Sök bygglov

Det krävs bygglov för ny- och tillbyggnation men kan även krävas för vissa andra åtgärder som exempelvis skyltar eller fasadändringar.

När behöver jag ansöka om bygglov?

Du behöver oftast bygglov om du vill bygga en ny byggnad, bygga till eller göra vissa andra ändringar. Du kan även behöva bygglov för att sätta upp ett plank eller en mur, eller anordna ett upplag på din tomt.

En tillbyggnad är när du ökar en byggnads volym åt något håll, antingen uppåt, nedåt eller åt sidan. Även byggnader utan väggar, till exempel större skärmtak eller carportar samt husbåtar, husvagnar och serveringsvagnar som står uppställda på samma plats under lång tid kräver bygglov.

Att flytta en byggnad till en annan plats räknas som rivning på den ursprungliga platsen och nybyggnad på den nya platsen. Det kräver därför både rivningslov och bygglov.

Du får inte börja med åtgärden förrän du har fått både bygglov och startbesked.

Det finns också olika regler för fastigheter inom respektive utanför detaljplanelagda om­råden och områden med sammanhållen bebyggelse. Detaljplanemosaiken Länk till annan webbplats. finns för att snabbt se vad som gäller för din fastighet. Kontakta Växjö kommun om du är osäker på vad som gäller för din fastighet.

När vi går igenom din ansökan bedömer vi bland annat den yttre utformningen, byggnadens placeringen på tomten och hur byggnaden är tänkt att användas.

Gör din bygglovsansökan i god tid

Från det att ditt ärende är komplett är tiden det tar att hantera ärendet max 10 veckor. Sedan tillkommer tid för startbesked, då du får börja bygga, och tid för slutbesked, då du får börja använda byggnaden. I särskilda fall kan det tas beslut om förlängd handläggningstid, då innebär det att tiden förlängs med 10 veckor.

Hur länge gäller ett bygglov?

När du har fått bygglov måste du börja bygga inom 2 år och ha byggt färdigt inom 5 år.

Du måste ha fått ett startbesked innan du börjar åtgärden. Ett startbesked för en anmälan är giltigt i 2 år.

Bygga nära en sjö eller vattendrag

Om platsen du vill bygga på ligger nära sjön eller annat vattendrag kan området vara strandskyddat. Strandskyddet är bland annat till för att allmänheten ska ha tillgång till stränder och vatten för friluftsliv. Eventuellt kan du få strandskyddsdispens Länk till annan webbplats. och bygga på platsen ändå. Det behöver finnas särskilt skäl för detta.

Strandskyddsdispens Länk till annan webbplats. ansöker du om innan eller samtidigt som du ansöker om bygglov eller förhandsbesked. Det kan krävas även när du ska bygga något som inte är bygglovspliktigt.

Checklistor, detta ska du ha med i din ansökan

Fristående förråd, garage, carport är exempel på vanliga komplementbyggnader.

Exempelritningar

Situationsplan , 206 kB.
Planritning, fasadritning och sektionsritning , 109 kB.

Handlingar som krävs för att ansökan om bygglov ska vara komplett:

Inför tekniskt samråd och startbesked kan fler handlingar krävas. Alla ritningar ska vara skalenliga och fackmannamässigt gjorda. Du kan anlita en fackman som kan hjälpa dig om du inte har kunskap att utforma ritningarna själv.

Situationsplan på förenklad nybyggnadskarta eller utdrag ur primärkarta

En situationsplan är en ritning som visar fastigheten (tomten), dess byggnader och omgivningen ovanifrån. Kartan är ett viktigt underlag för ett korrekt beslut. På kartan visar du alla alla nya och befintliga byggnader på tomten.

1. Välj:

 • Förenklad nybyggnadskarta vid komplementbyggnader när avstånd till fastighetsgräns är mindre än 4,5 meter. En normal förenklad nybyggnadskarta kostar för enbostadshusfastighet 4 347 kronor enligt byggnadsnämndens taxa. För övriga byggnader eller annan anläggning är prissättning enligt fastighetens areal.

Beställ nybyggnadskarta

  • Utdrag ur primärkarta vid ansökan av bygglov för komplementbyggnader när avståndet till fastighetsgräns är mer än 4,5 meter. Du kan spara ner och skriva ut pdf-karta kostnadsfritt själv. Observera att vissa områden är för stora för att skapa en karta själv i e-tjänsten. Stöter du på det problemet i e-tjänsten kontakta oss, så hjälper vi till att skapa och skriva ut din primärkarta mot en kostnad.

  Utdrag ur primärkarta

  2. Rita in byggnaden på kartan (antingen nybyggnadskartan eller primärkartan)

  3. Måttsätt den nya byggnaden och lås minst två av byggnadens hörn med minst två avstånd i rät vinkel till tomtgräns.

  Fasadritning i skala 1:100

  En fasadritning är en ritning som visar byggnaden rakt framifrån. Alla fasader ska visas (vanligtvis 4 fasader).

  Planritning i skala 1:100

  Planritningen ska vara måttsatt så att byggnaden sammanlagda area går att räkna ut. En planritning visar byggnaden ovanifrån. På ritningen kan du se rumsindelning, dörrar, fönster, trappor, fast inredning med mera.

  Sektionsritning i skala 1:100

  Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden. Måttsätt ritningen och visa rumshöjd, golvnivåer och marknivå vid entréer.

  Material- och kulörbeskrivning

  I beskrivningen ska material och kulör för fasad, tak, fönster, dörrar, portar, plåtdetaljer och så vidare framgå. Kulören ska hänvisa till en kulörkod.

  Kontrollansvarig, riskbedömning och kontrollplan

  En riskbedömning och kontrollplan krävs alltid vid lov eller anmälan och ska anpassas efter vad som ska göras. En kontrollansvarig behövs i de flesta byggprojekt, utom vid vissa mindre åtgärder. Den kontrollansvarige ska bland annat hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan. En kontrollansvarig bör finnas föreslaget vid bygglovsansökan.

  Mer om kontrollansvarig, riskbedömning och kontrollplan (checklistor, exmpel med mera)

  Startbesked

  Beroende på byggnadens storlek och komplexitet kan du eventuellt få startbesked tillsammans med bygglovet. Inför startbesked kan fler handlingar komma att krävas.

  Bygglovsanmälan, bygglovsansökan, förhandsbesked, strandskyddsdispens, rivningslov, marklov

  Exempelritningar

  Fasadritning och sektionsritning , 42 kB.
  Planritning , 45 kB.
  Situationsplan , 197 kB.

  Handlingar som krävs för att ansökan om bygglov ska vara komplett

  Inför tekniskt samråd och startbesked kan fler handlingar krävas. Alla ritningar ska vara skalenliga och fackmannamässigt gjorda. Du kan anlita en fackman som kan hjälpa dig om du inte har kunskap att utforma ritningarna själv.

  Situationsplan på förenklad nybyggnadskarta eller utdrag ur primärkarta

  En situationsplan är en ritning som visar fastigheten (tomten), dess byggnader och omgivningen ovanifrån. Kartan är ett viktigt underlag för ett korrekt beslut. På kartan visar du alla alla nya och befintliga byggnader på tomten.

  1. Välj:

  • Förenklad nybyggnadskarta när avstånd till fastighetsgräns är mindre än 4,5 meter. En normal förenklad nybyggnadskarta kostar för enbostadshusfastighet 4 347 kronor enligt byggnadsnämndens taxa. För övriga byggnader eller annan anläggning är prissättning enligt fastighetens areal.

  Beställ nybyggnadskarta

  • Utdrag ur primärkarta vid ansökan av bygglov när avståndet till fastighetsgräns är mer än 4,5 meter. Du kan spara ner och skriva ut pdf-karta kostnadsfritt själv. Observera att vissa områden är för stora för att skapa en karta själv i e-tjänsten. Stöter du på det problemet i e-tjänsten kontakta oss, så hjälper vi till att skapa och skriva ut din primärkarta mot en kostnad.

  Utdrag ur primärkarta

  2. Rita in tillbyggnaden på kartan

  3. Måttsätt den nya byggnaden och lås minst två av byggnadens hörn med minst två avstånd i rät vinkel till tomtgräns.

  Fasadritning i skala 1:100

  En fasadritning är en ritning som visar byggnaden rakt framifrån. Alla fasader som påverkas av tillbyggnaden ska visas. Markera tillbyggnaden tydligt.

  Planritning i skala 1:100

  Planritningen ska visa befintlig byggnad och den tillkommande delen. Tillbyggnaden ska vara måttsatt. En planritning visar byggnaden ovanifrån. På ritningen kan du se rumsindelning, dörrar, fönster, trappor, fast inredning med mera.

  Sektionsritning i skala 1:100

  Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden. Sektionsritningen ska ha med rumshöjder, golv- och marknivåer och ska beskriva befintlig byggnad och tillbyggnad.

  All nybyggnation ska vara tillgänglig för alla. Det gäller även tillbyggnad. Den nya tillbyggnaden bör få samma golvnivå som det befintliga husets golvnivå eller ha en nivåskillnad om högst 2 cm.

  Alternativt kan du lösa tillgängligheten genom att bygga ramp mellan tillbyggnad och det befintliga huset. I så fall ska lösningen följa kraven på ramper i Boverkets byggregler. Du ska beskriva lösningen på ritningarna.

  Material- och kulörbeskrivning

  I beskrivningen ska material och kulör för fasad, tak, fönster, dörrar, portar, plåtdetaljer och så vidare framgå. Kulören ska hänvisa till en kulörkod.

  Kontrollansvarig, riskbedömning och kontrollplan

  En riskbedömning och kontrollplan krävs alltid vid lov eller anmälan och ska anpassas efter vad som ska göras. Du ska ha en kontrollansvarig som hjälp när det gäller kontroll av att alla krav enligt lagar och byggregler. Den kontrollansvarige ska bland annat hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan. En kontrollansvarig bör finnas föreslaget vid bygglovsansökan.

  Mer om kontrollansvarig, riskbedömning och kontrollplan (checklistor, exempel med mera)

  Startbesked

  Beroende på byggnadens storlek och komplexitet kan du eventuellt få startbesked tillsammans med bygglovet. Inför startbesked kan fler handlingar komma att krävas.

  Bygglovsanmälan, bygglovsansökan, förhandsbesked, strandskyddsdispens, rivningslov, marklov

  Exempelritningar

  Fasadritningar , 50 kB.
  Planritning , 78 kB.
  Sektionsritning , 33 kB.
  Situationsplan , 204 kB.

  Handlingar som krävs för att ansökan om bygglov ska vara komplett

  Inför tekniskt samråd och startbesked krävs fler handlingar. Alla ritningar ska vara skalenliga och fackmannamässigt gjorda. Du kan anlita en fackman som kan hjälpa dig om du inte har kunskap att utforma ritningarna själv.

  Situationsplan på nybyggnadskarta

  En situationsplan är en ritning som visar fastigheten (tomten), dess byggnader och omgivningen ovanifrån.

  1. Beställ nybyggnadskarta

  Beställ nybyggnadskarta

  2. Rita in bostadshuset, eventuella komplementbyggnader, murar och plank på kartan

  3. Måttsätt den nya byggnaden och lås minst två av byggnadens hörn med minst två avstånd i rät vinkel till tomtgräns.

  Fasadritning i skala 1:100

  En fasadritning är en ritning som visar byggnaden rakt framifrån. Alla fasader ska vara med.

  Planritning i skala 1:100

  Alla våningsplan i byggnaden ska visas, även källare och loft. Ritningarna ska vara måttsatta så att byggnadens area lätt går att räkna ut.

  Kom ihåg att entréplanet ska vara tillgängligt för personer med nedsatt rörelseförmåga och innehålla vissa grundläggande funktioner enligt Boverkets Byggregler (BBR). Planritningen över entréplanet ska vara möblerad.

  Sektionsritning i skala 1:100

  Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden. Du ska ha med byggnadshöjd, nockhöjd, rumshöjd och taklutning.

  Material- och kulörbeskrivning

  I beskrivningen ska material och kulör för fasad, tak, fönster, dörrar, portar, plåtdetaljer och så vidare framgå. Kulören ska hänvisa till en kulörkod.

  Kontrollansvarig, riskbedömning och kontrollplan

  En riskbedömning och kontrollplan krävs alltid vid lov eller anmälan och ska anpassas efter vad som ska göras. Du ska ha en kontrollansvarig som hjälp när det gäller kontroll av att alla krav enligt lagar och byggregler. Den kontrollansvarige ska bland annat hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan. En kontrollansvarig bör finnas föreslaget vid bygglovsansökan.

  Mer om kontrollansvarig, riskbedömning och kontrollplan (checklistor, exempel med mera)

  Bygglovsanmälan, bygglovsansökan, förhandsbesked, strandskyddsdispens, rivningslov, marklov

  Tänk på, om du:

  Handlingar som krävs för att ansökan om bygglov ska vara komplett

  Inför tekniskt samråd och startbesked krävs fler handlingar. Alla ritningar ska vara skalenliga och fackmannamässigt gjorda. Du kan anlita en fackman som kan hjälpa dig om du inte har kunskap att utforma ritningarna själv.

  Situationsplan på nybyggnadskarta

  En situationsplan är en ritning som visar fastigheten (tomten), dess byggnader och omgivningen ovanifrån.

  1. Beställ nybyggnadskarta

  Beställ nybyggnadskarta

  2. Rita in flerbostadshuset, eventuella komplementbyggnader, murar och plank på kartan

  3. Måttsätt den nya byggnaden och lås minst två av byggnadens hörn med minst två avstånd i rät vinkel till tomtgräns.

  Markplaneringsritning

  Markplaneringsritningen visar hur du har tänkt planera tomten. På markplaneringsritningen ska det framgå

  • den nya byggnadens/byggnaders placering
  • in- och utfarter
  • parkeringsplatser
  • gångytor
  • växtlighet
  • typ av markbeläggning
  • eventuella stödmurar/plank, på murkrön ska plushöjder anges
  • redovisning av markförändringar med befintliga och nya plushöjder

  Fasadritning i skala 1:100

  En fasadritning är en ritning som visar byggnaden rakt framifrån. Alla fasader ska vara med.

  Planritning i skala 1:100

  Alla våningsplan i byggnaden ska visas. Ritningarna ska vara måttsatta så att byggnadens area lätt går att räkna ut. Planritningen ska vara möblerad. Om det finns typlägenheter räcker det att en av typlägenheterna är möblerade.

  Sektionsritning i skala 1:100

  Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden. Sektionsritningen ska visa rumshöjder, golv- och marknivåer.

  Material- och kulörbeskrivning

  I beskrivningen ska material och kulör för fasad, tak, fönster, dörrar, portar, plåtdetaljer och så vidare framgå. Kulören ska hänvisa till en kulörkod.

  Kontrollansvarig, riskbedömning och kontrollplan

  En riskbedömning och kontrollplan krävs alltid vid lov eller anmälan och ska anpassas efter vad som ska göras. Du ska ha en kontrollansvarig som hjälp när det gäller kontroll av att alla krav enligt lagar och byggregler. Den kontrollansvarige ska bland annat hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan. En kontrollansvarig bör finnas föreslaget vid bygglovsansökan.

  Mer om kontrollansvarig, riskbedömning och kontrollplan (checklistor, exempel med mera)

  Information om ytor och lägenheter

  I sammanställningen ska det framgå:
  1. Lägenhetstyper, det vill säga antal rum i en lägenhet, lägenhetens boarea och antal lägenheter av denna sort. Exempelvis 5 stycken 1 rum och kök, 35 kvadratmeter; 7 stycken 2 rum och kök, 50 kvadratmeter.
  2. Upplåtelseform. Kommer det att bli hyresrätter, bostadsrätter, äganderätter?
  3. Specialbostäder, så som studentlägenheter, trygghetsboende.
  4.  

  Dessa uppgifter kräver Statistikmyndigheten SCB av kommunen.

  Beroende på projekt kan även dessa handlingar behöva komma in:

  Bygglovsanmälan, bygglovsansökan, förhandsbesked, strandskyddsdispens, rivningslov, marklov

  Tänk på, om du:

  Handlingar som krävs för att ansökan om bygglov ska vara komplett

  Inför tekniskt samråd och startbesked krävs fler handlingar. Alla ritningar ska vara skalenliga och fackmannamässigt gjorda. Du kan anlita en fackman som kan hjälpa dig om du inte har kunskap att utforma ritningarna själv.

  Situationsplan på nybyggnadskarta

  En situationsplan är en ritning som visar fastigheten (tomten), dess byggnader och omgivningen ovanifrån.

  1. Beställ nybyggnadskarta

  Beställ nybyggnadskarta

  2. Rita in industrin/lager, eventuella komplementbyggnader, murar och plank på kartan

  3. Måttsätt den nya byggnaden och lås minst två av byggnadens hörn med minst två avstånd i rät vinkel till tomtgräns.

  Markplaneringsritning

  Markplaneringsritningen visar hur du har tänkt planera tomten. På markplaneringsritningen ska det framgå

  • den nya byggnadens/byggnaders placering
  • in- och utfarter
  • parkeringsplatser
  • gångytor
  • växtlighet
  • typ av markbeläggning
  • eventuella stödmurar/plank, på murkrön ska plushöjder anges
  • redovisning av markförändringar med befintliga och nya plushöjder

  Fasadritning i skala 1:100

  En fasadritning är en ritning som visar byggnaden rakt framifrån. Alla fasader ska visas.

  Planritning i skala 1:100

  Alla våningsplan i byggnaden ska visas. Ritningarna ska vara måttsatta så att byggnadens area lätt går att räkna ut. Planritningen ska vara möblerad.

  Sektionsritning i skala 1:100

  Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden. Sektionsritningen ska visa rumshöjder, golv- och marknivåer.

  Material- och kulörbeskrivning

  I beskrivningen ska material och kulör för fasad, tak, fönster, dörrar, portar, plåtdetaljer och så vidare framgå. Kulören ska hänvisa till en kulörkod.

  Kontrollansvarig, riskbedömning och kontrollplan

  En riskbedömning och kontrollplan krävs alltid vid lov eller anmälan och ska anpassas efter vad som ska göras. Du ska ha en kontrollansvarig som hjälp när det gäller kontroll av att alla krav enligt lagar och byggregler. Den kontrollansvarige ska bland annat hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan. En kontrollansvarig bör finnas föreslaget vid bygglovsansökan.

  Mer om kontrollansvarig, riskbedömning och kontrollplan (checklistor, exempel med mera)

  Beroende på projekt kan även dessa handlingar behöva komma in:

  • Bullerutredning för verksamhetsbuller mot bostäder.
  • Verksamhetsbeskrivning.

  Handlingar som krävs för att ansökan om bygglov ska vara komplett

  Inför tekniskt samråd och startbesked krävs fler handlingar. Alla ritningar ska vara skalenliga och fackmannamässigt gjorda. Du kan anlita en fackman som kan hjälpa dig om du inte har kunskap att utforma ritningarna själv.

  Situationsplan på nybyggnadskarta

  En situationsplan är en ritning som visar fastigheten (tomten), dess byggnader och omgivningen ovanifrån.

  1. Beställ nybyggnadskarta

  Beställ nybyggnadskarta

  2. Rita in kontoret, eventuella komplementbyggnader, murar och plank på kartan

  3. Måttsätt den nya byggnaden och lås minst två av byggnadens hörn med minst två avstånd i rät vinkel till tomtgräns.

  Markplaneringsritning

  Markplaneringsritningen visar hur du har tänkt planera tomten. På markplaneringsritningen ska det framgå

  • den nya byggnadens/byggnaders placering
  • in- och utfarter
  • parkeringsplatser
  • gångytor
  • växtlighet
  • typ av markbeläggning
  • eventuella stödmurar/plank, på murkrön ska plushöjder anges
  • redovisning av markförändringar med befintliga och nya plushöjder

  Fasadritning i skala 1:100

  En fasadritning är en ritning som visar byggnaden rakt framifrån. Alla fasader ska visas.

  Planritning i skala 1:100

  Alla våningsplan i byggnaden ska visas. Ritningarna ska vara måttsatta så att byggnadens area lätt går att räkna ut. Planritningen ska vara möblerad.

  Sektionsritning i skala 1:100

  Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden. Sektionsritningen ska visa rumshöjder, golv- och marknivåer.

  Material- och kulörbeskrivning

  I beskrivningen ska material och kulör för fasad, tak, fönster, dörrar, portar, plåtdetaljer och så vidare framgå. Kulören ska hänvisa till en kulörkod.

  Kontrollansvarig, riskbedömning och kontrollplan

  En riskbedömning och kontrollplan krävs alltid vid lov eller anmälan och ska anpassas efter vad som ska göras. Du ska ha en kontrollansvarig som hjälp när det gäller kontroll av att alla krav enligt lagar och byggregler. Den kontrollansvarige ska bland annat hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan. En kontrollansvarig bör finnas föreslaget vid bygglovsansökan.

  Mer om kontrollansvarig, riskbedömning och kontrollplan (checklistor, exempel med mera)

  Beroende på projekt kan även dessa handlingar behöva komma in:

  Riktlinjer för plank, staket och murar , 273 kB, öppnas i nytt fönster..

  Exempelritningar

  Fasadritning och sektionsritning , 44 kB.
  Situationsplan , 209 kB.

  Handlingar som krävs för att ansökan om bygglov ska vara komplett

  Alla ritningar ska vara skalenliga och fackmannamässigt upprättade. Du kan anlita en fackman som kan hjälpa dig om du inte har kunskap att utforma ritningarna själv.

  Situationsplan på utdrag ur primärkarta

  En situationsplan är en ritning som visar fastigheten (tomten), dess byggnader och omgivningen ovanifrån.

  1. Ladda ner utdrag ur primärkarta

  Utdrag ur primärkarta

  2. Rita in plank/mur på kartan

  3. Måttsätt längden på planket/muren.

  4. Ange plushöjd för murkrön.

  5. Beskriv eventuella markförändringar (vid stödmur).

  Fasadritning i skala 1:100

  Ritningen ska visa muren/planket sett från sidan. Måttsätt murens/plankets längd och höjd. Ritningen ska för planket även visa hur mycket genomsiktlighet planket kommer att ha.

  Marksektionsritning i skala 1:100 (stödmur)

  Marksektion är en ritning som visar hur marken förändras i genomskärning. Marksektionen visar befintliga marknivåer och nya marknivåer i förhållande till stödmuren.

  Material- och kulörbeskrivning

  I beskrivningen ska material och kulör för mur/plank framgå. Kulören ska hänvisa till en kulörkod.

  Bygglovsanmälan, bygglovsansökan, förhandsbesked, strandskyddsdispens, rivningslov, marklov

  Om du ska göra ändringar i en byggnads fasad krävs oftast bygglov. Exempel på åtgärder som kräver bygglov kan vara ommålning, byte av fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial. Även om du vill byta fönster till annan storlek eller sätta in ett nytt fönster där det tidigare inte har funnits något kräver bygglov.

  Om du osäker om åtgärden är bygglovspliktig, kontakta oss innan du skickar in en ansökan.

  Fråga om fasadändring

  Handlingar som krävs för att ansökan om bygglov ska vara komplett

  Alla ritningar ska vara skalenliga och fackmannamässigt gjorda. Du kan anlita en fackman som kan hjälpa dig om du inte har kunskap att utforma ritningarna själv.

  Situationsplan på utdrag av primärkarta

  En situationsplan är en ritning som visar fastigheten (tomten), dess byggnader och omgivningen ovanifrån. Markera aktuell fasad som ändras.

  Utdrag ur primärkarta

  Fotografi på befintliga fasader som ändras

  Fasadritning i skala 1:100

  En fasadritning är en ritning som visar byggnaden rakt framifrån. Alla fasader där du planerar en ändring ska visas. Måttsätt tillkommande fönster och dörrar.

  Material- och kulörbeskrivning

  I beskrivningen ska material och kulör för det som ska ändras framgå. Kulören ska hänvisa till en kulörkod.

  Beroende på ändringens komplexitet/placering kan du eventuellt få startbesked tillsammans med bygglovet. Inför startbesked kan fler handlingar komma att krävas.

  Bygglovsanmälan, bygglovsansökan, förhandsbesked, strandskyddsdispens, rivningslov, marklov

  Handlingar som krävs för att ansökan om bygglov ska vara komplett

  Alla ritningar ska vara skalenliga och fackmannamässigt gjorda. Du kan anlita en fackman som kan hjälpa dig om du inte har kunskap att utforma ritningarna själv

  Situationsplan på utdrag av primärkarta

  En situationsplan är en ritning som visar fastigheten (tomten), dess byggnader och omgivningen ovanifrån. Markera var på byggnaden eller var på fasigheten som skylten ska placeras. Placering av fristående skylt behöver måttsättas till fastighetsgräns (tomtgräns).

  Utdrag ur primärkarta

  Fotomontage eller fasadritning

  Fasadritning kompletteras med skyltens placering.

  Ta ett foto på den aktuella fasaden eller platsen och rita in skylten.

  Skyltritning

  Ritningen ska visa skyltens utseende och den ska måttsättas.

  Detaljredovisning

  Beskrivning av skyltens utformning, material och kulörer, redovisning hur/om skylten belyses.

  Teknisk beskrivning (för digital skylt)

  • Redovisning av skärmens budskap.
  • Hur ofta sker bildväxling?
  • Vilka kontraster kommer de olika bilder att ha?
  • Kommer skylten att förses med automatisk reglering av ljusstyrkan i förhållande till det för stunden omgivande ljuset?

  Bygglovsanmälan, bygglovsansökan, förhandsbesked, strandskyddsdispens, rivningslov, marklov

  Senast uppdaterad: 28 juni 2024