Följ de nationella skärpta råden för att hejda smittspridningen av covid-19

Stäng meddelande

Sydöstra delen av Västra mark

Programområdet Västra Mark ligger i Växjö stad mellan Arenastaden och stadsdelen Väster. Enligt översiktsplanen föreslås Västra Mark omvandlas från ett verksamhets- och handelsområde till en mer blandad och attraktiv stadsdel som också är grönare, mer tillgänglig och trygg för människor att röra sig i.

Planprogrammet ska göra det möjligt att skapa en attraktiv stadsdel med en kombination av bostäder, handel, kontor, verksamheter och parker. Det är ett långsiktigt förslag där omvandlingen kommer pågå under en längre tid och ske successivt.

Delar ur planprogrammet:

  • Parkmark föreslås längs Mörners väg och som ett grönt stråk genom planområdet från norr till söder.
  • Längs Arabygatan föreslås bostäder samt handel och kontor. Bostäderna ska i första hand vara flerbostadshus med servicefunktioner i bottenvåningen.
  • I området mot Arenastaden föreslås mark för verksamheter.

I planprogrammet kan du läsa mer om områdets planeringsförutsättningar samt vilka förslag till ny övergripande struktur som finns för bebyggelse, gator, park och grönstråk.

Ta del av förslaget som helhet:

Planprogrammet

Karta över förslaget

Handlingarna finns också tillgängliga i kommunhusets reception Björnen.

Chatta med oss om förslaget

Den 24 november, klockan 17.00-19.00 kunde du chatta med kommunens tjänstepersoner om förslaget. Om du missade detta tillfälle kan du skicka din fråga till e-post rebecca.martinsson@vaxjo.se

Lämna synpunkter

Förslaget var ute på samråd till den 7 december 2020.

Frågor

Vid frågor om förslaget vänligen kontakta Sebastian Gårdendahl, projektledare, 0470-415 76 e-post Sebastian.Gardendahl@vaxjo.se eller Rebecca Martinsson, gruppchef översiktlig planering, 0470-433 05, e-post rebecca.martinsson@vaxjo.se

Vad är ett planprogram?

Planprogram används när kommunen behöver ta ett helhetsgrepp om exempelvis en stadsdel. Planprogrammet ska visa vilka mål som finns med området och översiktligt vad man vill använda marken till. Nästa steg är att ta fram en eller flera detaljplaner för delar av området.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 december 2020
Växjö växer