Protokoll

Här hittar du de politiska nämndernas offentliga protokoll. Klicka på respektive nämnd.

Vi publicerar protokoll två år tillbaka i tiden, vill du läsa äldre protokoll kontakta respektive nämnd.

 • Kultur- och fritidsnämnden
  Ansvarar för biblioteksverksamheten och allmän kulturell verksamhet i kommunen.  Ansvarar också för idrotts- och friluftsanläggningar, badplatser, spår och leder.
 • Kommunens revisorer
  Granskar all verksamhet som bedrivs av styrelser, nämnder och kommittéer.
 • Kommunstyrelsen
  Förbereder ärenden inför kommunfullmäktige och ansvarar för att fullmäktiges beslut genomförs.
 • Nämnden för arbete och välfärd
  Ansvarar för områdena arbetsmarknad/sysselsättning, vuxenutbildning, försörjningsstöd, flyktingmottagande/integration, individ- och familjeomsorg samt kommunens alkoholhandläggning.
 • Omsorgsnämnden
  Ansvarar för omsorg, vård och service för äldre, för personer med utvecklingsstörning, för personer med fysiska och psykiska funktionshinder.
 • Samhällsbyggnadsnämnden
  Ny nämnd från 2023. Nämnden ansvarar bland annat för detaljplanering, byggande, drift, underhåll, skötsel, förvaltning av offentlig mark och naturvård.
 • Servicenämnden
  Ansvarar för den kommungemensamma måltidsorganisationen, strategisk lokalförsörjning, drift, support och utveckling av IT-tjänster och stöd i arbetet med digitalisering.
 • Utbildningsnämnden
  Ansvarar för förskola, pedagogisk omsorg (familjedaghem), förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem, kulturskola, fritidsgårdsverksamhet, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, kvalificerad yrkesutbildning och uppdragsutbildning.
 • Överförmyndarnämnden östra Kronoberg
  Nämnden har till uppgift att utöva tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män. Maskade protokoll för nämnden publiceras där personärendena är borttagna i enlighet med 32 kap. 4 § Offentlighets- och sekretesslag (2009:400).

Nämnder som upphörde 1 januari 2023

 • Byggnadsnämnden
  Byggnadsnämnden upphörde 1 januari 2023. Nämnden ansvarade för kommunens kartproduktion, detaljplanering och fastighetsbildning, bygglov och byggtillsyn.
 • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
  Miljö- och hälsoskyddsnämndens upphörde 1 januari 2023. Nämnden ansvarade för att bevara och förbättra livsmiljö och hälsoskydd för människor.

 • Tekniska nämnden
  Tekniska nämndens upphörde 1 januari 2023. Nämnden ansvarade för parker, gator, vägar, parkering, trafik, trafiksäkerhet, renhållning, vatten- och avlopp samt sjöreglering och vattenkraftverk.
Senast uppdaterad: 8 januari 2024