Protokoll, föredragningslista och kallelse - kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens sammanträden är öppna för allmänheten. Ärenden som gäller myndighetsutövning är dock inte offentliga och åhörare får lämna sammanträdet när dessa ska behandlas.

Kommunstyrelsens sammanträden inleds med allmänhetens frågestund. Frågestunden pågår i maximalt 20 minuter.

Protokollen finns tillgängliga tidigast tre dagar efter sammanträdet. Originalen förvaras på kommunkansliet.

De senaste två årens protokoll publiceras under rubriken Relaterade dokument längre ner på sidan. Vill du ta del av äldre protokoll kontakta kommunkansliet på telefon 0470-439 17 eller via e-post kommunstyrelsen@vaxjo.se.

Kallelsen till nästa sammanträde hittar du under rubriken Relaterade dokument längre ner på sidan cirka fem dagar före sammanträdet.

Dagordning vid kommunstyrelsens sammanträde den 1 oktober 2019

 1. Justering av protokoll
 2. Presentation av HR-chefen
 3. Information från nämnder om åtgärder för budget i balans
 4. Antagande av Hållbarhetsprogrammet Hållbara Växjö 2030 - även information
 5. Information från ledamöter och ersättare samt från kommunledningsförvaltningen
 6. Information från Växjö Kommunföretag AB
 7. Redovisning av protokoll 2019
 8. Redovisning av delegeringsbeslut 2019
 9. Anmälan av arbetsutskottets yttrande över Remiss av promemorian Förbättrat genomförande av EU-direktivet om energieffektivitet - Individuell mätning av värme och tappvarmvatten i befintlig bebyggelse
 10. Anmälan av arbetsutskottets yttrande över Trafikverkets remiss angående förslag till föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 23 i Kronobergs län
 11. Yttrande över Remiss av Rapporten Demokratins skattkammare - Förslag till en nationell biblioteksstrategi
 12. Ersättare till samverkansrådet för nämnden för arbete och välfärd, omsorgsnämnden och överförmyndarnämnden östra Kronoberg 2019-2022
 13. Utvärdering av Mötesplatsen Bo, Leva, Verka 2019
 14. Skrivelse från HSV (Handikapporganisationerna i samverkan med Växjö kommun) angående kommunbidraget till HSV
 15. Kommunstyrelsens delårsrapport efter augusti 2019
 16. Kommunstyrelsens ekonomiska månadsrapporter efter september 2019 - KSAU samma dag
 17. Delårsrapport för Växjö kommun till och med augusti 2019 med helårsprognos - KSAU samma dag
 18. Växjö kommunkoncerns skuldportfölj per 2019-08-31- KSAU samma dag
 19. Vattenprogram
 20. Krishanteringsplan
 21. Risk- och sårbarhetsanalys 2019
 22. Styrdokument för krisberedskap 2019-2022
 23. Motion om att vegetarisk mat ska vara norm för politiker och tjänstepersoner - Maria Garmer (V), Björn Kleinhenz (V), Johnny Werlöv (V)
 24. Motion om att förse torghandlarna med papperspåsar för en mer klimatsmart torghandel - Maria Garmer (V) och Johnny Werlöv (V)
 25. Motion om att genomföra cirkulära upphandlingar - Carin Högstedt (V) och Maria Garmer (V)
 26. Medborgarförslag om skyltning vid byggarbetsplatser
 27. Medborgarförslag om ökad trafiksäkerhet, minskat buller och försköning av vägsträcka mellan Fagrabäcksrondellen och rondellen vid SOS alarm
 28. Medborgarförslag om minskad vattenförbrukning genom volymberoende taxa
 29. Medborgarförslag om förbud av motorgräsklippning vissa tider
 30. Medborgarförslag om ett klimatsmart Växjö 2030
 31. Redovisning av beslut i ärenden väckta genom medborgarförslag där beslutanderätten överlämnats till nämnd - september 2019
 32. Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag som har kommit in före den 1 september 2019
 33. Beslut om ramjustering i budget för Växjö kommun 2020
 34. Växjö Energi AB:s förvärv av aktier i ett driftbolag för drift och skötsel av vindkraftverk på Häjsberget/Södra Länsmansberget i Värmland - KSAU samma dag
 35. Ansökan om lån till projektet Växjö Allmänna kultur och idrottspark - KSAU samma dag
 36. Övrigt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 oktober 2019
Politik och demokrati