Protokoll, kallelse och föredragningslista, kultur- och fritidsnämnden

Tid: Onsdag den 15 september, klockan 14:00
Plats: Digitalt möte i Microsoft Teams samt fysiskt på Växjö kommun, Norra Järnvägsgatan 7, Växjö

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund i upp till 15 min. Ärenden som gäller myndighetsutövning är däremot inte offentliga och åhörare måste därför lämna sammanträdet när de ska behandlas. På grund av rådande coronapandemi ser vi gärna att du tar del av sammanträdet digitalt, via Microsoft Teams. Anmäl dig till kultur-fritidsnamnden@vaxjo.se. Kultur- och fritidsnämndens ledamöter kommer delta på mötet digitalt och kommer inte finnas på plats fysiskt.

Förteckning över kultur- och fritidsnämndens ärenden 2021-09-15

1. Justering av protokoll
2. Fastställande av dagordning
3. Allmänhetens frågestund
4. Information från förvaltningen, ordförande, ledamöter och ersättare
5. Inkomna handlingar för kännedom
6. Redovisning av delegationsbeslut
7. Redovisning av ordförandes delegationsbeslut om reviderat antal badgäster på Lammhultsbadet
8. Delårsrapport för kultur- och fritidsnämndens verksamheter efter augusti 2021
9. Yttrande gällande medborgarförslag om förbud av grillning vid badstrand inom 50 meter
10. Medborgarförslag om större parkeringsplats vid Arabybadet
11. Medborgarförslag om Playa Växjösjön
12. Skrivelse från Blågröna Växjö om att prioritera arbetet mot fusk och missbruk
13. Optimering av kontorsytor på Växjö stadsbibliotek
14. Beslut om rivning av klubblokal på Åbo Idrottsplats
15. Sammanträdestider för kultur- och fritidsnämnden 2022
16. Avsägelse från uppdrag som ersättare i arbetsutskottet
17. Övrigt


Handlingar till sammanträdet kan hämtas hos kultur- och fritidsförvaltningen (Norra Järnvägsgatan 7, Växjö) eller genom att kontakta nämndens sekreterare på telefon 0470-410 00.

Protokollen finns tillgängliga tidigast sju dagar efter att sammanträdet ägt rum. Originalen förvaras på kultur- och fritidsförvaltningen.

Här publiceras det senaste två årens protokoll, med viss personinformation borttagen. Vill du ta del av fullständiga eller äldre protokoll kontakta kultur- och fritidsförvaltningen på telefon 0470-410 00.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 september 2021
Politik och demokrati