Protokoll, föredragningslista och kallelse, utbildningsnämnden

Här finns information om aktuellt möte i utbildningsnämnden.

Tid: Onsdag den 19 maj 2021, klockan 14.00
Plats: Mötet sker digitalt i Teams.

Om du önskar närvara digitalt på sammanträdet ska du anmäla dig till utbildningsnamnden@vaxjo.se. Du kommer därefter att få en länk till Teams där du kan följa mötet digitalt. Vill du ställa frågor till allmänhetens frågestund kan du skicka in frågor till utbildningsnämnden. Ställ din fråga till utbildningsnämnden.

Förteckning över utbildningsnämndens ärenden 2021-05-19

Val av justerare
Fastställande av dagordning
Allmänhetens frågestund
Informationsärende: Drogförebyggande arbete
Informationsärende: Återrapportering lpfö-18
Informationsärende: Redovisning statsbidrag
Informationsärende: Återkoppling frånvaroanmälningar
Informationsärende: Organisationsförändring i förvaltningen
Informationsärende: Ekonomiläget
Delårsbokslut 2021
Information verksamhet: Förvaltningsaktuellt och information från ledamöterna
Kommunstyrelsen: Remiss till UTBN av Motion om att införa tvålärarsystem på skolor med stora behov - Maria Garmer (V) och Björn Kleinhenz (V)
Programutbud 2021/2022
Lokalärende: Ulriksbergskolans idrottshall som sporthall
Information verksamhet: Handlingar för kännedom, maj 2021
Övriga frågor
Information verksamhet: Rapportering av delegationsbeslut, maj 2021
Information verksamhet: Elevärenden maj 2021

Kallelsehandlingar till utbildningsnämndens sammanträde 2021-05-19 , 5 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll
Protokollen finns tillgängliga tidigast sju dagar efter att sammanträdet ägt rum. Originalen förvaras på utbildningsförvaltningens förvaltningskontor.

Protokoll från tidigare sammanträden finner du nedan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 maj 2021
Politik och demokrati