Protokoll, föredragningslista och kallelse, omsorgsnämnden

Förteckning över omsorgsnämndens ärenden 2024-05-08

Tid: Onsdagen den 8 maj 2024, klockan 13.30
Plats: Smålandssalen i kommunhuset, Norra Järnvägsgatan 7, Växjö

 1. Val av justerare
 2. Ajournering av sammanträdet för allmänhetens frågestund
 3. Information och utbildning till omsorgsnämnden
  -Presentation av Vikaholmsallén, privat utförare av särskilt boende
  -Presentation av ny förvaltningschef för omsorgsförvaltningen
  -Presentation av systematiskt kvalitetsarbete vid omsorgsförvaltningen
  -Krisberedskap: el- och vattenförsörjning, information om skyddsrum
 4. Ekonomisk månadsrapport
 5. Inkomna och utgående skrivelser, underrättelser, rapporter och beslut
 6. Anmälan av delegationsbeslut
 7. Krishanteringsplan för omsorgsnämnden
 8. Delrapportering till omsorgsnämnden av uppdrag från kommunfullmäktige att utreda och genomföra nödvändiga förändringar i kommunens avtal med privata företag som bedriver särskilda boenden och annan omsorg inom kommunens ansvarsområde, gällande att kunna nyttja lokaler och personal i händelse av en kris eller extraordinär händelse i fredstid.
 9. Beslut huruvida avtal om drift av bostad med särskild service på Evedal ska förlängas
 10. Yttrande till kommunens revisorer gällande grundläggande granskning för 2023
 11. Beslut att avbryta upphandling av hjälpmedelstransporter
 12. Omsorgsnämndens sammanträdestider 2025
 13. Förvaltningschefen informerar
 14. Information ifrån ledamöter
 15. Övriga frågor

Handlingar till sammanträdet kan hämtas på omsorgsförvaltningens kansli eller genom att kontakta förvaltningssekreteraren på telefon 0470-410 00.

Protokollen finns tillgängliga tidigast nio dagar efter att sammanträdet ägt rum. Originalen förvaras på omsorgsförvaltningens kansli.

Vill du ta del av äldre protokoll kontakta nämndens sekreterare, telefon 0470-410 00.

Senast uppdaterad: 3 maj 2024