Avfallskvarnar för matavfall

För att få koppla in en avfallskvarn till det kommunala avloppet måste du få tillstånd från tekniska förvaltningen.

Om man släpper ut matavfall i det kommunala avloppet eller till ett enskilt avlopp är det många nackdelar. Det trots att det finns fördelar för enskilda personer och hushåll att använda avfallskvarn i köket. 

Insamling av matavfall

I vår kommun kan hushållen sortera sitt matavfall i en särskild påse. Från matavfallet får vi sedan biogas och ett näringsrikt slam som kan spridas på åkermark. Vi har bedömt att det här är det bästa sättet för vår kommun att ta till vara på matavfallet som en resurs för samhället. Läs mer om avfall under Relaterade länkar längre ned på sidan.

Avfallskvarn och kommunalt avlopp

Växjö kommun beviljar i regel inte tillstånd för att få koppla in en avfallskvarn till det kommunala avloppet. Anledningen är att våra reningsverk inte är byggda för att ta emot så stora mängder organiskt material och så höga halter av näringsämnen. Om vi skulle tillåta att släppa matavfall till avloppet skulle det kräva mycket kostsamma utbyggnader av våra reningsverk. 

Ledningarna är Inte heller anpassade för matavfall i avloppet. Det bildas svavelväte som kan orsaka igensättning, problem med lukt och skador på ledningarna.

Avfallskvarn och enskilt avlopp

Att installera en avfallskvarn som kopplas till en enskild anläggning för avlopp, ska anmälas till miljö- och hälsoskyddskontoret. Ofta är avloppet inte anpassat för avfallskvarn. Anledningen är att mängden slam och föroreningar ökar. Risken för problem med till exempel igensättning på grund av överbelastning är därför stor. 

Avfallskvarn kopplad till tank

I Växjö använder flera storkök kvarnar för matavfall, men det samlas då i en särskild tank. Tanken töms och matavfallet transporteras direkt till reningsverket Sundet. Det ger en mindre belastning på reningen. Dessutom kan vi utvinna mer energi (biogas) ur avfallet på det sättet.

Relaterade länkar

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 februari 2020
Bygga och bo