Protokoll, föredragningslista och kallelse, utbildningsnämnden

Här finns information om aktuellt möte i utbildningsnämnden.

Tid: 2019-11-13 14:00
Plats: Kungsmadskolan, auditoriet

Utbildningsnämndens sammanträden är öppna för allmänheten och inleds, om inte annat framgår, med allmänhetens frågestund högst 30 minuter.

Handlingar till utbildningsnämndens sammanträde

Dagordning

 1. Val av justerare
 2. Fastställande av dagordning
 3. Allmänhetens frågestund
 4. Information verksamhet: Ekonomiläget november 2019
 5. Återkoppling: Analys av avvikelser för förskolor och grundskolor
 6. Plan för samverkan mellan forskare och pedagoger samt kartläggning över utbildningsförvaltningens aktiva och planerade samarbeten med Linnéuniversitetet
 7. Information verksamhet: Förvaltningskontorets organisation efter 2020-01-01
 8. Information verksamhet: Förvaltningsaktuellt och information från ledamöterna
 9. Regler för placering av elever vid skolor för förskoleklass och grundskola i Växjö kommun
 10. Uppdelning av inriktningar vid Fagrabäckskolan och Teleborg Centrum till separata skolenheter
 11. Läsårstider 2020/2021
 12. Kommunfullmäktige: Begäran om yttrande över kommunens revisorers granskning av kommunstyrelsens och berörda nämnders förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism
 13. Kommunledningsförvaltningen: Remiss, Medborgarförslag om att bygga om särskilda boendet Sjöliden i Braås till förskola
 14. Riktlinje för fullgörande av skolplikt på annat sätt samt varaktig vistelse utomlands
 15. Dokumenthanteringsplan: Revidering, november 2019
 16. Information verksamhet: Handlingar för kännedom november 2019
 17. Information verksamhet: Rapportering av delegationsbeslut, november 2019
 18. Övriga frågor
 19. Information verksamhet: Elevärenden, november 2019

Handlingar inför utbildningsnämndens sammanträde den 13 november 2019

Handlingar till utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde

Handlingar publiceras inför arbetsutskottets sammanträde.

Protokoll

Protokollen finns tillgängliga tidigast sju dagar efter att sammanträdet ägt rum. Originalen förvaras på utbildningsförvaltningens förvaltningskontor.

Vill du ta del av protokoll från tidigare sammanträden - kontakta nämndens sekreterare på telefon 0470-410 00.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 november 2019
Politik och demokrati