Protokoll, kallelse och föredragningslista, kultur- och fritidsnämnden

Tid: Onsdag den 18 december, klockan 14.00
Plats: Växjö stadsbibliotek Galaxen, Västra Esplanaden 7, plan 1 Växjö

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund i upp till 15 min. Ärenden som gäller myndighetsutövning är däremot inte offentliga och åhörare måste därför lämna sammanträdet när de ska behandlas.

Förteckning över kultur- och fritidsnämndens ärenden 2019-12-18

 1. Val av justerare
 2. Allmänhetens frågestund
 3. Information från förvaltning och presidium
 4. Redovisning av delegeringsbeslut
 5. Internkontroll 2019
 6. Ramjustering för övertagande av idrottshall vid Söraby skola
 7. Beslut om långsikigt kulturstöd från år 2020
 8. Beslut om kulturstöd till Musik i Syd
 9. Beslut om Lokal- och anläggningsstöd till vissa föreningar år 2020 för 2019 års verksamhet
 10. Beslut om stöd till en aktiv fritid 2020 för Växjö Skate
 11. Redovisning av uppdrag gällande reglemnte och ansökningsförfarande för projektstöd kultur
 12. Redovisning av uppdrag gällande reglemente och ansökningsförfarande för långsiktigt kulturstöd
 13. Uppdrag för upphandling av caféverksamhet på Växjö stadsbibliotek
 14. Uppdrag för biblioteksplan 2021 för Växjö kommun
 15. Beslut om överenskommelse mellan Växjö kommun och Region Kronoberg kring Scensommar Kronoberg 2020
 16. Beslut om Åsnentillsyn 2020 - 2021
 17. Initiativ från politiker: Pär Lagserkvistpriset - se över former för tillkännagivande av pristagare
 18. Svar på skrivelse om vattensäker kommun från Socialdemokraterna
 19. Beslut om utökat driftstöd till Växjö 4H-gård
 20. Redovisning av arkivinspektion 2019
 21. Beslut om investeringstöd år 2020
 22. Beslut om driftstöd till vissa föreningar år 2020
 23. Beslut om projektstöd år 2020
 24. Beslut om kulturstöd till Regionteatern Blekinge Kronoberg
 25. Övriga frågor

Handlingar till sammanträdet kan hämtas hos kultur- och fritidsförvaltningen (Västra Esplanaden 18, Växjö) eller genom att kontakta nämndens sekreterare på telefon 0470-410 00.

Protokollen finns tillgängliga tidigast sju dagar efter att sammanträdet ägt rum. Originalen förvaras på kultur- och fritidsförvaltningen.

Här publiceras det senaste två årens protokoll, med viss personinformation borttagen. Vill du ta del av fullständiga eller äldre protokoll kontakta kultur- och fritidsförvaltningen på telefon 0470-410 00.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 december 2019
Politik och demokrati