Taxa och avgifter för vatten och avlopp

VA-verksamheten baseras helt på avgifter från kommunens VA-abonnenter. det betyder att inga skattemedel används och att verksamheten är inte vinstdrivande.

Det du betalar för vatten och avlopp används till att producera dricksvatten, underhålla och förnya ledningsnäten med tillhörande anläggningar samt ta hand om och rena avloppsvatten och dagvatten från gator och fastigheter. 

Avgifterna ska också täcka kapitalkostnader (lån och räntor) samt administration. De avgifter som abonnenter till kommunalt vatten och avlopp ska betala regleras av kommunens VA-taxa. Det är kommunfullmäktige som beslutar om nya taxor.

Information om avgifter för enskilt avlopp och latrin finns under Relaterade länkar längre ner på sidan.

Taxan består av olika delar

I taxan för vatten och avlopp ingår en anläggningsavgift och en brukningsavgift.

Anläggningsavgiften är en engångskostnad när du ansluter din fastighet till vatten och avlopp. Avgiften kan även tas ut vid om- och tillbyggnad.

Brukningsavgiften är den avgift som du betalar när fastigheten redan är ansluten till kommunalt vatten och avlopp. Den består består av en fast och en rörlig del. Den fasta delen beror på hur stort vattenflöde fastigheten kräver och baseras på vattenmätarens storlek. Den rörliga delen grundar sig på hur mycket vatten du använder.

Brukningsavgiften ska täcka kostnader för att rena dricksvattnet och avloppsvattnet, drift- och underhåll samt kapitalkostnader för investeringar i ledningsnät, vattenverk, avloppsreningsverk och andra anläggningar.

Brukningsavgift

Brukningsavgifter betalas löpande till kommunen och består av följande delar:

  • Fast årlig avgift - baseras på hur många mätplatser som finns på fastigheten och hur många mätare av en viss storlek som varje mätplats har.
  • Rörlig förbrukningsavgift - baseras på antalet kubikmeter fastigheten använder och fastställs med hjälp av en vattenmätare.
  • Avgift för dagvatten gata - tas ut inom tätbebyggt område där kommunen har dagvattenhantering. För småhus är detta en schablonavgift och för övriga fastigheter baseras avgiften på tomtytan.
  • Avgift för dagvatten fastighet - tas ut inom tätbebyggt område där kommunen har dagvattenhantering för fastigheter. För småhus är detta en schablonavgift och för övriga fastigheter baseras avgiften på fastighetens hårdgjorda yta.

Det här är ett utdrag ur 2018 års brukningstaxa för vatten och avlopp:

Hela taxan finns att läsa längre ner på sidan under relaterade dokument.

Fast avgift (inkl. moms)

För en normal villafastighet finns det vanligtvis en mätplats med 1 st Qn2,5 eller Q3-4 mätare.

1 st mätare Qn2,5 eller Q3-4 2677 kr/år
2 st mätare Qn2,5 eller Q3-4 26 035 kr/år 
3 st mätare Qn2,5 eller Q3-4 59 879 kr/år
4 st mätare Qn2,5 eller Q3-4 98 931 kr/år       

Om bara en nyttighet, till exempel vatten eller spillvatten, finns så debiteras halva fasta avgiften enligt ovan.

Rörlig avgift (inkl. moms)

Vatten och spillvatten:   20,00 kr/m3
Vatten:                             9,60 kr/m3
Avlopp:                           10,40 kr/m3

Dagvattenavgifter (småhus inkl. moms)

Dagvatten gata                  365 kr/år
Dagvatten fastighet      616,00 kr/år


Dagvattenavgifter (övriga fastigheter inkl. moms)

Dagvatten gata                0,44 kr/m2 tomtyta
Dagvatten fastighet       3,125 kr/m2 hårdgjord yta*
*hårdgjord yta räknas som tak-, stenbelagda- och asfalterande ytor.

Läs mer om dagvatten under relaterade länkar längre ner på den här sidan.

Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften, även kallad anslutningsavgiften, är en engångsavgift för att ansluta en fastighet till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet. Den betalas i samband med anläggandet av VA-serviserna.

Anläggningsavgiften beror på fastighetens storlek, vilka anslutningar som behövs och antal lägenheter eller våningsyta. Avgiften kan även tas ut vid om- och tillbyggnad som medför förändringar av fastighetens bostadsarea eller användningsområde.

För att få en prisuppgift på vad anläggningsavgiften blir för just din fastighet är du välkommen att kontakta oss.

Relaterade dokument

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 april 2018
Bygga och bo