Jag vill ansöka om bygglov, marklov, rivningslov eller anmäla

När du skickar in din ansökan om bygglov, marklov, rivningslov eller anmälan bedömer vi om det du vill göra uppfyller de krav som finns. Kraven finns i första hand i detaljplaner, plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen och Boverkets byggregler.

Tänk på att läsa igenom checklistorna innan du börjar din ansökan så att du får med alla handlingar som behövs. Om inte handlingar är med kommer du att få ett kompletteringsbrev inom 3 veckor.

Checklistor för bygglov

Bygglovsanmälan, bygglovsansökan, förhandsbesked, strandskyddsdispens, rivningslov, marklov

Bygglov för transformatorstation

Bygglov för skylt

Anmälan om eldstad/rökkanal

Om ärendet gäller företag, var tydlig under fakturamottagare och ändra till företagets uppgifter.

Att tänka på

Det är mycket att tänka på när du ska bygga till eller om. Några saker som är viktiga att komma ihåg när du söker bygglov:

  • Se till att allt finns med innan du lämnar in ansökan om lov. Om din ansökan är komplett när den kommer in till oss, går det snabbare för dig att få beslut om bygglov.
  • Ritningar och underlag kan du göra själv eller låta en fackman ta fram. De kan ritas för hand eller på dator. Det viktiga är att de är tydliga, detaljerade och enkla att läsa.
  • All ny byggnation ska vara tillgänglig för alla. Det gäller även uterum och andra tillbyggnader.

  Så går det till när du ansöker om bygglov, rivningslov eller marklov

  När du skickar in din ansökan om bygglov, marklov, rivningslov eller anmälan bedömer en bygglovshandläggare om det du tänker göra uppfyller de krav som finns. Kraven finns i första hand i detaljplaner, plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen och Boverkets byggregler.

  I första steg tar du reda på om det du tänker göra kräver bygglov eller anmälan och vilka regler som gäller för din fastighet.

  Stora delar av Växjö kommun har en detaljplan. I detaljplanen finns det information som bestämmer vad och hur mycket du får bygga på din fastighet.

  Detaljplanemosaiken Länk till annan webbplats. finns för att snabbt se vad som gäller för din fastighet. För det juridiskt bindande dokumentet kontakta Växjö kommun på telefon 0470-410 00.

  För att veta vilka handlingar som behövs, se våra checklistor.

  Använd gärna e-tjänsten för att ansöka, du behöver då ha e-legitimation.

  Om du har frågor om byggregler, ritningar på ditt hus eller något annat ska du kontakta bygglovsavdelningen på telefon 0470-410 00.

  När kommunens bygglovsavdelning har fått in din ansökan skickar vi ut en bekräftelse till dig. Om du inte är fastighetsägare skickar vi även ett meddelande till fastighetsägare där vi informerar om att ett bygglov har sökts.

  Bygglovsavdelningen ska ta ett beslut i ditt ärende inom 10 veckor från det att en komplett ansökan har kommit in (om vi behöver mer tid på grund av utredningsskäl kan tiden förlängas med 10 veckor).

  Handläggare granskar och kontrollerar att ansökan följer de bestämmelser som finns.

  Du kan följa dina pågående ärenden på Mina sidor. All kommunikation med handläggaren kommer att ske på Mina sidor och när något nytt har hänt i ditt ärende kommer du att få avisering via e-post. Du som ansökt via blankett har kontakt med handläggaren via e-post. Behöver det göra en komplettering av ditt ärende kommer handläggaren att kontakta dig.

  Mina sidor för bygglov/bygganmälan Länk till annan webbplats.

  Mina sidor för anmälan om eldstad, bygglov för skylt eller transformatorstation Länk till annan webbplats..

  Om din ansökan uppfyller alla bestämmelser ges ett lov. Läs noga vad som gäller för ditt lov, det står i beslutet.

  Innan åtgärden får starta behöver du få ett startbesked. I många fall får du startbeskedet efter att du haft ett tekniskt samråd med kommunen.

  Vid enklare ärenden, till exempel för en mindre tillbyggnad eller fasadändring, kan du få startbeskedet samtidigt som bygglovet.

  När du fått lov kommer kommunen att kalla till ett tekniskt samråd, du får gärna själv ta kontakt med oss för bokning av tekniskt samråd när du har fått ett lov. Under ett tekniskt samråd granskas de tekniska förutsättningarna för att avgöra om det går att ge startbesked. När du har fått startbesked får du börja bygga/ändra.

  Vid större byggnationer gör kommunen arbetsplatsbesök. Där ska även din kontrollansvarige delta. Då följs kontrollplanen och bygglovet upp. Efter arbetsplatsbesöket skickar kommunen ett protokoll till dig.

  Du ska i god tid meddela när ditt byggprojekt börjar bli färdigt. Tid för slutsamråd bokas in hos din handläggare tillsammans med din kontrollansvarige.

  När du som byggherre har visat att alla krav är uppfyllda godkänner kommunen byggprojektet med ett slutbesked. Det är ett viktigt dokument, eftersom byggnaden eller åtgärden inte får användas innan detta beslut finns.

  Slutbesked måste finnas innan byggnaden får användas.

  Hur går det till när du gör en anmälan?

  Vid en bygganmälan är steg 1 och 2 densamma som vid bygglovsansökan.

  När kommunens bygglovsavdelning har fått in anmälan skickar vi ut en bekräftelse till dig. Om du inte är fastighetsägare skickar vi även ett meddelande till fastighetsägare där vi informerar om att en anmälan har sökts.

  Bygglovsavdelningen ska ta ett beslut i ditt anmälningsärende inom 4 veckor från det att en komplett anmälan har kommit in (om mer tid behövs på grund av utredningsskäl kan tiden förlängas med 4 veckor).

  Handläggare granskar och kontrollerar att anmälan följer de bestämmelser som finns.

  När arbetet med ditt ärende är igång kan du ha nytta av andra e-tjänster, till exempel för att göra kompletteringar och skicka meddelanden till handläggaren.

  Mina sidor för bygglov/bygganmälan Länk till annan webbplats.

  Mina sidor för anmälan om eldstad, bygglov för skylt eller transformatorstation Länk till annan webbplats..

  När anmälan är komplett och bygglovsavdelningen bedömer att det går att utföra åtgärden ges ett startbesked. Startbeskedet slutar att gälla två år efter beslutsdatumet, åtgärden ska då vara färdig. Läs noga vad som gäller för ditt startbesked.

  När arbetet är klart behöver du ett slutbesked innan du får får börja använda det som anmälan avser. I startbeskedet står det vilka handlingar du behöver lämna in för att slutbesked ska kunna ges.

  Senast uppdaterad: 16 juli 2024