Protokoll, föredragningslista och kallelse - nämnden för arbete och välfärd

Tid: onsdagen den 15 maj klockan 09.00
Plats: Växjösalen, Växjö station- och kommunhus

Förteckning över nämnden för arbete och välfärds ärenden 2024-05-15

 1. Närvaro
 2. Val av justerare
 3. Fastställelse av förteckning över mötets ärenden.
 4. Allmänhetens frågestund
 5. Information från nämndens ordförande
 6. Information från förvaltningen till nämnden
 7. Ledamöter och ersättares frågestund
 8. Inkomna skrivelser och meddelande till nämnden för arbete och välfärd
 9. Redovisning av delegationsbeslut
 10. Redovisning av rapporter från arkivinspektioner 2024
 11. Redovisning av öppna jämförelser 2024, avseende 2023
 12. Redovisning av Intern kontrollplan gällande delegationsbeslut
 13. Beslut om svar på revisionsrapport gällande grundläggande granskning med fokus på målstyrning
 14. Beslut om delårsrapport april 2024
 15. Beslut om handlingsplan efter ekonomisk uppföljning per 30 april 2024
 16. Redovisning av placeringsstatistik avseende 2024
 17. Beslut om avaukorisation SFI studieväg 1 samt starta upp motsvarande i egen regi
 18. Information om Barnens bästa gäller
 19. Övrigt
 20. Individärende
 21. Individärende

Föredragningslista och handlingar finns tillgängliga cirka en vecka innan sammanträdet äger rum i samband med att kallelsen skickas ut.

Protokollen finns tillgängliga tidigast sju dagar efter att sammanträdet ägt rum. Originalen förvaras på förvaltningen för arbete och välfärds kansli.

Vill du ta del av äldre protokoll kontakta förvaltningssekreterare, telefon 0470-410 00.

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund (20 minuter). Allmänheten är även välkommen att vara med under sammanträdet så länge ärenden gällande myndighetsutövning inte behandlas.

Senast uppdaterad: 20 maj 2024