Så blir ditt dricksvatten till

Valet av reningsprocess i ett vattenverk är anpassat efter vilken kvalitet råvattnet från vattenkällan har. I Växjö kommun finns både ytvattenverk och grundvattenverk.

Ytvattenverk

I Växjö kommun har vi ytvattenverk i Rottne och Lammhult. Vattnet hämtas från sjöarna Innaren (Rottne) och Stora Värmen (Lammhult). Först passerar råvattnet ett galler för att avskilja fisk och större föremål som löv och vattenväxter. Därefter genomgår vattnet en kemisk rening genom tillsats av en fällningskemikalie som klumpar ihop och avskiljer lerpartiklar, organiska växtrester och bakterier från vattenfasen. Sedan följer en mekanisk rening i ett filter där resterna från fällningen filtreras bort i sand- eller kolbäddar. Där avlägsnas även lukt- och smakstörande ämnen samt bakterier.

Innan det färdiga dricksvattnet lämnar vattenverket görs en sista pH-justering och vattnet desinficeras med UV, ultraviolett ljus, för att garantera vattenkvaliteten under transporten till konsumenterna.

Grundvattenverk

Våra grundvattenverk finns i Braås, Berg, Åryd och Bergaåsen (norr om Ljungby). Bergaåsen försörjer boende i Växjö, Bramstorp, Gemla, Öja, Åby, Dänningelanda, Vederslöv, Tävelsås, Ingelstad och Värends Nöbbele med dricksvatten. (Även Alvesta, Blädinge och Hjortsberga i Alvesta kommun får sitt vatten därifrån). Braås vattenverk levererar vatten även till Dädesjö. Åryd vattenverk levererar vatten även till Furuby.

Ett grundvatten håller ofta en hög kvalitet redan då det tas in i vattenverket och kräver därför inte samma avancerade reningsprocess som ett ytvatten. Vattnet pumpas upp ur en eller flera brunnar. Först görs en pH-justering för att fälla ut eventuellt järn och mangan. Detta filtreras sedan bort. Många grundvatten innehåller för höga halter av järn eller mangan. Det tar man bort för undvika beläggningar i ledningsnätet.

Innan vattnet pumpas ut till konsumenterna desinficeras det med ultraviolett ljus, för att garantera vattenkvaliteten under transporten.

Hur kommer vattnet till kranen?

Det färdiga dricksvattnet levereras ut via ett ledningsnät till de kommuninvånare som har kommunalt vatten. Totalt finns det cirka 70 mil dricksvattenledningar i Växjö kommun.

Det renade dricksvattnet pumpas till ett vattentorn eller en hydrofor. De ska se till att det blir ett jämnt vattentryck i ledningsnätet och även fungera som vattenreservoar (behållare). Vattenverket producerar lika mycket vatten dygnet runt, men det går åt mest vatten på morgonen och på kvällen.

När det används lite vatten fyller man upp magasinen. När behovet av vatten ökar kan man ta av det vatten som "sparats" i dessa. Från vattentornet eller hydroforen leds vattnet vidare ut i ledningsnätet.

På några ställen i kommunen är höjdskillnaderna så stora att man måste sänka eller höja trycket ytterligare i ledningarna efter vattentornet/hydroforen, för att få ett jämnt vattentryck och för att vattnet ska nå ut till alla fastigheter.

Varje fastighet med kommunalt vatten har en egen anslutning till det kommunala ledningsnätet som kallas servis. Från servisen in till huset är det fastighetsägaren som ansvarar för ledningen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 juli 2019
Bygga och bo