Taxa och avgifter för vatten och avlopp

VA-verksamheten baseras helt på avgifter från kommunens VA-abonnenter. Det betyder att inga skattemedel används och att verksamheten är inte vinstdrivande.

Det du betalar för vatten och avlopp används till att producera dricksvatten, underhålla och förnya ledningsnätet med tillhörande anläggningar. Vi tar också hand om och rena avloppsvatten och regn- och smältvatten från gator och fastigheter. 

Avgifterna ska också täcka kapitalkostnader som lån och räntor, samt administration. De avgifter som abonnenter till kommunalt vatten och avlopp ska betala regleras av kommunens VA-taxa. Det är kommunens fullmäktige som beslutar om nya taxor.

Taxan består av olika delar

I taxan för vatten och avlopp ingår en avgift för anläggning och en avgift för förbrukning.

Anläggningsavgiften är en engångskostnad när du ansluter din fastighet till vatten och avlopp. Avgiften kan även tas ut vid om- och tillbyggnad.

Brukningsavgiften är den avgift som du betalar när fastigheten redan är ansluten till kommunalt vatten och avlopp. Den består består av en fast och en rörlig del. Den fasta delen beror på hur stort vattenflöde fastigheten kräver och baseras på vattenmätarens storlek. Den rörliga delen grundar sig på hur mycket vatten du använder.

Brukningsavgiften ska täcka kostnader för att rena dricksvattnet och avloppsvattnet, drift- och underhåll samt kostnader för investeringar i ledningsnät, vattenverk, avloppsverk och andra anläggningar.

Brukningsavgift

Den här avgiften betalas löpande till kommunen och består av följande delar:

 • Fast årlig avgift - baseras på hur många mätplatser som finns på fastigheten och hur många mätare av en viss storlek som varje mätplats har.
 • Rörlig förbrukningsavgift - baseras på antalet kubikmeter fastigheten använder och bestäms med hjälp av en vattenmätare.
 • Avgift för dagvatten gata - tas ut inom tätbebyggt område där kommunen hanterar dagvatten. För småhus är detta en schablonavgift och för övriga fastigheter baseras avgiften på tomtytan.
 • Avgift för dagvatten fastighet - tas ut inom tätbebyggt område där kommunen hanterar dagvatten för fastigheter. För småhus är detta en schablonavgift och för övriga fastigheter baseras avgiften på fastighetens hårdgjorda yta.

Det här är ett utdrag ur 2020 års brukningstaxa för vatten och avlopp:

Hela taxan finns att läsa längre ner på sidan under relaterade dokument.

Fast avgift (med moms)

För en normal villafastighet finns det vanligtvis en mätplats med 1 st Qn2,5 eller Q3-4 mätare.

 • 1 st mätare (Qn2,5 eller Q3-4) kostar 2 700 kronor per år
 • 2 st mätare (Qn2,5 eller Q3-4) kostar 26 253,80 kronor per år
 • 3 st mätare (Qn2,5 eller Q3-4) kostar 60 381,90 kronor per år
 • 4 st mätare (Qn2,5 eller Q3-4) kostar 99 762,60 kronor per år

Om det bara finns en nyttighet på fastigheten, till exempel antingen vatten eller spillvatten, så betalas halva fasta avgiften enligt ovan.

Rörlig avgift (med moms)

 • Vatten och spillvatten 20,00 kronor per m3
 • Vatten 9,60 kronor per m3
 • Avlopp 10,40 kronor per m3

Dagvattenavgifter (med moms)

För småhus:

 • Dagvatten gata            365 kronor per år
 • Dagvatten fastighet      616 kronor per år

För övriga fastigheter:

 • Dagvatten gata              0,44 kronor per m2 tomtyta
 • Dagvatten fastighet       3,125 kronor per m2 hårdgjord yta

Med hårdgjord yta räknas som tak-, stenbelagda- och asfalterande ytor. Läs mer om dagvatten under relaterade länkar längre ner på den här sidan.

Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften, även kallad anslutningsavgiften, är en engångsavgift för att ansluta en fastighet till kommunalt vatten- och avlopp. Den betalas i samband med anläggandet av VA-serviserna. Avgiften kan även tas ut vid om- och tillbyggnad som medför förändringar av fastighetens bostadsarea eller hur den används.

Anläggningsavgiften beror på fastighetens storlek, vilka anslutningar som behövs och antalet lägenheter eller våningsyta. Kontakta oss för att få en prisuppgift på vad den avgiften blir för just din fastighet.

Avgifter för enskilt avlopp och latrin

Information om taxor och avgifter för enskilt avlopp finns hos det kommunala bolaget Södra Smålands avfall och miljö (SSAM) på www.ssam.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Relaterade länkar

Relaterade dokument

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 maj 2020
Bygga och bo