Följ de nationella skärpta råden för att hejda smittspridningen av covid-19

Stäng meddelande

Protokoll, föredragningslista och kallelse, utbildningsnämnden

Här finns information om aktuellt möte i utbildningsnämnden.

Tid: onsdag den 16 december 2020, klockan 14.00
Plats: mötet sker digitalt i Teams.

Om du önskar närvara digitalt på sammanträdet ska du anmäla dig till utbildningsnamnden@vaxjo.se. Du kommer därefter att få en länk till Teams där du kan följa mötet digitalt. Vill du ställa frågor till allmänhetens frågestund kan du skicka in frågor till utbildningsnämnden. Ställ din fråga till utbildningsnämnden.

Förteckning över utbildningsnämndens ärenden 2020-12-16

 1. Val av justerare
 2. Fastställande av dagordning
 3. Allmänhetens frågestund
 4. Information verksamhet: Ekonomiläget per november 2020 med helårsprognos
 5. Biblioteksplan för Växjö kommun 2021-2024
 6. Information verksamhet: Tillsyn förskolor
 7. Information verksamhet: Intern kontroll, placeringstid i förskolan
 8. Information verksamhet: Intern kontroll, studiehandledning
 9. Förvaltningsaktuellt och information från ledamöterna
 10. Växjö Grundsärskola, nulägesbeskrivning 2020
 11. Nulägesbeskrivning av kväll- och helgverksamheten 2020
 12. Utredning kring förutsättningarna för att starta nationella gymnasieprogram för
  personer med neuropsykiatriska diagnoser
 13. Lokalärende: Nybyggnation av skola och förskola i Dädesjö
 14. Lokalärende: Hagavikskolan - områdestillhörighet
 15. Lokalärende: Hofs Park förskola - områdestillhörighet
 16. Internbudget 2021
 17. Intern kontrollplan 2021
 18. Digital signering av utbildningsnämndens protokoll
 19. Socialdemokraterna: Skrivelse om förtydligande av riktlinjerna för personalen
  inom skolan
 20. Medborgarförslag om förändring av skolplattform
 21. Medborgarförslag om arbetsrättslig information till ungdomar
 22. Revidering av riktlinje för skolskjuts, elevresor och inackorderingsstöd i Växjö
  kommun
 23. Information verksamhet: Handlingar för kännedom, december 2020
 24. Information verksamhet: Rapportering av delegationsbeslut, december 2020
 25. Övriga frågor
 26. Information verksamhet: Elevärenden, december 2020

Aktuella handlingar.

Protokoll
Protokollen finns tillgängliga tidigast sju dagar efter att sammanträdet ägt rum. Originalen förvaras på utbildningsförvaltningens förvaltningskontor.

Protokoll från tidigare sammanträden finner du nedan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 december 2020
Politik och demokrati