Dagvatten

Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner från tak, gator, parkeringar, industrimark och andra hårda ytor. Genom diken eller ledningar förs regnvattnet vidare till sjöar och vattendrag.

I de flesta städer finns det brunnar i gatan som leder bort vattnet via ledningar. Utan dessa system skulle städerna översvämmas när det regnar mycket eller när snön smälter.

Fastighetsägarens ansvar

Du som äger en fastighet har ansvar för vatten- och avloppsledningar fram till den så kallade förbindelsepunkten, som sitter en halv meter utanför din tomtgräns. Där tar kommunen över ansvaret. Ägaren till fastigheten och kommunen har därför ett gemensamt ansvar för att hindra översvämningar. Genom att leda regnvattnet till din gräsmatta eller till det kommunala ledningsnätet för dagvatten, kan du hjälpa till att minska belastningen och kostnaderna på våra pumpstationer och reningsverk.

Lägre avgift om du tar hand om dagvattnet på din fastighet

Om du tar hand om dagvatten på din egen fastighet kan du få minskad avgift för taxan dagvatten fastighet, men om dräneringen är kopplad till spillvattenservisen får du ingen minskning. Fastigheter där det finns dagvattenservis har möjlighet att få sänkt avgift med 90 procent för dagvatten fastighet om man tar hand om allt dagvatten lokalt.

För att få sänkt avgift ska du som fastighetsägare anmäla att du tar hand om dagvatten lokalt på din fastighet. Hör av dig till oss så skickar vi en blankett till dig för anmälan.

Du kan läsa mer om taxor för dagvatten under Relaterade länkar längre ner på sidan.

Dammar, kanaler och våtmarker

Stora delar av systemet för dagvatten är idag överbelastat. Eftersom samhället byggs ut med tätare bebyggelse blir det fler hårda ytor där regnvatten samlas och rinner undan hastigt. Det, i kombination med större mängder regn på grund av förändringar i klimatet, leder till översvämningar och andra oönskade konsekvenser. För att förhindra det har Växjö kommun byggt upp dammar, diken, kanaler och våtmarker som tar emot dagvattnet innan det släpps ut i en sjö eller vattendrag.

Därför behöver dagvatten renas

I naturen fångas regn- och smältvattnet upp av växter eller renas när det långsamt rinner genom marken. I en tätort med många tak och stora områden asfalterad och stenlagd mark rinner vattnet istället snabbt på ytan. Då sker ingen rening av vattnet. Tvärtom, vattnet smutsas ner av näringsämnen och skadliga ämnen som framför allt kommer från trafik, förbränning och byggmaterial.

En stor del av dagvattnet i Växjö kommun renas delvis i dammar, diken, kanaler eller våtmarker innan det släpps ut i en sjö eller ett vattendrag. Det är bra för miljön, men det är också ofta vackra vattenanläggningar. Men en del dagvatten leds direkt till sjöar och vattendrag utan någon rening alls.

Du kan själv hjälpa sjöarna, till exempel genom att låta bli att tvätta bilen på gatan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 november 2019
Bygga och bo