Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen är kommunstyrelsens förvaltning.

Den högsta tjänstepersonen på kommunledningsförvaltningen är kommunchefen som utses av kommunstyrelsen. Kommunchef Catharina Rydberg Lilja är chef över alla förvaltningschefer och bolagens verkställande direktörer och ansvarar för att planera, leda och samordna den kommunala verksamheten. Juridikenheten och chefsjuristen rapporterar direkt till kommunchef Catharina Rydberg Lilja.

Kommunchef Catharina Rydberg Lilja
Telefon: 0470-410 00
E-post: Catharina.Rydberg-Lilja@vaxjo.se

Kommunledningsförvaltningens arbete leds av förvaltningschef Ola Hammarström som ansvarar för förvaltningens interna arbete och utveckling. Förvaltningschefen är chef över alla avdelningschefer på kommunledningsförvaltningen.

Telefon: 0470-410 00
E-post: info@vaxjo.se

Inom kommunledningsförvaltningen finns följande avdelningar:

Ansvarar för ekonomi- och finansprocesser som rör hela kommunen, såsom budget, bokslut, uppföljning, redovisning, samt finansfrågor och kravverksamhet.

Anna Rosander är ekonomi- och finanschef.

Telefon: 0470-410 00
E-post: ekonomikontoret@vaxjo.se

Ansvarar för samtliga hr-processer i kommunen inklusive generella personalfrågor, rekryteringscenter, löneenheten, personalklubben Dakapo och Friskt arbetsliv (förebyggande hälsa).

Lena Gustafsson är hr-chef.

Telefon: 0470- 410 00
E-post: HR-avdelningen@vaxjo.se

Aansvarar för frågor som miljö, klimat, integration, folkhälsa, delaktighet och lika villkor.

Till hållbarhetsavdelningen hör även utvecklingsenheten som ansvarar för utredning, verksamhetsutveckling, forskningssamverkan, landsbygdutveckling och kommunens statistikfunktion..

Ann-Sofie Persson är hållbarhetschef.

Telefon: 0470-410 00
E-post: info@vaxjo.se

Arbetar med användarsupport, systemdrift, strategiska frågor inom it, administration, projekt och utveckling för Växjö kommun.

Pontus Berglund är it- och digitaliseringschef.

Telefon: 0470-410 00
E-post: info@vaxjo.se 

Ansvarar för juridiska frågor. Juridikenheten och chefsjuristen rapporterar direkt till tillförordnad kommunchef Catharina Rydberg Lilja.

Magnus Bengtsson är chefsjurist.

Telefon: 0470-410 00
E-post: info@vaxjo.se

Ansvarar för nämndsadministration för kommunfullmäktige, VKAB samt kommunstyrelsen och dess utskott. Samordnar det övergripande arbetet med nämndsadministration i kommunkoncernen. Kansliet ansvarar också för arkivfrågor i kommunkoncernen. Till kansliet hör även överförmyndanämnden Östra Kronoberg.

Carina Elmefall är kanslichef.

Telefon: 0470-410 00
E-post: kommunstyrelsen@vaxjo.se

Ansvarar för kommunens strategiska kommunikationsarbete, webb, press och sociala medier samt KIB, kommunikatör i beredskap.

Till kommunikationsavdelningen hör även kontaktcenter och servicecenter.

Kontaktcenter svarar på invånarnas frågor vid första kontakten, har ansvar för kommunens reception och seniorlots.

Servicecenter ansvarar för service i gemensamma funktioner såsom tjänstelegitimationer, gods, post och diverse bokningar i kommunhuset samt studiebesök med mera.

Anna Johansson är kommunikationschef.

Telefon: 0470-410 00
E-post: anna.johansson2@vaxjo.se

Lokalförsörjningsavdelningen samordnar och effektiviserar lokalplaneringen ur ett koncernperspektiv. Avdelningen är en samlad beställarkompetens åt Växjö kommuns förvaltningar. Större lokalprojekt såsom ny-, om- och tillbyggnationer drivs i de tidiga skedena av avdelningen, tillsammans med representanter från berörda förvaltningar och bolag. Avdelningen ansvarar även för den interna hanteringen av hyresavtal och andra avtal som är förknippade med lokalhyra.

Louise Johansson är chef för lokalförsörjningsavdelningen.

Telefon: 0470-410 00
E-post: Louise.Johansson@vaxjo.se

Ansvarar för kommunens alla kök och måltiderna på kommunens skolor, förskolor och äldreboenden. Varje dag serverar Växjö kommun cirka 21 000 portioner i sina 104 kök.

Anna Lorentzon är verksamhetschef för måltidsorganisationen.

Telefon: 0470-410 00
E-post: info@vaxjo.se

Arbetar med kommunens övergripande näringslivsservice. Erbjuder hjälp med praktiska moment vid nyetableringar, expansion och utveckling.

Eva-Lotta Fonsell är näringslivschef.

Telefon: 0470-410 00
E-post: info@vaxjo.se

Samordnar kommunens arbete med trygghet, säkerhet och beredskap. Arbetar med intern säkerhet, informationssäkerhet, krisberedskap, civilt försvar och brottsförebyggande frågor. Samordnar även dataskyddsfrågorna och är koncernens dataskyddsombud.

Marcus Holmqvist är säkerhetschef.

Telefon: 0470-410 00
E-post: info@vaxjo.se

Ansvarar för upphandlings-och inköpsprocesser. Är kommunens centrala funktion för kommunövergripande upphandling av varor och tjänster och som ansvarar för den inköpssamverkan som finns mellan kommunerna i Kronobergs län.

Tina Storbjörk är upphandlingschef.

Telefon: 0470-410 00
E-post: info@vaxjo.se

Senast uppdaterad: 16 maj 2024