Protokoll, kallelse och föredragningslista, kultur- och fritidsnämnden

Tid: Onsdag den 15 april, klockan 14:00
Plats: Digitalt möte i Teams samt fysiskt på Växjö stadsbibliotek Galaxen, Västra Esplanaden 7, plan 1 Växjö

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund i upp till 15 min. Ärenden som gäller myndighetsutövning är däremot inte offentliga och åhörare måste därför lämna sammanträdet när de ska behandlas.

Förteckning över kultur- och fritidsnämndens ärenden 2020-04-15

1. Val av justerare
2. Allmänhetens frågestund
3. Information från förvaltningen
4. Inkomna handlingar för kännedom
5. Ekonomisk redovisning
6. Medborgarförslag om att införa en fritidsbank
7. Yttrande medborgarförslag om att inrätta en fritidsbank
8. Yttrande medborgarförslag om "minivintermarknad"
9. Skrivelse angående Växjö konsthall - Håkan Frizén (V) och Samuel Schelin (V)
10. Stipendium till ideellt arbetande föreningsledare 2020
11. Kulturpris och kulturstipendier 2020
12. Övriga frågor

Handlingar till sammanträdet kan hämtas hos kultur- och fritidsförvaltningen (Västra Esplanaden 18, Växjö) eller genom att kontakta nämndens sekreterare på telefon 0470-410 00.

Protokollen finns tillgängliga tidigast sju dagar efter att sammanträdet ägt rum. Originalen förvaras på kultur- och fritidsförvaltningen.

Här publiceras det senaste två årens protokoll, med viss personinformation borttagen. Vill du ta del av fullständiga eller äldre protokoll kontakta kultur- och fritidsförvaltningen på telefon 0470-410 00.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 april 2020
Politik och demokrati