Slam och biogas

Slam kallas den restprodukt som bildas vid rening av avloppsvatten. I avloppsslam finns det både organiska material, sådant som går att bryta ner och ämnen som inte är nedbrytbara, som till exempel fosfor.

Vid behandling av slam tar man först bort en del vatten, sedan pumpas slammet till rötkamrarna för rötning. Rötning innebär att mycket små organismer bryter ner organiskt material i en syrefri miljö. Det gör att störande lukt minskar, att smittande bakterier reduceras och att slamvolymen minskar.

Vid rötning bildas biogas (metangas) som används för framställning av fordonsgas till stadsbussarna i Växjö och biogasbilar i kommunen. På reningsverket Sundet i Växjö tar man även emot och rötar matavfall från hushåll och matavfall och fett från restauranger och storkök.

Vad händer med rötat slam?

Efter rötningen tas ytterligare vatten bort från slammet genom centrifugering och pressning. Detta kallas för avvattning och gör att volymen slam minskar. Slammets innehåll kontrolleras regelbundet med hjälp av analyser av vissa metaller, organiska ämnen och näringsämnen som fosfor och kväve.

I Växjö kommun produceras totalt cirka 8000 ton slam varje år. Slammet innehåller viktiga näringsämnen som fosfor och kväve och en del mullbildande organiskt material. Det är därför ett utmärkt gödsel och jordförbättringsmedel.

Slammet används idag huvudsakligen som gödselmedel i jordbruk eller vid tillverkning av jordar. För att säkerställa ett bra slam med låga halter av oönskade ämnen, som metaller och vissa organiska föroreningar, är Sundets avloppsreningsverk sedan 2010 kopplat till en kontroll enligt Revaq - återvunnen växtnäring.

Revaq - återvunnen växtnäring

Kontrollen innebär att vi arbetar för att minska utsläpp av miljöfarliga ämnen till det kommunala avloppsnätet. Målet är att både vatten och slam ska bli renare. Detta gör vi genom att påverka vad som släpps till avloppet och genom att förbättra reningsprocessen på avloppsreningsverket.

Kontrollsystemet för slam har tagits fram av VA-verkens branschorganisation Svenskt Vatten i diskussion med Lantbrukarnas riksförbund, Livsmedelsindustrierna, Dagligvaruhandeln och Naturskyddsföreningen. Revaq ställer höga krav på slammets innehåll och kvalitet. För att klara detta läggs stort fokus på att inga miljö- och hälsofarliga kemikalier och ämnen tillförs avloppsvattnet. Revaq-arbetet granskas varje år av en extern revisor.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 juli 2019
Bygga och bo