Protokoll, kallelse och föredragningslista, kultur- och fritidsnämnden

Tid: Onsdag den 17 juni, klockan 14:00
Plats: Digitalt möte i Teams samt fysiskt på Kultur- och fritidsförvaltningen, Västra Esplanaden, Växjö

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund i upp till 15 min. Ärenden som gäller myndighetsutövning är däremot inte offentliga och åhörare måste därför lämna sammanträdet när de ska behandlas. Allmänheten är välkomna att delta på mötet så länge man är helt frisk eller inte har symptom såsom torrhosta, feber, andningsbesvär, halsont, huvudvärk, illamående samt muskel- och ledvärk, även lindriga besvär. Kultur- och fritidsnämndens ledamöter kommer delta på mötet via en digital lösning och kommer inte finnas på plats fysiskt.

Förteckning över kultur- och fritidsnämndens ärenden 2020-06-17

1. Val av justerare
2. Fastställande av dagordning
3. Allmänhetens frågestund
4. Information från RF-SISU Småland
5. Information från förvaltningen, ordförande, ledamöter och ersättare
6. Inkomna handlingar för kännedom
7. Redovisning av delegationsbeslut
8. Ordförandebeslut i brådskande ärende fattat på delegation: Lammhultsbadet
9. Ekonomisk redovisning
10. Information om studieförbundens verksamhet 2019
11. Aktivitetsstöd till föreningar 2021 med anledning av corona/covid-19
12. Hyror och avgifter för år 2021
13. Återkrav av föreningsbidrag
14. Skrivelse angående budget 2020 - Håkan Frizén (V) och Samuel Schelin (V)
15. Övriga frågor

Handlingar till sammanträdet kan hämtas hos kultur- och fritidsförvaltningen (Västra Esplanaden 18, Växjö) eller genom att kontakta nämndens sekreterare på telefon 0470-410 00.

Protokollen finns tillgängliga tidigast sju dagar efter att sammanträdet ägt rum. Originalen förvaras på kultur- och fritidsförvaltningen.

Här publiceras det senaste två årens protokoll, med viss personinformation borttagen. Vill du ta del av fullständiga eller äldre protokoll kontakta kultur- och fritidsförvaltningen på telefon 0470-410 00.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 juni 2020
Politik och demokrati