Protokoll, föredragningslista och kallelse - nämnden för arbete och välfärd

Tid: 20 juni 2019, klockan 09.00
Plats: A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, Växjö

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund (20 minuter). Allmänheten är även välkommen att vara med under sammanträdet så länge ärenden gällande myndighetsutövning inte behandlas.

Förteckning över nämnden för arbete och välfärds ärenden 20 juni

 1. Närvaro
 2. Val av justerare
 3. Allmänhetens frågestund
 4. Fastställelse av föredragningslistan
 5. Information från nämndens ordförande
 6. Information från förvaltningschefen
 7. Ledamöternas och ersättarnas frågestund
 8. Inkomna skrivelser och meddelanden till nämnden
 9. Redovisning av delegeringsbeslut
 10. Budgetuppföljning
 11. Beslut om åtgärdsplan för budget i balans
 12. Beslut om revidering av dokumenthanteringsplan för nämnden för arbete och välfärd
 13. Beslut om riktlinjer för ekonomiskt bistånd
 14. Beslut om Rutiner mot återvändare från Syrien, Irak och andra krigsdrabbade
  områden och riktlinje för underrättelse till polis och åklagare vid misstanke om grova
  brott av återvändare från krigszoner
 15. Information från Samordningsförbundet Värend "Studie om sysselsättning för
  personer i missbruk"
 16. Information om Barnens bästa i Kronoberg
 17. Återrapportering av etableringslånen
 18. Redovisning av rapportering av Socialpsykiatrin efter överföringen från
  omsorgsnämnden till nämnden för arbete och välfärd
 19. Redovisning av ej verkställda beslut 2019 - kvartal 1
 20. Redovisning av Internkontroll - risk för hotfulla situationer i receptionen och vid
  myndighetsbeslut
 21. Beslut om ansökan avseende stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten enligt
  8 kap. 2 § alkohollagen, Tradecraft of Sweden AB, 556724-2283, Serveringsställe:
  Café Palladium, Storgatan 12, 352 31 Växjö.
 22. Beslut avseende utredning av föräldraskap, utredning inledd 2018-08-01
 23. Information från individutskottet
 24. Övrigt

Föredragningslista och handlingar finns tillgängliga cirka en vecka innan sammanträdet äger rum i samband med att kallelsen skickas ut.

Protokollen finns tillgängliga tidigast sju dagar efter att sammanträdet ägt rum. Originalen förvaras på förvaltningen för arbete och välfärds kansli.

Här publiceras det senaste årets protokoll. Vill du ta del av äldre protokoll kontakta arbete och välfärds förvaltningssekreterare, telefon 0470-430 14.

Relaterade dokument

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 augusti 2019
Politik och demokrati