Protokoll, föredragningslista och kallelse, utbildningsnämnden

Här finns information om aktuellt möte i utbildningsnämnden.

Tid: 2020-03-04 14:00
Plats: Kommunhuset, A-salen

Utbildningsnämndens sammanträden är öppna för allmänheten och inleds, om inte annat framgår, med allmänhetens frågestund högst 30 minuter.

Handlingar till utbildningsnämndens sammanträde

Dagordning

1. Val av justerare
2. Fastställande av dagordning
3. Allmänhetens frågestund
4. Information verksamhet: KAA verksamhet
5. Information verksamhet: Återkoppling lokalläget
6. Information verksamhet: Återkoppling fritidsgårdar
7. Information verksamhet: Ekonomiläget
8. Information verksamhet: Rapport hälsoenkät
9. Information verksamhet: Patientsäkerhetsberättelse 2019
10. Information verksamhet: Preliminära gymnasieansökan och organisatoriska
förändringar
11. Återkoppling: Vilka skolor använder inte det digitala frånvarosystemet
12. Information verksamhet: Förvaltningsaktuellt och information från ledamöterna
13. Lokalärende: Nybyggnad av skola årskurs F-9 och ombyggnad till förskola i
Lammhult - byggnation
14. Lokalärende: Nybyggnad av idrottshall på Lillestadskolan, byggnation
15. Kommunstyrelsen: Uppdrag och begäran om återrapportering, Skrivelse om
cykelparkeringar vid skolorna
16. Remiss från Skolinspektionen (dnr 2020:1100): Ansökan från Kunskapsskolan i
17. Uppdrag om att fördela platser efter preliminär gymnasieantagning
18. Information verksamhet: Handlingar för kännedom mars 2020
19. Information verksamhet: Rapportering av delegationsbeslut
20. Övriga frågor
21. Information verksamhet: Elevärenden mars 2020

Handlingar till utbildningsnämndens sammanträde 2020-03-04

Handlingar till utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde

Handlingar publiceras inför arbetsutskottets sammanträde.

Protokoll

Protokollen finns tillgängliga tidigast sju dagar efter att sammanträdet ägt rum. Originalen förvaras på utbildningsförvaltningens förvaltningskontor.

Vill du ta del av protokoll från tidigare sammanträden - kontakta nämndens sekreterare på telefon 0470-410 00.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 mars 2020
Politik och demokrati