Protokoll, kallelse och föredragningslista, kultur- och fritidsnämnden

Tid: Onsdag den 9 september, klockan 14:00
Plats: Digitalt möte i Teams samt fysiskt på Kultur- och fritidsförvaltningen, Västra Esplanaden, Växjö

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund i upp till 15 min. Ärenden som gäller myndighetsutövning är däremot inte offentliga och åhörare måste därför lämna sammanträdet när de ska behandlas. Allmänheten är välkomna att delta på mötet så länge man är helt frisk eller inte har symptom såsom torrhosta, feber, andningsbesvär, halsont, huvudvärk, illamående samt muskel- och ledvärk, även lindriga besvär. Kultur- och fritidsnämndens ledamöter kommer delta på mötet via en digital lösning och kommer inte finnas på plats fysiskt.

Förteckning över kultur- och fritidsnämndens ärenden 2020-09-09

1. Val av justerare
2. Fastställande av dagordning
3. Allmänhetens frågestund
4. Information om Växjö kommuns styrmodell
5. Redovisning av uppdraget om ungdomars mötesplatser, fritids- och föreningsliv
6.. Information från förvaltningen, ordförande, ledamöter och ersättare
7. Inkomna handlingar för kännedom
8. Redovisning av delegationsbeslut
9. Redovisning av ordförandebeslut i brådskande ärende fattat på delegation
10. Delårsrapport för kultur- och fritidsnämndens verksamheter efter augusti 2020
11. Pär Lagerkvistpriset - former för tillkännagivande av pristagare
12. Yttrande Växjö stadsmiljöprogram
13. Redovisning av Det fria ordets hus verksamhetsplan 2020
14. Rapport Långsiktigt kulturstöd verksamhetsåret 2019
15. Ändring av investeringsstöd år 2020
16. Satsningar ridsport 2020
17. Tommy Svensson-priset 2020
18. Ansökan om hyreslättnader för Unga Örnar i samband med corona/covid-19
19. Yttrande: Skrivelse om mer stöd till föreningar i och med corona/covid-19
- Otto Lindlöf (S)
20. Ändring av sammanträdesdag för kultur- och fritidsnämnden 2020
21. Sammanträdestider för kultur- och fritidsnämnden 2021
22. Övriga frågor

Handlingar till sammanträdet kan hämtas hos kultur- och fritidsförvaltningen (Västra Esplanaden 18, Växjö) eller genom att kontakta nämndens sekreterare på telefon 0470-410 00.

Protokollen finns tillgängliga tidigast sju dagar efter att sammanträdet ägt rum. Originalen förvaras på kultur- och fritidsförvaltningen.

Här publiceras det senaste två årens protokoll, med viss personinformation borttagen. Vill du ta del av fullständiga eller äldre protokoll kontakta kultur- och fritidsförvaltningen på telefon 0470-410 00.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 september 2020
Politik och demokrati