Protokoll, föredragningslista och kallelse, utbildningsnämnden

Här finns information om aktuellt möte i utbildningsnämnden.

Tid: 2019-09-11 14:00
Plats: Kommunhuset, A-salen

Utbildningsnämndens sammanträden är öppna för allmänheten och inleds, om inte annat framgår, med allmänhetens frågestund högst 30 minuter.

Handlingar till utbildningsnämndens sammanträde

Dagordning

Val av justerare
Fastställande av dagordning
Allmänhetens frågestund
Information verksamhet: Pär Lagerkvistskolan, arbetet avseende kränkande behandling
Information verksamhet: Skolval och gymnasieantagning 2019
Information verksamhet: Samverkansavtal sydost
Information verksamhet: Rekryteringsläget, september 2019
Delårsrapport 2019, januari till augusti
Handlingsplan för kommunalt aktivitetsansvar
Information verksamhet: Ekonomiläget södra området
Information verksamhet: Förvaltningsaktuellt och information från ledamöterna
Information verksamhet: Återkoppling frånvaro, utifrån skrivelse från Socialdemokraterna
Information verksamhet: Rapport över förvaltningens arbete avseende anmälan om kränkande behandling HT 2018 VT 2019
Lokalärende: Sandsbro skola, återuppbyggnad efter branden
Information verksamhet: Uppföljning av privata utförare
Kommunfullmäktige: Begäran om yttrande, Medborgarförslag om förskola och utbyggd skola i Ör
Medborgarförslag om målbonus till klasslärare i grundskolan som följer sin klass till åk 3/6
Delegationsordning: Revidering, september 2019
Utseende av dataskyddsombud utifrån dataskyddsförordningen (GDPR)
Information verksamhet: Handlingar för kännedom, september 2019
Information verksamhet: Rapportering av delegationsbeslut, september 2019
Övriga frågor
Information verksamhet: Elevärenden, september 2019

Handlingar till sammanträdet 2019-09-11

Handlingar till utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde

Handlingar publiceras inför arbetsutskottets sammanträde.

Protokoll

Protokollen finns tillgängliga tidigast sju dagar efter att sammanträdet ägt rum. Originalen förvaras på utbildningsförvaltningens förvaltningskontor.

Vill du ta del av protokoll från tidigare sammanträden - kontakta nämndens sekreterare på telefon 0470-410 00.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 september 2019
Politik och demokrati