Följ de nationella skärpta råden för att hejda smittspridningen av covid-19

Stäng meddelande

Protokoll, kallelse och föredragningslista, kultur- och fritidsnämnden

Tid: Onsdag den 16 december, klockan 14:00
Plats: Digitalt möte i Microsoft Teams samt fysiskt på Kultur- och fritidsförvaltningen, Västra Esplanaden, Växjö

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund i upp till 15 min. Ärenden som gäller myndighetsutövning är däremot inte offentliga och åhörare måste därför lämna sammanträdet när de ska behandlas. På grund av rådande coronapandemi ser vi gärna att du tar del av sammanträdet digitalt, via Microsoft Teams. Anmäl dig till kultur-fritidsnamnden@vaxjo.se. Kultur- och fritidsnämndens ledamöter kommer delta på mötet digitalt och kommer inte finnas på plats fysiskt.

Förteckning över kultur- och fritidsnämndens ärenden 2020-12-16

1. Val av justerare
2. Fastställande av dagordning
3. Allmänhetens frågestund
4. Information från förvaltningen, ordförande, ledamöter och ersättare
5. Inkomna handlingar för kännedom
6. Redovisning av delegationsbeslut
7. Ekonomisk redovising
8. Medborgarförslag om ett gemensamt samarbete för biblioteken i Kronoberg
9. Medborgarförslag om utegym på Evedal
10. Kultur- och fritidsnämndens internbudget 2021
11. Extra kulturstöd 2020
12. Extra fritidsstöd 2020
13. Fördelning av resterande medel ridsport 2020
14. Stöd till en aktiv fritid: Växjö Skate 2021
15. Ansökan om projektbidrag: Sister City Soccer Cup 2020-2021
16. Driftstöd till vissa föreningar 2021
17. Lokal- och anläggningsstöd till vissa föreningar - bidragstak
18. Projektstöd 2021
19. Investeringsstöd 2021
20. Långsiktigt kulturstöd från 2021: Musica Vitae
21. Långsiktigt kulturstöd från 2021: Musik i Syd
22. Långsiktigt kulturstöd från 2021
23. Biblioteksplan 2021-2024 för Växjö kommun
24. Överenskommelse med Region Kronoberg om Scensommar 2021
25. Reglering av aktivitetsstöd
26. Upphandling av drift Växjö Simhall
27. Lokalprojekt Åbo idrottsplats
28. Byggnation av idrottsplats Nya Räppevallen
29. Yttrande över planprogram för sydöstra Västra Mark
30. Omklädningsrum Futurum
31. Skrivelse om fler träningstimmar på Östra IP - Christer Svensson (SD)
32. Digital justering av kultur- och fritidsnämndens protokoll
33. Övriga frågor

Handlingar till sammanträdet kan hämtas hos kultur- och fritidsförvaltningen (Västra Esplanaden 18, Växjö) eller genom att kontakta nämndens sekreterare på telefon 0470-410 00.

Protokollen finns tillgängliga tidigast sju dagar efter att sammanträdet ägt rum. Originalen förvaras på kultur- och fritidsförvaltningen.

Här publiceras det senaste två årens protokoll, med viss personinformation borttagen. Vill du ta del av fullständiga eller äldre protokoll kontakta kultur- och fritidsförvaltningen på telefon 0470-410 00.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 december 2020
Politik och demokrati