Protokoll, kallelse och föredragningslista, kultur- och fritidsnämnden

Tid: Onsdag den 15 maj, klockan 14:00
Plats: Växjösalen, Norra Järnvägsgatan 7, plan 3, Växjö

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund i upp till 15 min. Ärenden som gäller myndighetsutövning är däremot inte offentliga och åhörare måste därför lämna sammanträdet när de ska behandlas.

Förteckning över kultur- och fritidsnämndens ärenden 2024-05-15

1. Justering av protokoll
2. Fastställande av dagordning
3. Allmänhetens frågestund
4. Medborgarförslag gällande badvakter och gästbrygga på Evedal
5. Information om offentlig konst - underhåll och skötsel 2024
6. Information från kulturforum 2024
7. Information om certifieringen Säker och trygg förening
8. Ekonomisk uppföljning per april 2024 med helårsprognos
9. Skrivelse om att dra in bidrag till studieförbundet Ibn Rushd - Christer Svensson och Ingvar Mohlin, SD
10. Verksamhetsstöd till RF-SISU Småland
11. Revidering av riktlinjer för kulturpris
12. Revidering av riktlinjer för kulturstipendium
13. Revidering av riktlinjer för Tommy Svensson-priset
14. Reviering av riktlinjer för stipendium till ideellt arbetande föreningsledare
15. Information från förvaltningen, ledamöter och ersättare
16. Inkomna handlingar för kännedom
17. Redovisning av delegationsbeslut 2024
18. Övrigt

Handlingar till sammanträdet kan hämtas hos kultur- och fritidsförvaltningen (Norra Järnvägsgatan 7, Växjö) eller genom att kontakta nämndens sekreterare på telefon 0470-410 00.

Protokollen finns tillgängliga tidigast sju dagar efter att sammanträdet ägt rum. Originalen förvaras på kultur- och fritidsförvaltningen.

Här publiceras det senaste två årens protokoll, med viss personinformation borttagen. Vill du ta del av fullständiga eller äldre protokoll kontakta kultur- och fritidsförvaltningen på telefon 0470-410 00.

Senast uppdaterad: 8 maj 2024