Detaljplanering

I Växjö kommun planerar vi för hur framtidens Växjö ska se ut, både i och utanför staden. Det gör vi bland annat genom att ta fram detaljplaner. Du som berörd invånare kan lämna synpunkter på planförslag under tiden de är på samråd eller granskning.

Vi har delat upp detaljplanerna efter vilket skede i planprocessen de befinner sig i.

Vad är en detaljplan?

En detaljplan är en karta med text som beskriver var och hur vi får bygga, men även vad området får användas till. Marken kan användas till exempelvis för bostäder, handel eller industri. Detaljplaners ytstorlek kan variera, vissa planer gäller bara ett par fastigheter medan andra gäller flera kvarter.

Plan- och bygglagen är den lag som i första hand styr planläggning av mark, vatten och byggande.

Ansökan om planbesked

Senast uppdaterad: 14 november 2023