Jag är granne till fastighet med pågående ärende

Som granne har du ibland rätt att säga vad du tycker i ett bygglovsärende men det är alltid miljö- och byggnämnden som fattar det slutgiltiga beslutet.

Lämna yttrande som sakägare

Du får som granne ett brev när du har möjlighet att lämna synpunkter på en ansökan till ett byggärende. Växjö kommun testar nu även möjligheten att skicka till digitala brevlådor. Om du är ansluten till det kan du alltså få brevet digitalt istället.

Om du har fått ett brev om rätt att lämna synpunkter svarar du via vår e-tjänst, e-post eller brev till oss. För att kommunen ska ta hänsyn till synpunkterna måste svaret komma in under en viss tidsperiod. Sista datum står i brevet.

När har jag som granne rätt att lämna synpunkter?

När det gäller ett bygglovsärende ska berörda grannar få säga vad de tycker innan beslut fattas:

  • När förslaget avviker från förutsättningarna i en detaljplan eller områdesbestämmelser.
  • Vid uppförande av ny huvudbyggnad eller vid större tillbyggnad där det inte finns detaljplan eller områdesbestämmelser.

Växjö kommun bedömer vad som är skäligt med tanke på hur området är bebyggt i övrigt, i vilken grad bygget kan störa grannfastigheter och så vidare. Kom ihåg att det handlar om vid misstanke om störningar (skuggning, brandspridning, närhet till fönster med inblick och liknande) och inte hur grannen tidigare betett sig.

Berörd granne

Vilka grannar som är berörda avgörs från fall till fall. När det gäller en byggnads placering i förhållande till tomtgräns (i regel inom 4,5 meter) är det närmaste granne till den fastighet där byggnadsåtgärden är tänkt att ske som ska höras. Om det gäller en avvikelse från detaljplan eller områdesbestämmelse blir antalet berörda grannar större. I regel bedöms de boende runt omkring objektet som berörda.

Kommunen som granne

Kommunen kan vara berörd granne om fastigheten gränsar till väg, park- eller naturmark. I ett bygglovsärende yttrar sig kommunen liksom övriga grannar under bygglovsprocessen.

För bygglovsbefriade åtgärder som attefallshus, friggebodar med mera, ska avståndet till allmän plats, exempelvis väg, park- eller naturmark, alltid vara minst 4,5 meter inom detaljplanerat område. Kommunen kan alltså inte ge något grannmedgivande i dessa fall.

Gränsar din tomt mot ett naturområde som inte är detaljplanerat kan kommunen eller annan ägare till marken godkänna en placering närmare än 4,5 meter från tomtgräns. Kommunen kan också godkänna en placering närmare än 4,5 meter från tomtgräns om det angränsar mot en fastighet som kommunen äger om det inte är allmän plats.

Vad händer när jag skickat in mitt svar?

Efter det att svarstiden för grannhörandet gått ut sammanställer handläggaren alla synpunkter som kommit in. Handläggaren gör en samlad bedömning av reglerna för hur man får bygga på den aktuella fastigheten och inkomna synpunkter.

Om det lämnas negativa synpunkter på ansökan kommer ärendet att beslutas av miljö- och byggnämnden.

När beslut i ärendet är fattat kommer information om detta att skickas ut till dig.

Senast uppdaterad: 3 januari 2023