Protokoll, föredragningslista och kallelse, utbildningsnämnden

Här finns information om aktuellt möte i utbildningsnämnden.

Tid: onsdag den 9 september 2020, klockan 14.00
Plats: mötet sker digitalt i Teams samt fysiskt på utbildningsförvaltningens förvaltningskontor, sammanträdesrummet plan 5.

Förteckning över utbildningsnämndens ärenden 2020-09-09

 1. Val av justerare
 2. Fastställande av dagordning
 3. Allmänhetens frågestund
 4. Genomlysning av barn- och elevhälsan 2020
 5. Förvaltningsaktuellt och information från ledamöterna
 6. Information om styrmodellen och budgetförutsättningarna för budget 2021
 7. Delårsrapport augusti 2020
 8. Beslut om ombyggnad av sydvästra flygeln hus 01 på Ljungfälleskolan
 9. Programutbud 2021/2022
 10. Revidering: Riktlinje för modersmålsundervisning inom grundskola,
  grundsärskola, gymnasium och gymnasiesärskola i Växjö kommun
 11. Revidering: Riktlinje om tilläggsbelopp för barn och elever med omfattande behov av särskilt stöd
 12. Medborgarförslag om språkundervisning på ordinarie skola gällande årskurs 6
 13. Medborgarförslag om utbildning i hälsa för gymnasieelever
 14. Medborgarförslag om att arbeta enligt Miami-modellen i gymnasieskolorna för att motverka psykisk ohälsa och självmord
 15. Liberalerna: Skrivelse om att årligen publicera viss statistik gällande enskilda kommunala och fristående skolor
 16. Socialdemokraterna: Skrivelse till utbildningsnämnden om att erbjuda
  elevhälsosamtal för gymnasieelever
 17. Sammanträdestider för utbildningsnämnden 2021
 18. Beslut om förslag till hyror och avgifter år 2021
 19. Utredning om förutsättningar att inrätta en eller flera avdelningar i förskolan för barn med betydande funktionsnedsättningar
 20. Dokument- och informationshantering i IST-lärande
 21. Revidering av dokumenthanteringsplanen
 22. Revidering av delegationsordning 2020
 23. Rapportering av delegationsbeslut
 24. Handlingar för kännedom
 25. Övriga frågor
 26. Information om anmälda elevärenden, september 2020

Protokoll
Protokollen finns tillgängliga tidigast sju dagar efter att sammanträdet ägt rum. Originalen förvaras på utbildningsförvaltningens förvaltningskontor.

Vill du ta del av protokoll från tidigare sammanträden - kontakta nämndens sekreterare på telefon 0470-410 00.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 september 2020
Politik och demokrati