Hela Växjö växer

Varje dag byggs och planeras framtidens Växjö kommun. Inom ett par år är vi 100 000 invånare. För att möta dagens och framtidens invånare bygger vi nytt och bygger om. Vi arbetar för att skapa förutsättningar för ett bra näringslivsklimat och för att staden, tätorterna och landsbygden ska vara en attraktiv och hållbar plats att leva på.

Växjö kommun arbetar utifrån flera styrande dokument som är vägledande i vårt arbete för morgondagens Växjö. För att skapa tillväxt i hela kommunen är bostäder, skolor, verksamhetsmark och service viktiga.

Näringslivsplan - för ett växande näringsliv

I Växjö ska det vara attraktivt och enkelt att starta, driva och utveckla företag. Företagen som finns här ska ges goda förutsättningar att växa och utveckla sina verksamheter i hela kommunen. Grunden för det lägger vi genom att ha bästa tänkbara företagsklimat. Näringslivsplanen Länk till annan webbplats. pekar ut de utvecklingsområden som spelar roll för ett attraktivt företagsklimat och ett framtida växande näringsliv i Växjö. Planen ska bidra till att skapa en helhetssyn och främja ett effektivt arbete med näringslivsfrågor.

Besöksnäringsplan stärker Växjö som besöksdestination

Växjö ska vara en attraktiv, nyskapande och hållbar destination som lockar lokala, regionala, nationella och internationella besökare att uppleva destinationen och dess utbud. Besöksnäringsplanen Länk till annan webbplats. bidrar genom insatsområden till en helhetssyn och främjar ett effektivt arbete med besöksnäringsrelaterade frågor i syfte att stärka Växjö som besöksdestination. Genom att stärka Växjö som besöksdestination stärker vi också attraktionskraften för våra företag, invånare och inflyttare. Ett rikare utbud av restauranger, shopping, natur- och kulturupplevelser, boende och evenemang är positivt för alla som lever och verkar i Växjö. Det skapar också sysselsättning och skatteintäkter.

Landsbygdsplan - för en levande kommun

Oavsett var i Växjö du bor ska du ha bra förutsättningar att leva och bo, det är målet med kommunens långsiktiga och systematiska landsbygdsutveckling. I landsbygdsplanen , 377 kB. finns den strategiska inriktningen för landsbygdsutvecklingen och utvecklingsområden. Inom respektive utvecklingsområden beskrivs insatser som ska säkerställa att hela kommunen är levande och bidra positivt till landsbygdsutvecklingen. Det handlar till exempel om en mängd olika offentliga eller privata tjänster riktade till invånarna och tillgång till förskola och skola med god kvalitet.

Översiktsplan beskriver hur kommunen ska utvecklas fysiskt

En översiktsplan beskriver hur kommunen vill utveckla staden, tätorterna och landsbygden. Översiktlig planering handlar om att sätta övergripande långsiktiga riktlinjer för hur kommunen ska utvecklas när det gäller användning av mark och vatten, samt hur bebyggelse och infrastruktur bör utvecklas. I översiktsplanen uttrycker kommunen tillsammans med andra intressenter hur vi vill se en önskvärd och hållbar framtid för kommunen och hur vi når dit. Just nu pågår arbetet med en ny översiktsplan för Växjö kommun.

Hållbara Växjö 2030

Hållbara Växjö 2030 är Växjö kommuns hållbarhetsprogram , 426 kB. som visar hur kommunen ska jobba med Agenda 2030. Dokumentet består bland annat av fem målbilder som visar vilken omställning som måste göras, vilka utmaningar som finns och vilket ansvar var och en har – kommun, näringsliv och invånare. De fem målbilderna är: klimat- och miljösmart, tryggt- och tillitsfullt, rättvist och ansvarstagande, växande och inkluderande samt grönt och hälsosamt.

Senast uppdaterad: 4 april 2023