Campusplan

Växjö kommun och Linnéuniversitetet har en gemensam campusplan som anger ramar och pekar ut riktningen för utvecklingen av ett stadsintegrerat campusområde.

Detta är planens fyra utvecklingsområden som lägger grunden till campusplanen.

Tydlig entré till ett campus som hänger ihop

Campus välkomnar studenten, medarbetaren eller besökaren redan på håll med sitt landmärke vid PG Vejdes väg. Det är ingen tvekan om att det är här du kommer in på campus och ger också området en tydlig identitet. Det finns fortsatt ett flertal andra infarter till området. Det är ett tryggt och tillgängligt område där gående, cykel- och kollektivtrafiken är prioriterad och de centrala delarna är bilfria. PG Vejdes väg ger ett stadsmässigt intryck och är områdets ryggrad som länkar samman de byggda miljöerna runt omkring. På campus finns nu mer yteffektiva parkeringslösningar. Oavsett om du är student eller en del av akademin, näringslivet, det offentliga eller en av alla människor i staden känner du den starka gemenskapen på campus. Här känner du dig välkommen.

Gröna värden och kulturmiljö tas tillvara och utvecklas

Campus andas skog, sjö och berättar historier om tider som gått. Kultur- och naturmiljö har bevarats och stärkts. Kopplingen till kunskapsbildning och hållbarhet är väl synlig för alla som rör sig på området. Miljön på campus är hållbar, hälsosam och inspirerande genom att det unika läget, inbäddat i parker och ängar invid sjön Trummen, Skirviken och Teleborgs naturreservat, har tagits tillvara och utvecklats. Dessutom skapar Teleborgs slott och dess parkmiljö, Tufvan och dess lövskogsbacke tillsammans med spår från odlingslandskapet betydelsefulla värden för campus.

Byggda miljöer för att mötas, skapa, leva och bo

Byggda miljöer av olika karaktär och med olika funktioner kompletterar varandra, universitetet, studentbostäder, Science Park och stadsdelen i stort. Miljöerna skapar mötesplatser som ger förutsättningar för såväl formella som informella möten och olika verksamheter kan exponeras. Miljöerna på campus har också byggts för att skapa en trygg boendemiljö. Som student bor och lever du bra här. Torget vid universitetsplatsen är den mest centrala delen av campus. Det är hjärtat av Linnéuniversitetets campus i Växjö. Det här är en mötesplats där många viktiga funktioner finns.

Campus är en del av universitetsstaden

Naturmiljöerna kring Trummen och Teleborgs naturreservat länkar samman campus med staden, dess strukturer och invånare. Campus är också sammanlänkat med staden genom Teleborgsvägen som är en stadsgata där alla typer av trafikanter rör sig säkert längs med och på valda platser över. Även trygga och säkra cykelvägar till stadens kärnor är viktiga för länken mellan staden och campus. Efter 2030 kommer Brände udde att vara ett expansionsområde för campus. Här kan man skapa både bostäder och lokaler för universitetsändamål.

Exempel på vad som är överenskommet i planen:

  • För att integrera campus med staden och för att stärka Teleborgs centrum som mötesplats för både studenter och andra Växjöbor ska man arbeta för att Teleborgsvägen ska bli en stadsgata.
  • Utveckla PG Vejdes väg till en tydlig campusentré och göra stråket mot Universitetsplatsen tydligare med fler mötesplatser och andra funktioner. Universitetsplatsen görs bilfri men busstrafiken kommer att vara kvar. Efterhand som nya byggnader tillkommer byggs parkeringar i garage eller parkeringshus.
  • Längs PG Vejdes väg och på sikt vid Tufvan och längs med Teleborgsvägen, när den blir stadsgata, kommer det att byggas studentbostäder.
  • Videum Science Park och det innovativa näringslivet får möjlighet att utvecklas med naturliga mötesplatser som stärker kopplingarna till universitetets lokaler och till studenterna.
  • Ängar och parker bevaras och utvecklas till mötesplatser för studenter. Alléer och träd bevaras för ett grönt campus och bättre förutsättningar för den biologiska mångfalden.

Växjö kommun och Linnéuniversitetet arbetar nu med att ta fram en handlingsplan för de uppdrag som finns med i campusplanen.

Senast uppdaterad: 1 juni 2023