Protokoll, föredragningslista och kallelse, samhällsbyggnadsnämnden

Här hittar du samhällsbyggnadsnämndens protokoll, föredragningslista och kallelse till samhällsbyggnadsnämndens möten.

Samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt förteckningen nedan. *= myndighetsutövning (inte öppet för allmänheten).

Tid: 30 maj, klockan 14:00
Plats: Växjösalen i kommunhuset, Norra Järnvägsgatan 7, Växjö

 1. Godkännande av dagordning
 2. Val av justerare
 3. Allmänhetens frågestund
 4. Information från ledamöter och förvaltning
 5. Redovisning av delegationsbeslut
 6. Inkomna handlingar för kännedom till nämnd
 7. Budgetuppföljning
 8. Medborgarförslag om säker cykelväg till Hovshagaskolan
 9. Medborgarförslag om förändrad trafiksituation vid Hovshagaskolan
 10. Medborgarförslag om att anpassa gång- och cykelvägar eller trafikförordningen
 11. Medborgarförslag om att fylla i övergångsställe i korsning mellan Kungsgatan och Storgatan
 12. Medborgarförslag, byt namn på Speakers Corner till Fria Palestinas plats
 13. Revidering av reglemente för samhällsbyggnadsnämnden
 14. Sammanträdestider för samhällsbyggnadsnämnden 2025
 15. Ändring i Växjö kommuns lokala ordningsföreskrifter
 16. Beslut om antagande
  Detaljplan för Leoparden 14, Centrum
 17. Beslut om planuppdrag
  Detaljplan för Simhallen 2 mfl, Öster
 18. *RINKABY 7:1, Tävelsås
  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage

Protokoll

Protokollen finns tillgängliga tidigast sju arbetsdagar efter att sammanträdet ägt rum. Originalen förvaras på samhällsbyggnadsförvaltningens kansli.

Senast uppdaterad: 17 maj 2024