Olovligt byggande, ovårdade tomter och höga häckar

Det är viktigt att vår bebyggda miljö är säker, hälsosam och tillgänglig. Gemensamt ansvar och tillsyn är ett viktigt verktyg för att uppnå detta.

Anmälan om eftersatt underhåll av byggnad

Anmälan om växtlighet som hindrar sikt eller framkomlighet

Anmälan om ovårdad tomt

Anmälan om olovlig åtgärd

Anmälan om olovlig åtgärd inom strandskydd

Om du gjort något som kräver bygg-, rivnings- eller marklov utan lov kallas det för olovligt byggande (så kallat svartbygge). Det är också olovligt att börja bygga utan startbesked eller att flytta in i eller börja använda en byggnad utan slutbesked. Det finns även krav på att byggnader och tomter ska hållas i vårdat skick.

Olovligt byggande kan leda till att du blir tvungen att betala en byggsanktionsavgift. Om du inte får lov i efterhand kan du även behöva riva det du har byggt. Därför är det viktigt att du tar reda på vad som kräver lov innan du börjar bygga.

Du behöver också underhålla din byggnad och sköta om din tomt så att risken för olycksfall begränsas och så att det inte blir besvär för omgivning och trafik . Brister du i din vård och skötsel kan kommunen ställa krav på städning och underhåll. Betydande olägenheter för trafiken kan till exempel vara att växtlighet hänger ut över trottoar eller körbana eller att växtligheten är hög i en korsning så att den skymmer sikten.

Olovlig åtgärd inom strandskyddat område

Inom strandskyddsområdet är det förbjudet att bygga nya anläggningar/byggnader, ändra befintliga anläggningar/byggnader, ändra användningsområde för byggnaderna och befintlig naturmiljö samt att gräva eller förbereda byggnationer. Om du misstänker att en åtgärd har utförts inom strandskyddat område kan du anmäla det, du kan välja att ange ditt namn eller om du vill vara anonym.

Vad är tillsyn?

Växjö kommun ska genom tillsyn se till att lagstiftningen följs och att felaktigheter och brister åtgärdas. Kommunen påbörjar en granskning när någon skickat in en tillsynsanmälan.

Hur vet jag om något är lovligt?

För information om lov och för att ta reda på om lov har sökts eller beviljats, kontakta Växjö kommun på telefon 0470-410 00. Vad som kräver lov kan variera. Det beror bland annat på om fastigheten ligger inom ett område med detaljplan eller inte.

Boverkets information om vilka åtgärder som kräver lov eller anmälan Länk till annan webbplats.

Hur anmäler jag?

Vill du att kommunen ska utreda om något i din omgivning har gjorts olovligen eller om en tomt eller byggnad uppfyller kraven på vårdat skick? Skicka in en tillsynsanmälan via e-tjänst. Du kan välja om du vill uppge ditt namn eller vara anonym.

Senast uppdaterad: 25 januari 2023