Avfallskvarnar för matavfall

För att få koppla in en avfallskvarn till det kommunala avloppsledningsnätet måste du få tillstånd från tekniska förvaltningen.

Det finns stora fördelar för brukaren att använda avfallskvarn i köket, men nackdelarna är tyvärr många om man släpper ut matavfall i det kommunala avloppsledningsnätet eller till en enskild avloppsanläggning.

Insamling av matavfall

I vår kommun kan hushållen sortera sitt matavfall i en särskild påse. Från matavfallet får vi sedan biogas och ett näringsrikt slam som kan spridas på åkermark. Vi har bedömt att det här är det bästa sättet för vår kommun att ta till vara på matavfallet som en resurs för samhället. Läs mer om matavfall under relaterade länkar längre ned på sidan.

Avfallskvarn och kommunalt avlopp

För att få koppla in en avfallskvarn till det kommunala avloppsledningsnätet måste du få tillstånd från tekniska förvaltningen.

Växjö kommun beviljar i regel inte sådana tillstånd. Anledningen är att våra avloppsreningsverk inte är byggda för att ta emot så stora mängder med organiskt material och så höga halter av näringsämnen. Om vi fritt skulle tillåta att släppa matavfall till avloppsledningarna skulle det kräva mycket kostsamma utbyggnationer av våra avloppsreningsverk. 

Inte heller ledningsnätet är anpassat för matavfall i avloppsvattnet. Det kan orsaka igensättning, luktproblem och skador på ledningarna av svavelvätebildning.

Avfallskvarn och enskilt avlopp

Installation av en avfallskvarn, kopplad till en enskild avloppsanläggning, är anmälningspliktigt till miljö- och hälsoskyddskontoret. Ofta är inte avloppssystemet anpassat för avfallskvarn eftersom både slam- och föroreningsmängderna ökar. Risken för problem med t.ex. igensättning på grund av överbelastning är därför stor. 

Avfallskvarn kopplad till tank

I Växjö används matavfallskvarnar nu i flera storkök, men avfallet samlas då i en tank som sedan töms för separat transport direkt till avloppsreningsverket Sundets rötkammare. Detta ger en mindre belastning på reningsprocessen. Dessutom kan mer energi (biogas) utvinnas ur avfallet på det här sättet.

Relaterade länkar

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 april 2018
Bygga och bo