Protokoll, föredragningslista och kallelse - kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens sammanträden är öppna för allmänheten. Ärenden som gäller myndighetsutövning är dock inte offentliga och åhörare får lämna sammanträdet när dessa ska behandlas.

Kommunstyrelsens sammanträden inleds med allmänhetens frågestund. Frågestunden pågår i maximalt 20 minuter.

Protokollen finns tillgängliga tidigast tre dagar efter sammanträdet. Originalen förvaras på kommunkansliet.

De senaste två årens protokoll publiceras under rubriken Relaterade dokument längre ner på sidan. Vill du ta del av äldre protokoll kontakta kansliavdelningen på telefon 0470-79 66 02 eller via e-post kommunstyrelsen@vaxjo.se.

Kallelsen till nästa sammanträde hittar du under rubriken Relaterade dokument längre ner på sidan cirka fem dagar före sammanträdet.

Dagordning vid kommunstyrelsens sammanträde den 3 december 2019

 1. Justering av protokoll
 2. Information om exploateringsredovisning
 3. Information om näringslivsplan inför remissutskick (ärendet utgår)
 4. Information från ledamöter och ersättare samt från kommunledningsförvaltningen
 5. Information från Växjö Kommunföretag AB
 6. Redovisning av protokoll 2019
 7. Redovisning av delegeringsbeslut 2019
 8. Val att förrättas av kommunstyrelsen inför 2020
 9. Anmälan av arbetsutskottets beslut om Yttrande över Samråd om översiktsplan för Ljungby kommun
 10. Yttrande över Socialdepartementets remiss av promemoria Personlig assistans för samtliga hjälpmoment som avser andning och måltider i form av sondmatning
 11. Ekonomisk uppföljning per oktober med prognos 2019 för kommunstyrelsen
 12. Ekonomisk uppföljning per oktober med prognos 2019 för Växjö kommun
 13. Kommunstyrelsens ekonomiska månadsrapport efter november 2019 - KSAU samma dag
 14. Internkontrollplan för 2020
 15. Företrädare för Växjö kommun vid nyupplåning och omsättning av lån
 16. Avsiktsförklaring om strategiskt partnerskap mellan Växjö och Kalmar kommuner, Linnéuniversitetet och Linnéstudenterna
 17. Uppföljning enligt kommunallagen av Växjö Kommunföretag AB (VKAB) inklusive dotterbolag för verksamhetsåret 2018
 18. Ansökan om investeringsbidrag från Gemla hembygdsförening - KSAU samma dag
 19. Skrivelse från Barsbro Kraftaktiebolag om intresse av att arrendera/köpa vattenkraftverken i Åby, Lidekvarn och Böksholm övre
 20. Skrivelse om ny utredning om samarbete med läs- och terapihundar - Pernilla Tornéus (M), Anna Zelvin (KD), Andreas Olsson (C), Gunnar Nordmark (L), Magnus P Wåhlin (MP)
 21. Skrivelse om skärpt granskning och vite för privata utförare kring påtalade brister - Anna Zelvin (KD) och Ricardo Chavez (KD)
 22. Skrivelse om nytt uppdrag gällande reviderade riktlinjer för konstnärlig utsmyckning - Jon Malmqvist (KD), Lena Wibroe (M)
 23. Skrivelse om förstärkt trygghetsskapande arbete - Anna Tenje (M), Eva Johansson (C), Jon Malmqvist (KD), Gunnar Nordmark (L) och Magnus P. Wåhlin (MP)
 24. Uppdrag om att Växjö kommun ska förvärva Videum AB:s aktier i Företagsfabriken
 25. Uppdrag om en generell revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter
 26. Motion om att rekrytera deltidsbrandmän genom kombinationstjänster - Carin Högstedt (V)
 27. Motion om att lämna LOV för särskilda boenden - Carin Högstedt (V)
 28. Motion om att höja kvaliteten på färdtjänsten - Per Nilimaa (SD)
 29. Motion om begränsning av fria måltider för politiker och tjänstepersoner i Växjö kommun - Christer Svensson (SD)
 30. Motion om att minska matsvinnet i kommunens verksamheter genom att sälja den mat som blir över - Malin Lauber (S)
 31. Medborgarförslag om hundbad i anslutning till kommunala badplatser
 32. Medborgarförslag om nya lokaler för slöjdarbete mm.
 33. Medborgarförslag om tillbyggnad av Växjö simhall med en 50 meters simbassäng med SM-mått
 34. Medborgarförslag om att säkerställa wifi med högsta kvalitet på tågen
 35. Medborgarförslag om att utveckla Växjö som den gröna staden
 36. Medborgarförslag om att bygga nya Lammhults skola energismart
 37. Medborgarförslag om Växjö som en kärnvapenfri zon
 38. Medborgarförslag om gymnastiksal i Tävelsås
 39. Vård- och omsorgsavgifter för år 2020
 40. Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens offentliga kontroll inom livsmedelsområdet
 41. Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens kontroll av handel med receptfria läkemedel
 42. Indexuppräkning av taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
 43. Indexuppräkning av taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen
 44. Ny prismodell för fjärrvärme till näringsidkare i Växjö, Rottne, Ingelstad och Braås
 45. Utbetalning av partistöd 2020
 46. Ändring av förbundsordning för Samordningsförbundet Värend med anledning av Uppvidinge kommuns anslutning
 47. Revidering av tekniska nämndens reglemente
 48. Nya regleringar och taxor för parkering i Växjö tätort - KSAU samma dag
 49. Övrigt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 december 2019
Politik och demokrati