Byggnader, bebyggelse och kulturmiljöer

Många områden i Växjö kommun har unik karaktär. Med en djupare kunskap och förståelse för miljön och arkitekturen kan vi alla hjälpas åt att bevara denna unika karaktär.

Grupphusbebyggelse i Växjö

Växjö kommun har många fina grupphusområden som byggdes från 1920-talet och framåt. För att skapa bättre förståelse för deras unika karaktärer har Växjö kommun inventerat dessa områden. Sammanställningen har resulterat i broschyrer där områdenas särdrag beskrivs. Information finns också om byggnadsår, vilken arkitekt som ritat husen med mera.

Hamplyckan
Krämaren Krögaren
Solgläntan
Solstaden

Broschyrerna kan vara av intresse för gemene man men vi hoppas också kunna inspirera fastighetsägarna och skapa bättre förståelse för möjligheterna att bygga om eller till villorna men ändå bevara områdets karaktär. Därför innehåller broschyrerna förslag på förhållningssätt vid förändring av villorna.

Kulturmiljöer

Allt som påverkats och formats av människan kan beskrivas som kulturmiljö. Det kan gälla ett enskilt objekt, ett område eller en region. Vanligtvis är det den fysiska miljön som uppmärksammas genom byggnader, bebyggelsemiljöer och fornlämningar. En kulturmiljö kan även innehålla föremål, ortnamn eller traditioner som är knutna till platsen.

Kulturmiljön visar oss spår av det förflutna som finns överallt omkring oss. Den är en källa till upplevelser och kunskaper om vårt samhälle. Eftersom en kulturmiljö har präglats av olika mänskliga verksamheter och aktiviteter kan den också berätta för oss om människors liv.

Kulturmiljön är inte statisk. Den formas kontinuerligt av människors vilja eller passivitet, vilket ibland leder till bevarande och ibland utveckling. För att nå en bra utveckling bör kulturmiljöernas bra kvalitéer uppmärksammas. Genom att bygga vidare på de kvalitéer som finns kan vi få en positiv utveckling.

För att skydda värdefulla kulturmiljöer finns lagstiftning på flera nivåer. På kommunal nivå hanteras kulturmiljöerna i Plan- och bygglagen (PBL). När man vidtar en åtgärd av en byggnad ska, enligt PBL, bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. Det finns också krav på att särskilt värdefulla byggnader inte får förvanskas.

I kommunens översiktsplan finns kulturmiljöerna presenterade. De bygger till stor del på de kulturmiljöprogram som utarbetats för landsbygden och för Växjö centrum.

Enskilda byggnader kan ha skydd i en detaljplan, oftast genom en q-märkning med tilläggstext, till exempel att byggnaden inte får förvanskas exteriört.

Våra kulturmiljöer förändras kontinuerligt och vad som anses vara en värdefull kulturmiljö ändras i hög takt. Enligt PBL ska man hantera alla byggnader varsamt och om en byggnad är särskilt värdefull får den inte förvanskas, även om den inte är skyddad i någon detaljplan eller om det handlar om en åtgärd som inte är bygglovspliktig.

Kulturmiljölagen anger grundläggande bestämmelser till skydd för viktiga delar av kulturarvet. Lagen, som hanteras av Riksantikvarieämbetet (RAÄ) och Länsstyrelserna, innehåller bland annat bestämmelser för skydd av värdefulla byggnader liksom fornlämningar, fornfynd, kyrkliga kulturminnen och vissa kulturföremål.

I kulturmiljölagen står det att "det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö. Ansvaret för detta delas av alla, såväl enskilda som myndigheter skall visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön. Den som planerar eller utför ett arbete skall se till att skador på kulturmiljön såvitt möjligt undviks eller begränsas."

Enligt Miljöbalken ska områden utväljas som är av riksintresse. Områden av riksintresse för kulturmiljövården i Kronobergs län finns presenterade på Länsstyrelsen hemsidalänk till annan webbplats.

Länsstyrelsen i Kronobergs län har gjort ett kulturmiljöprogram för hela länet. länk till annan webbplats

Länsstyrelsen kan besluta att en byggnad eller ett bebyggelseområde ska klassas som byggnadsminne.

Växjöarkitekter ser på Arkitektur i Växjö

I två skrifter presenteras ett urval av hus och miljöer i Växjö och dess omgivning. Urvalet är framtaget av en arbetsgrupp inom Växjöarkitekterna och målet är att för en intresserad allmänhet lyfta fram de goda exempel på arkitektur och miljöskapande för att öka intresset för stadens miljö och för betydelsen av god arkitektur.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 juni 2020