Vårdnad, boende, umgänge

Föräldrar som är gifta med varandra har automatiskt gemensam vårdnad om sitt barn. När barnet har föräldrar som inte är gifta är modern ensam vårdnadshavare. Ogifta föräldrar kan anmäla om gemensam vårdnad om barnet.

Du som är vårdnadshavare är också förmyndare för barnet. Det innebär att du har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnet. Du har ansvar för att försörja barnet, ge omvårdnad, trygghet och behandla barnet på ett aktningsvärt sätt.

Föräldrar som har separerat

Föräldrar kan ha gemensam vårdnad om sitt barn även om de inte bor tillsammans. Huvudprincipen är att gemensam vårdnad normalt är det bästa för barn eftersom båda föräldrarna då har gemensamt ansvar och ska komma överens i frågor som rör barnet.

En förälder kan också ensam ha vårdnaden om barnet. Att ha ensam vårdnad innebär ett stort ansvar för att hjälpa till och underlätta så att barnet får träffa den andre föräldern och andra närstående.

Den som har ensam vårdnad har också en skyldighet att informera den andre föräldern om saker som rör barnet och som kan vara viktiga för barnet. Detta gäller exempelvis skolgång, flyttning och sjukdom.

Föräldrar är skyldiga att försörja sina barn

Den förälder som inte har barnet boende hos sig permanent ska betala underhållsbidrag. Detta gäller oavsett om ni har gemensam vårdnad eller om en av er har enskild vårdnad.

Ni som föräldrar ska själva komma överens om underhållsbidragets storlek utifrån ert barns behov och er ekonomiska situation.

På försäkringskassans webbplats finns ett beräkningsverktyg för att beräkna underhållsbidrag. Länk till annan webbplats.

Samarbetssamtal - en hjälp för att komma överens

Efter en separation kan det ibland vara svårt att komma överens om hur man vill lösa vårdnaden, boendet och umgänget för sitt eller sina barn. Då kan ni som föräldrar få hjälp med ett så kallat samarbetssamtal. En förutsättning för samarbetssamtal är att ni båda två är villiga att delta.

Samtalet är en hjälp för att ni ska kunna samarbeta och planera utifrån barnets bästa. Meningen är att ni ska hitta bra lösningar för barnet som ni båda kan acceptera.

Gäller konflikten eller svårigheterna i första hand er egen vuxenrelation får ni istället vända er till familjerådgivningen.

Samarbetssamtalen är frivilliga, kostnadsfria och vi har tystnadsplikt.

Om ni inte har e-legitimation kan ni kontakta oss via Kontaktcenter, 0470-41000, så tar vi emot din ansökan via telefon.

Ansök om samarbetssamtal

Om ni inte kommer fram till någon överenskommelse kan ni vända er till tingsrätten för att få frågan avgjord.

Skriva avtal om vårdnad, boende, umgänge

Om ni som föräldrar är överens om vårdnaden, var barnet ska bo och hur umgänget med den andra föräldern ska se ut, kan ni ansöka om att skriva det i ett avtal som är juridiskt bindande. Ni skriver avtalet hos familjerätten och det är kostnadsfritt.

Innan ett avtal kan godkännas gör familjerätten en utredning för att kunna bedöma om avtalet är till barnets bästa. Barnets behov och rättigheter måste bli tillgodosedda och respekterade.

När avtalet är godkänt av familjerätten har det samma giltighet som en dom i domstolen. Det betyder att föräldrarna kan ansöka om verkställighet av avtalet hos tingsrätten om avtalet inte följs.

Avtalet gäller till dess att barnet är myndigt, föräldrarna är överens om nytt avtal eller till dess domstol fattat ett nytt beslut i frågan.

Tänk på att ni inte behöver gå till jurist/ombud för att skriva ett avtal. Det är enbart familjerätten som kan godkänna ett juridiskt bindande avtal gällande vårdnad, boende och umgänge.

Ni ansöker om att skriva avtal via e-tjänsten för samarbetssamtal. Har ni frågor gällande avtal kan ni kontakta familjerätten.

Ansök om samarbetssamtal

Informationssamtal inför eventuell tvist i domstol

Från den 1 mars 2022 införs krav på att föräldrar ska ha deltagit i informationssamtal hos familjerätten innan de inleder en tvist i domstol om vårdnad, boende och umgänge.

Syftet med samtalet är att föräldrar ska få kännedom om vilka stöd som samhället erbjuder. Detta är för att förebygga allvarliga konflikter och, om möjligt, få till en lösning i samförstånd.

Under samtalet får föräldrarna också information om hur domstolsprocessen går till om hur detta kan påverka barnet/barnen. Barnets perspektiv är i centrum.

Samtalet riktar sig till båda föräldrarna, men kan ske med en förälder om det finns särskilda skäl. Efter samtalet skrivs ett intyg om att ni/du har deltagit i informationssamtal. Intyget är giltigt i ett år från samtalet ägt rum.

Samtalet är kostnadsfritt.

Ansök om informationssamtal

Familjerätten i Växjö kommun är också till för dig som bor i Lessebo, Tingsryd och Uppvidinge kommun då det gäller frågor om fastställande av föräldraskap, adoption samt frågor om vårdnad, boende och umgänge för separerade föräldrar.

Kontakter

 • Familj och förälder

  0470-410 00

  info@vaxjo.se

  Besöksadress

  Obokade besök: Växjö kommuns kontaktcenter, Norra Järnvägsgatan 7, Växjö

  Bokade besök; Sandgärdsgatan 26 C, Växjö

  Övrigt

  Kontaktcenter; Måndag-fredag, klockan 07.30-16.30

  Sandgärdsgatan: Måndag-fredag, klockan 08.00-16.30, lunchstängt 12.00-13.00

Senast uppdaterad: 2 augusti 2022