Protokoll, föredragningslista och kallelse, omsorgsnämnden

Tid: onsdagen den 1 juni 2022, sammanträdet börjar efter genomfört extra sammanträde med omsorgsnämndens arbetsutskott, vilket börjar kl. 13:30

Plats: Växjösalen
Omsorgsnämndens arbetsutskotts sammanträde är ej öppet för allmänheten.

Förteckning över omsorgsnämndens ärenden 2022-06-01

 1. Val av justerare
 2. Ajournering av sammanträdet för allmänhetens frågestund
 3. Information och utbildning till omsorgsnämnden
  - Presentation av privat utförare inom hemtjänst i form av serviceinsatser: Femtiofemplus
  - Information om Växjö kommuns verksamhetssystem för planering och utförande av omsorgsinsatser
  - Ekonomisk månadsrapport ifrån omsorgschef för verksamhetsområde omsorg funktionsnedsättning
  - Delredovisning av uppdrag i omsorgsnämndens internbudget för 2022
  - Uppföljning av omsorgsnämndens kompetensförsörjningsplan (skriftlig information i kallelsen)
 4. Anmälan av delegationsbeslut till omsorgsnämnden
 5. Meddelanden till omsorgsnämnden
 6. Fördjupad prognos för omsorgsnämnden till och med april, 2022
 7. Förslag till kommunfullmäktige gällande tillämpningsanvisningar angående vård- och omsorgsavgifter i Växjö kommun för 2022
 8. Skrivelse till omsorgsnämnden ifrån Julia Berg (S) angående att utvärdera verktyg för planering av hemvård
 9. Skrivelse till omsorgsnämnden ifrån Alliansen angående att anordna en Funkisvecka i Växjö 2022
 10. Revidering av omsorgsnämndens delegationsordning
 11. Förvaltningschefen informerar
 12. Information från ledamöter
 13. Frågor ifrån ledamöter och ersättare
 14. Övrigt

Handlingar till sammanträdet kan hämtas på omsorgsförvaltningens kansli eller genom att kontakta förvaltningssekreteraren på telefon 0470-410 00.

Protokollen finns tillgängliga tidigast nio dagar efter att sammanträdet ägt rum. Originalen förvaras på omsorgsförvaltningens kansli.

Vill du ta del av äldre protokoll kontakta nämndens sekreterare, telefon 0470-410 00.

Senast uppdaterad: 13 juni 2022