Protokoll, föredragningslista och kallelse, miljö- och byggnämnden

Här hittar du nämndens protokoll, föredragningslista och kallelse till miljö- och byggnämndens möten.

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott kallas till sammanträde för att
behandla ärenden enligt förteckningen nedan.

Tid: den 23 maj 2024, klockan 09:00
Plats: Växjösalen i kommunhuset, Norra Järnvägsgatan 7, Växjö

Nämndens sammanträden är normalt öppna för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund i upp till högst 20 minuter. Ärenden som gäller myndighetsutövning är däremot inte offentliga och åhörare måste därför lämna sammanträdet när de ska behandlas.

Förteckning över miljö- och byggnämndens ärenden 2024-05-23

*= myndighetsutövning (inte öppet för allmänheten)

Nr

 1. Godkännande av dagordning
 2. Val av justerare
 3. Allmänhetens frågestund
 4. Information och frågor
 5. Redovisning av delegationsbeslut
 6. Inkomna handlingar för kännedom till nämnd
 7. Budgetuppföljning 2024
  Ekonomisk uppföljning april 2024 med helårsprognos
 8. Sammanträdestider för miljö- och byggnämnden 2025
 9. Ansökan om tillstånd för spridning av kemiska bekämpningsmedel
 10. *SÖMMERSKAN 3, Västra mark
  Tillsynsanmälan om olovlig åtgärd av samlingslokal
 11. *TRIÖREN 8, Öster
  Tillbyggnad av bostadshus med förråd/carport
 12. *PERSBORG 2, Hovshaga
  Tillsynsanmälan om växtlighet som hindrar sikt eller framkomlighet
 13. *SÖDRA ROTTNE 7:178, Söraby
  Tillsynsanmälan om olovlig åtgärd

Handlingar till sammanträden kan hämtas hos samhällsbyggnadsförvaltningen, Norra Järnvägsgatan 7 i Växjö, eller skickas genom att kontakta nämndens sekreterare på telefon 0470-410 00.Protokoll

Protokollen finns tillgängliga tidigast sju arbetsdagar efter att sammanträdet ägt rum. Originalen förvaras på samhällsbyggnadsförvaltningens kansli.

Senast uppdaterad: 20 maj 2024