Protokoll, föredragningslista och kallelse - kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens sammanträden är öppna för allmänheten. Ärenden som gäller myndighetsutövning är dock inte offentliga och åhörare får lämna sammanträdet när dessa ska behandlas.

Kommunstyrelsens sammanträden inleds med allmänhetens frågestund. Frågestunden pågår i maximalt 20 minuter.

Protokollen finns tillgängliga tidigast tre dagar efter sammanträdet. Originalen förvaras på kommunkansliet.

De senaste två årens protokoll publiceras under rubriken Relaterade dokument längre ner på sidan. Vill du ta del av äldre protokoll kontakta kommunkansliet på telefon 0470-439 17 eller via e-post kommunstyrelsen@vaxjo.se.

Kallelsen till nästa sammanträde hittar du under rubriken Relaterade dokument längre ner på sidan cirka fem dagar före sammanträdet.

Dagordning vid kommunstyrelsens sammanträde den 20 augusti 2019

 1. Justering av protokoll
 2. Information om DIACCESS 
 3. Information från ledamöter och ersättare samt från kommunledningsförvaltningen
 4. Information från Växjö Kommunföretag AB 
 5. Redovisning av protokoll 2019
 6. Redovisning av delegeringsbeslut 2019
 7. Kommunstyrelsens sammanträdestider 2020
 8. Anmälan av arbetsutskottets beslut rörande Yttrande över Länsstyrelsens remiss avseende den strategiska regionala överenskommelsen Mottagande och etablering i arbets- och samhällsliv
 9. Anmälan av arbetsutskottets beslut rörande yttrande över Havs- och vattenmyndighetens samråd om synpunkter på förslag till nationell plan för omprövning av vattenkraft
 10. Anmälan av hållbarhetsutskottets beslut rörande Miljö- och energidepartementets remiss av Agenda 2030-delegationens slutbetänkande, Världens utmaning, världens möjlighet SOU 2019:13
 11. Yttrande över samråd om fördjupad översiktsplan för Älmhults tätort
 12. Redovisning av Uppdrag att utreda en ändamålsenlig kommunikationsverksamhet i Växjö kommun
 13. Återrapportering om status på utvecklingsarbetet kring arbetet med funktionhindersfrågor och tillgänglighet
 14. Delredovisning av Uppdrag med anledning av Skrivelse om strategiskt arbete för att säkra Växjös välfärd och tillväxt med en kraftfullare kommunkoncern
 15. Rapportering av stöd för att främja samverkan och kunskapsutbyte för att minska och motverka segregation 
 16. Rapportering av statsbidrag från Tillväxtverket rörande arbete för att minska segregation 
 17. Återrapportering av Medfinansiering av Sydostleden 2018
 18. Medfinansiering av Sydostleden 2020-2025 
 19. Ansökan om statsbidrag till allmänna samlingslokaler, Öhr Ormesberga Hembygdsförening
 20. Ansökan om bidrag till projekt Cykelvägar i Gårdsbytrakten vid väg 23
 21. Uppdrag om förslag på ny evenemangs- och mötesstrategi för Växjö kommunkoncern
 22. Utdrag från belastningsregistret
 23. Torparängen, ny träbyggnadsarena i Växjö
 24. Campusplan
 25. Begäran om förvärv eller markanvisningsavtal för tomten Värendsvallen 17
 26. Exploateringsavtal Öjabymotet
 27. Ombyggnation av Klosterbron - KSAU samma dag
 28. Kommunstyrelsens ekonomiska månadsrapport efter juni 2019
 29. Uppföljning enligt kommunallagen av de kommunala bolagen för verksamhetsåret 2018
 30. Samverkansavtal och ny detaljplan för Ingelstads centrum
 31. Fastställande av särskilt pris för mark avsedd för parkering avseende fastigheten Flamman 3, Lantmannavägen 4
 32. Fastställande av markpris på Bredvik
 33. Skrivelse om att göra naturområdet vid Norra Öjaby till kommunalt naturreservat - Cheryl Jones Fur (MP)
 34. Skrivelse om att tillsätta en arbetsgrupp mm. om Växjö simhall - Malin Lauber (S) och Otto Lindlöf (S)
 35. Skrivelse om att öka landsbygdens attraktionskraft - Andreas Olsson (C)
 36. Skrivelse om återvändande terroristers möjligheter till ekonomiskt och personellt stöd vid hemkomst - Christer Svensson (SD) och Conny Lindahl (SD)
 37. Skrivelse om Reviderad ordningsstadga för ökad attraktivitet – Anna Tenje (M), Eva Johansson (C), Jon Malmqvist (KD), Gunnar Nordmark (L), Magnus P Wåhlin (MP)
 38. Skrivelse om att ställa miljö- och klimatkrav på plastanvändning inom kommunkoncernen - Cheryl Jones Fur (MP) och Sofia Stynsberg (M)
 39. Medborgarförslag om vårdcentral i Sandsbro
 40. Medborgarförslag om att utlysa klimatnödläge omedelbart
 41. Medborgarförslag om att plantera ängsblommor på kommunal mark för pollinerande bin
 42. Medborgarförslag om utmärkelse för bemärkt Arabybo
 43. Medborgarförslag om att införa pensionärernas hus
 44. Motion om att inrätta tjänst som delaktighetssamordnare på Växjö kommun - Per Nilimaa (SD
 45. Motion om en redaktionell korrigering av Växjö kommuns översiktsplan - Per Nilimaa (SD) 
 46. Redovisning av partistöd för år 2018
 47. Arkivreglemente för Växjö kommun
 48. Utvärdering intern kontroll 2018 - KSAU samma dag
 49. Avgift för handläggande av ärende om godkännande av en enskild som huvudman - KSAU samma dag
 50. Fjärrvärme- och närvärmepriser 2020 - KSAU samma dag
 51. Skrivelse till Sveriges kommuner och landstings (SKL) kongress om tillkommande avgifter under pågående budgetår - KSAU samma dag
 52. Uppföljning av privata utförare för år 2018 - KSAU samma dag
 53. Övrigt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 augusti 2019
Politik och demokrati