Eldningsförbud i Växjö kommun

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extremt hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Protokoll, föredragningslista och kallelse - nämnden för arbete och välfärd

Tid: 20 juni 2018, klockan 09.00
Plats: A-salen, Västra Esplanaden 18, Växjö

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund (20 minuter). Allmänheten är även välkommen att vara med under sammanträdet så länge ärenden gällande myndighetsutövning inte behandlas.

Förteckning över nämnden för arbete och välfärds ärenden 20 juni

 1. Närvaro
 2. Val av justerare
 3. Allmänhetens frågestund
 4. Information från nämndens ordförande 2018
 5. Information från förvaltningschefen 2018
 6. Ledamöternas och ersättarnas frågestund
 7. Inkomna skrivelser till förvaltningen/nämnden 2018
 8. Redovisning av delegationsbeslut 2018
 9. Budgetuppföljning efter maj 2018 (klockan 10:00)
 10. Beslut avseende inkommen skrivelse från Martin Edberg (S) avseende gymnasial vuxenutbildning med lärare på plats
 11. Beslut om yttrande över Remiss av SOU 2018:14 Bidragsbrott och underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen
 12. Beslut om förändring av auktorisationsmodell Växjölöftet Vuxenutbildning
 13. Beslut om pengnivåer för Växjölöftet Vuxenutbildning
 14. Beslut om förändring av auktorisationsmodell för Växjölöftet Sysselsättning
 15. Beslut om pengnivåer för Växjölöftet Sysselsättning
 16. Information om överenskommelse mellan arbete och välfärd och verksamhet utbildningsförvaltningen avseende mobila team - fältverksamhet och elevstödjande
 17. Information om utvärdering av utökade serveringstider (klockan 09:15)
 18. Beslut avseende ansökan om stadigvarande serveringstillstånd
  enligt 8 kap 2 § alkohollagen ( 2010:1622). Restaurang Eko
 19. Uppföljning av avstängning från särskild utbildning för vuxna vid Lärvux, Vuxnas lärande i Växjö
  (klockan 09:30)
 20. Beslut avseende inkommen meddelande från IVO om tillsyn och begäran om upplysningar avdelningen barn och familj. Dnr 8.5-11751/2018-2 (klockan 10:30)
 21. Uppdrag anmälan om behov av särskilt förordnad vårdnadshavare inledd 2018-03-15
 22. Uppdrag anmälan om behov av särskilt förordnad vårdnadshavare inledd 2018-01-26
 23. Uppdrag anmälan om behov av särskilt förordnad vårdnadshavare inledd 2017-11-20
 24. Uppdrag anmälan om behov av särskilt förordnad vårdnadshavare inledd 2018-03-05
 25. Utredning särskild förordnad vårdnadshavare inledd 2017-09-26
 26. Övrigt

Föredragningslista och handlingar finns tillgängliga cirka en vecka innan sammanträdet äger rum i samband med att kallelsen skickas ut.

Protokollen finns tillgängliga tidigast sju dagar efter att sammanträdet ägt rum. Originalen förvaras på förvaltningen för arbete och välfärds kansli.

Här publiceras det senaste årets protokoll. Vill du ta del av äldre protokoll kontakta arbete och välfärds förvaltningssekreterare, telefon 0470-430 14.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 juni 2018
Politik och demokrati