Kontrollansvarig, riskbedömning och kontrollplan

Riskbedömningen och kontrollplanen hjälper dig identifiera risker och undvika fel under byggprojektet. Den kontrollansvarige stöttar dig som byggherre så att byggprojektet uppfyller byggreglernas tekniska egenskapskrav.

En riskbedömning och kontrollplan krävs alltid vid lov eller anmälan och ska anpassas efter vad som ska göras. En kontrollansvarig behövs i de flesta byggprojekt, utom vid vissa mindre åtgärder. En kontrollansvarig bör finnas föreslaget vid bygglovsansökan.

Kontrollansvarig

En kontrollansvarig väljs av byggherren/sökanden. En kontrollansvarig stöttar byggherren så att byggprojektet uppfyller byggreglernas tekniska krav. Den kontrollansvarige ska vara certifierad och ha en självständig ställning till byggherren. Krävs en kontrollansvarig, behöver den registreras till ärendet innan beslut kan fattas om lov eller startbesked.

Riskbedömning

Innan du tar fram förslag till kontrollplan behöver du göra en riskbedömning. Alla ärenden stora som små ska tillsammans med kontrollplanen visa upp en dokumenterad riskbedömning. De identifierade riskerna och riskåtgärderna i riskbedömningen noteras sedan som kontrollpunkter i kontrollplanen.

Det krävs att projektörer och entreprenörer är utsedda innan arbetet med en riskanalys kan påbörjas. Bäst är om samtliga parter som är involverade i ditt projekt hjälps åt att ta fram risker och riskåtgärder. Hur komplex din åtgärd är påverkar omfattningen av handlingarna.

Kom ihåg att lämna in en organisationslista med aktörer som varit involverade i riskbedömningen.

En riskbedömning ska aldrig innehålla punkter om arbetsmiljö utan endast byggtekniska frågor.

Guide för riskbedömning och kontrollplan , 116 kB.

Exempel på riskbedömning enligt miniriskmetoden , 50 kB.

Kontrollplan

Kontrollplanen säkerställer att byggprojektet undviker identifierade risker och uppfyller nödvändiga lagkrav. Kontrollplanen ska vara anpassad till omständigheterna i det enskilda byggprojektet. Det innebär att den ska var objektspecifik och ha den detaljeringsgrad som behövs för att säkerställa att tekniska krav uppfylls. Det ska också säkerställa att både förbudet mot förvanskning och att kraven på varsamhet följs

Det är byggherren/sökande som är ansvarig för att det finns en kontrollplan. I de fall det krävs en kontrollansvarig ska den personen hjälpa byggherren att ta fram ett förslag till kontrollplan.

Utöver byggherre, fastighetsbeteckning, organisationslista och åtgärd ska kontrollplanen innehålla kontrollpunkter för de kritiska momenten inom projektets produktionsskede. Utgå från din riskbedömning.

I kontrollplanen ska du svara på frågorna:

  • Vilket kritiskt moment ska kontrolleras?
  • Hur kommer kontrollen att utföras?
  • Vilket dokument kommer kontrollen jämföras mot?
  • På vilket sätt redovisas resultatet?
  • Vem som ska utföra kontrollerna?

Guide för riskbedömning och kontrollplan , 116 kB.

Boverket har tagit fram en checklista som hjälper dig att skapa din egen kontrollplan. Utgå från checklistan och gör din kontrollplan som ett separat dokument.

Boverkets checklista för att ta fram en kontrollplan Länk till annan webbplats.

Efter att projektet är färdigt lämnar du som sökande den ifyllda kontrollplanen tillsammans med eventuell dokumentation och intyg till kommunen. Därefter kan du få ett slutbesked.

Senast uppdaterad: 9 januari 2024