Protokoll, föredragningslista och kallelse, utbildningsnämnden

Här finns information om aktuellt möte i utbildningsnämnden.

Tid: onsdagen den 8 maj 2024 klockan 13:30
Plats: Växjösalen, Växjö kommunhus, Norra Järnvägsgatan 7 i Växjö

Förteckning över utbildningsnämndens ärenden 2024-05-08

 1. Val av justerare
 2. Fastställande av dagordning
 3. Allmänhetens frågestund
 4. Information om lokalprojekt: Ulriksbergskolan
 5. Information om lokalprojekt: ny förskola Gemla
 6. Beslut om uppdrag om ombyggnation: Tolgs förskola
 7. Information om förskole- och skolundersökningen
 8. Ekonomisk uppföljning per mars 2024
 9. Ekonomisk uppföljning per april 2024 med helårsprognos
 10. Riktlinje för skolskjuts
 11. Revidering av riktlinje för elevresor och inackorderingsstöd
 12. Beslut efter tillsyn av fristående förskola
 13. Revidering av riktlinje för ledigheter, fullgörande av skolplikt på annat sätt och varaktig vistelse utomlands
 14. Beslut om förändring av nyckeltal i internbudget 2024
 15. Förvaltningsaktuellt
 16. Rapportering av budgetuppdrag, intern kontroll och kompetensförsöjningsplan 2024
 17. Handlingar för kännedom
 18. Rapportering av delegationsbelut
 19. Information från utbildningsnämndens ledamöter och ersättare
 20. Övriga frågor
 21. Elevärenden

Handlingar till utbildningsnämndens möte den 8 maj 2024 , 12 MB.

Protokoll

Protokollen finns tillgängliga tidigast sju dagar efter att sammanträdet ägt rum. Originalen förvaras på utbildningsförvaltningens förvaltningskontor.

Protokoll från tidigare sammanträden finner du under rubriken relaterade dokument.

Senast uppdaterad: 6 maj 2024