Vårdnadshavare och förmyndare

Du som är förälder är normalt både vårdnadshavare och förmyndare för dina barn tills de fyller 18 år. Ibland kan det finnas särskilda fall där någon annan behöver ta över ansvaret som vårdnadshavare eller förmyndare.

Alla personer som är under 18 år är omyndiga och ska ha en vårdnadshavare och en förmyndare.

Du som är vårdnadshavare ansvarar för ditt barns personliga förhållanden. Det betyder att du ska se till att ditt barn får en god omvårdnad, känner sig trygg och får en god fostran.

Som förmyndare ska du se till att förvalta barnets egendom och ta hand om barnets ekonomi.

Överförmyndarnämnden utövar tillsyn över alla förmyndare i Växjö kommun. Det betyder till exempel att vi kan spärra barns konton om vi får information om att pengarna inte kommer barnet till godo och att alla förmyndare är skyldiga att lämna in en förteckning till överförmyndarnämnden inom en månad från det att barnets tillgångar överstiger 8 gånger det prisbasbelopp som gäller. Därefter ska förmyndarna lämna in en årsräkning varje år.

Särskilt förordnad vårdnadshavare

Om barnets föräldrar avlider eller av någon annan anledning inte kan sköta vårdnaden av barnet måste barnet få en ny vårdnadshavare.

Socialnämnden i den kommun där barnet bor anmäler då till tingsrätten att barnet behöver en så kallad särskild förordnad vårdnadshavare.

En särskild förordnad vårdnadshavare blir automatiskt också förmyndare åt barnet om inte något annat bestäms av tingsrätten.

Den särskilt förordnade vårdnadshavaren ska redovisa barnets tillgångar till överförmyndarnämnden eftersom de har tillsyn över hur barnets tillgångar sköts.

Särskild förordnad förmyndare

Ibland händer det att vårdnadshavaren inte kan vara förmyndare. Det kan exempelvis bero på att föräldern har missbruk eller har svårigheter att sköta ekonomin. En annan anledning kan vara att vårdnadshavaren är under 18 år. Då kan barnet få en så kallad särskild förordnad förmyndare.

Det är tingsrätten som bestämmer om det behövs en särskild förordnad förmyndare till barnet efter att överförmyndarnämnden ansökt om detta.

Förmyndaren ska redovisa barnets tillgångar till överförmyndarnämnden eftersom de har tillsyn över hur barnets tillgångar sköts.

Medförmyndare

Om du som förälder inte klarar av att sköta ditt barns ekonomiska intressen kan du få hjälp av en så kallad medförmyndare. Det kan till exempel vara vid en situation där du är ensam förmyndare till ett barn med större tillgångar och du inte har tillräcklig med kunskap för att ta hand om detta.

Medförmyndaren ska redovisa barnets tillgångar till överförmyndarnämnden eftersom de har tillsyn över hur barnets tillgångar sköts.

Det är tingsrätten som bestämmer om det behövs en medförmyndare till barnet efter att överförmyndarnämnden ansökt om detta.

Senast uppdaterad: 27 september 2022