Kommunalt avlopp

Om du bor i en stad eller tätort är din fastighet oftast ansluten till det kommunala VA-ledningsnätet. Det betyder att kommunen levererar dricksvatten hem till din bostad och sedan tar hand om ditt smutsiga avloppsvatten och renar det.

När du spolar på toaletten har vattnet en lång väg att transporteras innan det kan lämnas tillbaka till vattendraget eller sjön. Innan det når dit måste det renas. Från avloppsledningarna i ditt hus rinner vattnet vidare ut i större ledningar där avloppsvatten från många hushåll blandas. Avloppsvattnet rinner ofta i ledningar med självfall. Det innebär att ledningarna lutar så att vattnet kan rinna av sig självt till reningsverket. Ibland kan vattnet behöva pumpas och det sker i tryckledningar. Så småningom når det smutsiga avloppsvattnet avloppsreningsverket där det sedan renas.

Vi står inför ett antal utmaningar i samhället; klimatet förändras, vi använder allt fler kemikalier i vår vardag, och våra ledningar och reningsverk behöver rustas upp. För ledningarna ansvarar kommunen. Men för det som hamnar i avloppet ansvarar vi alla. Idag står privathushållen för stor påverkan på vårt vattensystem.

I Växjö kommun har vi totalt cirka 50 mil avloppsledningar. Vattnet leds till tolv avloppsreningsverk av varierande storlek. Där renas varje dygn cirka 25 000 kubikmeter avloppsvatten från de hushåll och företag som är anslutna till det kommunala avloppsledningsnätet. Det är en volym som motsvarar cirka 100 000 badkar avloppsvatten per dygn.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 oktober 2018
Bygga och bo