Avgifter för bygglov, rivningslov och marklov

Växjö kommun tar ut en avgift för hantering av ditt ärende. Avgiften beräknas med hjälp av en taxa som beslutats av kommunfullmäktige, och som är baserad på mall från Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Du kan sällan få en exakt uppgift i förväg på vad ditt bygglov kommer att kosta. Det är svårt att bedöma ett ärendes storlek och hur komplicerat det är innan ärendet kommit in. Dessutom kan det under ärendet gång uppstå nya frågor. Vid två eller flera åtgärder, läggs beloppen för respektive åtgärd ihop. Har du frågor inför din ansökan om bygglov eller anmälan är du välkommen att kontakta kommunen på telefon 0470-410 00.

Exemplen kan ge dig en uppfattning om hur mycket din ansökan eller anmälan kan komma att kosta. Beräkningarna är gjorda utifrån 2024 års taxa.

Exempel på avgifter för 2024

Nybyggnad av enbostadshus 130-199 kvadratmeter (inom detaljplan, utan avvikelse från detaljplan)

Avgift vid nybyggnation av enbostadshus

Typ av tillstånd/åtgärd

Avgift

Bygglov, startbesked och slutbesked


24 123 kronor


Planavgift (beroende på detaljplan som gäller för din fastighet)34 380

kronorNybyggnadskarta8 595

kronorUtstakning för byggnad med 4 punkter (del av utstakning betalas i samband med bygglovet och när du anlitar kommunen för utstakningen tar geodataenheten ut det resterande)12 893

kronor


Tillbyggnad 16-49 kvadratmeter (inom detaljplan, utan avvikelse från detaljplan)

Avgift vid tillbyggnation

Typ av tillstånd/åtgärd

Avgift

Bygglov, startbesked och slutbesked

7 621 kronor

Primärkarta

0-890 kronor

Förenklad nybyggnadskarta

5 157 kronor

Uterum (inom detaljplan, utan avvikelse från detaljplan)

Avgift vid uterum

Typ av tillstånd/åtgärd

Avgift

Bygglov, startbesked och slutbesked

4 011 kronor

Primärkarta

0-890 kronor

Förenklad nybyggnadskarta

5 157 kronor

Nybyggnad av garage/carport mindre än 50 kvadratmeter (inom detaljplan, utan avvikelse från detaljplan)

Avgift vid nybyggnation av garage/carport

Typ av tillstånd/åtgärd

Avgift

Bygglov, startbesked och slutbesked

3 725 kronor

Primärkarta

0-890 kronor

Förenklad nybyggnadskarta

5 157 kronor

Nybyggnad av garage/carport större än 50 kvadratmeter (inom detaljplan, utan avvikelse från detaljplan)

Avgift vid nybyggnation av större garage/carport

Typ av tillstånd/åtgärd

Avgift

Bygglov, startbesked och slutbesked

7 621 kronor

Planavgift (beroende på detaljplan som gäller för er fastighet)

24 066 kronor

Primärkarta

0-890 kronor

Förenklad nybyggnadskarta

5 157 kronor

Inglasning av balkong 1-5 stycken

Avgift vid inglasad balkong

Typ av tillstånd/åtgärd

Avgift

Bygglov, startbesked och slutbesked

4 011 kronor

Nybyggnad av balkong 1-5 stycken

Avgift vid nybyggnation av balkong

Typ av tillstånd/åtgärd

Avgift

Bygglov, startbesked och slutbesked

4 011 kronor

Primärkarta

0-890 kronor

Förenklad nybyggnadskarta

5 157 kronor

Mindre fasadändring (exempelvis fönsterändring, kulör- eller materialändring)

Avgift vid mindre fasadändring

Typ av tillstånd/åtgärd

Avgift

Bygglov, startbesked och slutbesked

2 693 kronor

Anmälan eldstad/rökkanal

Avgift vid eldstad/rökkanal

Typ av tillstånd/åtgärd

Avgift

Anmälan

1 433 kronor

Attefallsåtgärder

Avgift vid attefallsåtgärder

Typ av tillstånd/åtgärd

Avgift

Komplementbyggnad på maximalt 30 kvadratmeter

1 719 kronor

Komplementbostadshus på maximalt 30 kvadratmeter

5 272 kronor

Tillbyggnad på maximalt 15 kvadratmeter

3 438 kronor

Inredning av ytterligare bostad

5 272 kronor

Kommunen kan finansiera planarbetet på olika sätt. Finansieringen kan ske med skattemedel, genom planavtal med exploatören eller med planavgift i samband med att bygglov beviljas. Planavgifter tas ut för att täcka kostnader kommunen har för att ta fram detaljplaner och områdesbestämmelser. Kommunen får endast ta ut planavgift i samband med bygglov om planen eller områdesbestämmelserna är till nytta för fastigheten.

När du ska bygga ditt nya hus behöver du normalt göra en husutstakning. Vid utstakning markeras läget för den blivande byggnaden på marken, så att den hamnar rätt i plan och höjd enligt bygglovet och så att det stämmer med bygglovets situationsplan. Genom en utstakning byggs en byggnad på rätt plats.

Utökad bygglovskostnad om åtgärden avviker från detaljplan

Enligt taxan utökas avgiften för bygglov vid prövning av avvikelse från detaljplanen. Avgiften för bygglov blir 20 procent dyrare. För att pröva en avvikelse från detaljplanen tillkommer också kostnad för grannhörande, underrättelse till sakägare. Kostnaden för grannhörande beror på antal grannar som behöver höras.

Kostnad per antal sakägare

Antal sakägare

Kostnad

1-5 sakägare

2 292 kronor

6-9 sakägare

3 438 kronor

10- sakägare

6 876 kronor

Reducerad avgift för bygglov, marklov och rivningslov

Beslut i ärenden ska meddelas inom tio veckor. Om det är nödvändigt på grund av utredningen får handläggningstiden förlängas en gång med högst tio veckor. Tio veckor börjar räknas från den dag ansökan har kommit in eller den senare dag då ytterligare underlag kommer till kommunen från sökande på sökandes eget initiativ.

Om kommunen har bett om komplettering inom tre veckor från den dag då ansökan kom in eller när sökande själv kommer in med ytterligare underlag, räknas tiden från den dag då komplettering kommit in.

Om tidsfristen går över kommer avgiften att minska med en femtedel för varje vecka som miljö- och byggnämnden går över tidsfristen.

Kostnad om byggnationen inte blir av

Väljer du att ta tillbaka din ansökan i ett tidigt skede, innan vi har hunnit starta hanteringen av ditt ärende, blir det ingen avgift. För ansökningar som tas tillbaka i ett senare skede blir avgiften en timdebitering för nedlagt handläggningstid. Timtaxa 950 kronor/timme.

För ett beslut om avslag blir avgiften en timdebitering för nedlagt handläggningstid. Timtaxa 950 kronor/timme

Att starta en åtgärd som kräver lov eller anmälan utan startbesked

Enligt plan- och bygglagen behöver du ett startbesked för att sätta igång med åtgärder som kräver lov eller anmälan. Personen som sätter igång åtgärden utan startbesked behöver betala en byggsanktionsavgift. Avgiften baseras på prisbasbeloppet, som enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) har beräknats till 57 300 kronor för år 2024.

Senast uppdaterad: 5 januari 2024