.

Det finns flera olika sorters uteplatser. Beroende på hur uteplatsen konstrueras och var den ska byggas kan den vara en bygglovsbefriad åtgärd eller kräva bygglov. En altan sitter ihop med huset och är alltså inte fristående. Det kan vara ett trädäck med skärmtak över som är öppen utan inglasning.

Det finns möjlighet att bygga skärmtak över exempelvis uteplats eller entré utan bygglov, på maximalt 15 kvadratmeter. Om du redan har ett så stort skärmtak på din fastighet behöver du ansöka om bygglov.

Om du inte har ett skärmtak på din fastighet får du bygga en altan med 15 kvadratmeter skärmtak eller mindre utan att ansöka om bygglov. Så länge skärmtaket placeras minst 4,5 meter från fastighetsgränsen.

Du får på vissa villkor bygga en komplementbyggnad på maximalt 30 kvadratmeter byggnadsarea på en tomt med en- och tvåbostadshus utan bygglov. Om du vill kan du istället bygga flera småbyggnader, så länge deras totala area inte blir större än 30 kvadratmeter. Men det kräver en anmälan till kommunen och ett startbesked.

Attefallshus

Vill du sätta en badtunna på din tomt behöver du varken söka bygglov eller göra någon anmälan för det.

Balkong är en byggnadsdel som i de flesta fall är utskjutande från byggnadens fasad. Vanligtvis krävs det bygglov för balkonger. På en- och tvåbostadshus krävs det inte alltid bygglov för en liten balkong, däremot kan det krävas en anmälan.

Bygglov krävs dock om åtgärden vidtas på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

En bastu kan byggas både inomhus och utomhus som en egen byggnad. Om du vill bygga en vedeldad bastu inomhus krävs det att du gör en anmälan för installation av kamin eller rökkanal.

Om du vill bygga en ny fristående byggnad för bastun krävs bygglov om du inte använder dig av de bygglovsbefriade åtgärderna samt anmälan för installation av kamin eller rökkanal.

Det krävs oftast inget bygglov om du vill anlägga en mindre brygga, som mest 15 kvadratmeter stor och 10 meter ut i vattnet. Detta gäller oavsett om gångdäcket är fast eller om det är ett flytande gångdäck. En brygga kräver däremot oftast strandskyddsdispens.

Det kan även krävas tillstånd för vattenverksamhet från Länsstyrelsen. Länk till annan webbplats.

Ett plank är en fristående vägg och används som ett grövre alternativ till stängsel för att skydda mot passage och buller. Det krävs nästan alltid bygglov för alla typer av plank, däribland bullerplank. Det finns två undantag:

  • Utanför detaljplanerat område får du för en- och tvåbostadshus bygga ett plank inom omedelbar närhet av bostadshuset. Om det är närmare fastighetsgräns än 4,5 meter ska du ha grannens godkännande.
  • Du får anordna en skyddad uteplats genom att bygga ett plank som är högst 1,8 meter högt. Detta ska ske inom 3,6 meter från bostadshuset och minst 4,5 meter från fastighetsgräns om inte grannen godkänner något annat.

Att bygga till innebär en utökning av volymen på byggnaden åt vilket håll som helst. Det kan vara att man bygger en källare, ett uterum eller andra rum. Om du vill bygga till som mest 15 kvadratmeter finns det möjlighet att göra det som en bygglovsbefriad åtgärd. I så fall krävs bara en anmälan.

Om du redan har utnyttjat möjligheten att bygga till 15 kvadratmeter som en bygglovsbefriad åtgärd krävs det bygglov. Utanför detaljplanerat område finns det vissa undantag.

Carport är en öppen komplementbyggnad för parkering av fordon. Minst en sida av fasaden är utan vägg. Det krävs bygglov om du inte använder de bygglovsbefriade åtgärderna, i så fall krävs istället en anmälan.

Utanför detaljplanerat område finns det vissa undantag.

Generellt sett får du göra olika typer av underhåll och ersätta en äldre eldstad med en ny eldstad av samma typ, effekt och storlek utan att göra en anmälan eller ansöka om bygglov. Exempel på underhållsåtgärder är att sätta in ett insatsrör i befintlig skorsten.

Vid nyinstallation av eldstad, rökkanal eller skorsten krävs däremot att du gör en anmälan. Detta gäller också när du sätter in en kassett där det har varit en öppen eldstad innan. Om du planerar att mura en hög skorsten kan det också krävas bygglov.

Anmälan om eldstad/rökkanal

En fasadändring innebär en betydande förändring av husets utseende eller karaktär, eller områdets karaktär. Det kan röra sig om byte av takmaterial eller fasadmaterial, byte av färg på taket eller fasaden eller att man flyttar fönster eller dörrar.

För en- och tvåbostadshus inom detaljplanerat område krävs bygglov för den typen av ändringar, det görs en bedömning i varje fall. Utanför detaljplanerat område krävs varken bygglov eller anmälan.

Fråga om fasadändring

Du får bygga en eller flera mindre komplementbyggnader på en tomt med en- och tvåbostadshus utan bygglov eller anmälan. De så kallade friggebodarna får inte tillsammans ha en byggnadsarea över 15 kvadratmeter eller en nockhöjd över 3 meter från medelmarknivån. Friggeboden ska byggas minst 4,5 meter från fastighetsgränsen, om inte grannen godkänner något annat.

Om du vill byta ut fönster, flytta befintliga eller sätta in nya kan det innebära en betydande förändring av husets utseende eller karaktär, eller områdets karaktär. Då krävs bygglov.

Om den bärande konstruktionen påverkas av ändringen så krävs alltid en anmälan och startbesked för det. Utanför detaljplanerat område krävs inget bygglov för ändringar av fönster, men anmälan krävs om det görs en ändring i bärande konstruktion. Precis som inom detaljplanerat område.

Fråga om fasadändring

Ett garage är en komplementbyggnad för parkering av fordon. Om du har använt de bygglovsbefriade åtgärderna krävs det bygglov för den här typen av byggnad, ifall du bor inom detaljplanerat område. Utanför detaljplanerat område finns vissa undantag.

Det krävs anmälan för att installera eller väsentligt förändra motordrivna anordningar som en hiss, lyftplatta eller stoltrapphis.

Det krävs alltid bygglov för att bygga nytt bostadshus, oavsett var fastigheten ligger.

En inglasning innebär att du glasar in något som redan har tak. En inglasning medför också en betydande fasadändring och det krävs bygglov för den typen av ändring.

Generellt sett får du göra olika typer av underhåll och ersätta en äldre eldstad, till exempel en kamin, med en ny eldstad av samma typ, effekt och storlek utan att göra en anmälan eller söka bygglov. Exempel på underhållsåtgärder är att sätta in ett insatsrör i befintlig skorsten.

Vid nyinstallation av eldstad, rökkanal eller skorsten krävs däremot att du gör en anmälan. Detta gäller också när du sätter in en kassett där det har varit en öppen eldstad innan. Om du planerar att mura en hög skorsten kan det också krävas bygglov.

Om du planerar att bygga en byggnad som man kan vistas i på din kolonilott krävs det bygglov. Eftersom det inte finns bostadshus i närheten av kolonilotter finns inte möjlighet att använda sig av de bygglovsbefriade åtgärderna. Om du vill ha ett plank eller en mur runt din kolonilott krävs bygglov även för det.

En fristående byggnad som inte är huvudbyggnaden på tomten kallas för en komplementbyggnad. Det kan vara exempelvis ett fristående garage, friggebod, attefallshus, lekstuga, gäststuga eller uthus. Det finns många olika regler och undantag för komplementbyggnader – beroende på deras storlek, läge och användning.

Många kulturhistoriskt värdefulla byggnader är idag inte q-märkta i detaljplan eller ”K-märkta” på annat sätt, men det innebär inte att man kan ändra byggnaden hur som helst. Alla byggnader omfattas av Plan- och bygglagens bestämmelser som säger att ändringar av en byggnad ska göras varsamt och att särskilt kulturhistoriskt värdefulla byggnader inte får förvanskas. Enligt Boverket är flera av de byggnader som byggdes före 1920 kulturhistoriskt värdefulla men även nybyggda hus kan ha ett kulturhistoriskt värde. En byggnad kan vara kulturhistoriskt värdefull i sig själv eller ingå i en värdefull bebyggelsemiljö.

Det kulturhistoriska värdet kan innebära att byggnaden är unik eller för att den representerar en tidigare vanlig byggnadskategori eller konstruktion som nu har blivit sällsynt.

Fråga om en byggnads kulturmiljö och kulturvärde

Om du planerar att bygga en lekstuga går det att använda sig av de bygglovsbefriade åtgärderna, om de inte redan är utnyttjade. Om lekstugan ska vara liten och låg är det inte säkert att den tolkas som en byggnad som kräver bygglov men det görs en bedömning i varje enskilt fall.

Om du vill göra en betydande ändring, på 50 centimeter eller mer, av marknivån, antingen uppåt eller neråt, krävs det marklov inom detaljplanerat område.

Om ändringen ska utföras utanför detaljplanerat område krävs inget marklov.

På landsbygden kan det vara bra att undersöka om det finns kulturvärden på platsen som kräver tillstånd från exempelvis länsstyrelsen.

Fråga om en byggnads kulturmiljö och kulturvärde

För att markera en tomtgräns eller hålla djur in- eller utestängda kan man bygga någon form av inhägnad – exempelvis av trä, sten eller metall. Det krävs nästan alltid bygglov för plank eller murar. Vissa undantagsregler kan finnas utanför detaljplanerat område.

Om du har ett en- eller tvåbostadshus och vill bygga en skyddad uteplats behövs inget bygglov om uteplatsen är maximalt 3,6 meter ut från huset, minst 4,5 meter från fastighetsgräns och med maximalt 1,8 meter högt plank.

Om du använder samma kulör som tidigare krävs inget bygglov eller anmälan för att måla om. Om du vill använda en annan kulör, kan det krävas bygglov för en- och tvåbostadshus inom detaljplanerat område. Utanför detaljplanerat område krävs varken bygglov eller anmälan, om det inte rör underhåll av byggnad som blivit utpekad som kulturhistoriskt värdefull.

Fråga om fasadändring

Enligt plan- och bygglagen måste fastighetsägaren ordna parkering för sin fastighet. Kommunen har ingen skyldighet att ordna parkering, däremot har kommunen ett övergripande ansvar för parkeringsplaneringen.

Som stöd har Växjö kommun en så kallad parkeringsnorm eller p-tal som används i detaljplanering och bygglovprövning. P-talen ska fungera som stöd vid exploatering samt i plan- och byggprocessen.

Växjös p-ta , 1 MB, öppnas i nytt fönster.l och den tillhörande räknessnurran , 2 MB, öppnas i nytt fönster..

Det krävs inget bygglov för att anlägga en pool. Detta gäller både inom och utanför detaljplanerat område. Om poolen sticker upp mer än 50 centimeter räknas kanten som en mur. Muren kan kräva bygglov, men inte själva poolen.

De byggnader som kräver bygglov kräver oftast även rivningslov.

Generellt sett får du göra olika typer av underhåll och ersätta en äldre eldstad med en ny eldstad av samma typ, effekt och storlek utan att göra en anmälan eller söka bygglov. Exempel på underhållsåtgärder är att sätta in ett insatsrör i befintlig skorsten.

Vid nyinstallation av eldstad, rökkanal eller skorsten krävs däremot att du gör en anmälan. Detta gäller också när du sätter in en kassett där det har varit en öppen eldstad innan. Om du planerar att mura en hög skorsten kan det också krävas bygglov.

Om du har ett en- eller tvåbostadshus finns möjlighet att bygga mindre komplementbyggnader utan att ansöka om bygglov, så kallade bygglovsbefriade åtgärder. Till exempel komplementbyggnad på som mest 25 kvadratmeter i nära anslutning till ett bostadshus. Det går även att bygga en friggebod på som mest 15 kvadratmeter i närheten av ett bostadshus.

Om planen är att bygga en sjöbod i nära anslutning till ett bostadshus inom detaljplanerat område krävs bygglov om det redan finns komplementbyggnader och friggebod på fastigheten. Det vill säga om de bygglovsbefriade åtgärderna redan har använts.

Tänk på att det kan behövas strandskyddsdispens för att få bygga i närheten av vatten. Det är inte säkert att det krävs bygglov utanför detaljplanerat område, precis som med övriga komplementbyggnader.

Om du behöver bygglov eller inte för installation av solpaneler beror på flera saker, bland annat på var fastigheten ligger och vilken typ av hus det gäller.

Du får bygga låga och luftiga staket runt din tomt utan bygglov. Det innebär ett staket som är maximalt 110 centimeter högt och med mer än 25 procent mellanrum. Med 25 procent mellanrum menas att om ditt staket är 10 meter långt ska minst 2,5 meter vara mellanrum, jämnt fördelat mellan brädorna. Samma mellanrum gäller när du bygger ett dubbelsidigt staket, det ska gå att se igenom mellan brädorna.

Om du vill bygga höga, täta plank eller murar ska du ansöka om bygglov för det.

Om taket kommer ha en annan kulör eller annat material än det befintliga kan takbytet räknas som en så kallad betydande fasadändring. Då krävs bygglov för en- och tvåbostadshus inom detaljplanerat område.

Om både kulör och material kommer att vara samma som innan takbytet krävs varken bygglov eller anmälan. Utanför detaljplanerat område krävs vare sig bygglov eller anmälan för takbyte, om det inte rör underhåll av en byggnad som har blivit utpekad som kulturhistoriskt värdefull.

Fråga om fasadändring

Du som har en- eller tvåbostadshus får bygga högst två små takkupor som bygglovsbefriad åtgärd, däremot behöver du göra en anmälan och startbesked. Ska du ha fler än två små takkupor behöver du ansöka om bygglov.

Utanför detaljplanerat område kan det krävas en anmälan i stället för bygglov, beroende på takkupans storlek. Det beror på att det sker en ändring i den bärande konstruktionen.

Om ditt soldäck, terrass eller trädäck är högst 1,2 meter över markens medelnivå och inte ska ha tak över så krävs inget bygglov.

Om planen är att den ska ha tak över eller är mer än 1,2 meter över medelmarknivån kan det krävas bygglov. Likaså om du ska ha ett tätt staket eller plank ovanpå terrassen.

Det finns olika typer av uteplatser - både med skärmtak, utan tak eller balkong. För att se vad som gäller får du titta i den här listan efter det du vill göra, till exempel balkong.

Enligt Boverkets byggregler ska minst en uteplats vara tillgänglig för personer med nedsatt rörelseförmåga. Detta gäller både inom och utanför detaljplanerat område.

En tillbyggnad av bostadshuset där alla ursprungliga ytterväggar på huset behålls. Oftast är det inglasat men uterummet kan även ha väggar. Ett uterum har alltid tak. Det krävs bygglov på samma sätt som en tillbyggnad. Det innebär att om du vill bygga till som mest 15 kvadratmeter finns det möjlighet att göra det som en bygglovsbefriad åtgärd. I så fall krävs bara en anmälan.

Om du redan har utnyttjat möjligheten att bygga till 15 kvadratmeter som en bygglovsbefriad åtgärd krävs det bygglov. Utanför detaljplanerat område finns det vissa undantag.

En veranda kan vara antingen en uteplats, trädäck eller uterum. För att se vad som gäller får du titta efter det du vill göra i den här ordlistan, till exempel uterum.

Om du ska göra ändringar i den bärande konstruktionen krävs anmälan. Det kan vara att du sätter in en trappa eller river bärande väggar. Det kan också krävas anmälan för ändring i planlösningen. Om det ska bli en egen bostad, till exempel en lägenhet med badrum och kök eller pentry krävs bygglov.

Om ditt hus är ett enbostadshus idag men blir ett tvåbostadshus i och med förändringen räcker det med en anmälan. Detta gäller både inom och utanför detaljplanerat område.

Om du vill bygga växthus finns möjlighet att använda dig av de bygglovsbefriade åtgärderna, i så fall krävs endast anmälan. Om du redan har använt dig av dem krävs det bygglov för att bygga ett växthus. Detta gäller för en- och tvåbostadshus inom detaljplanerat område. Utanför detaljplanerat område gäller samma som för andra komplementbyggnader.

Bygglovsanmälan, bygglovsansökan, förhandsbesked, strandskyddsdispens, rivningslov, marklov

Anmälan om eldstad/rökkanal

Senast uppdaterad: 28 juni 2024