Landsbygdsråd

Växjö kommun har infört ett landsbygdsråd som består av sju politiker och sex representanter från landsbygden.

Landsbygdsrådets ska bidra till att öka dialogen, bidra till en hållbar och livskraftig landsbygdsutveckling, stärka attraktiviteten samt ge goda förutsättningar att kunna bo, leva och verka på landsbygden. Ett landsbygdsråd säkrar ett landsbygdsperspektiv i beslutsfattandet.

Kommunstyrelsens beslutade den 5 mars 2024 om ordinarie ideella
rådsmedlemmar och ersättare till landsbygdsrådet samt utsåg även politiska rådsmedlemmar enligt nominering från partierna.

Politiker
Majja Almqvist Rieger (C)
Tomas Thornell (S)
Cheryl Jones Fur (MP)
Frida Sandstedt (V)
Eva Johnsson (KD)
Ola Sennehed (L)
Sofia Stynsberg (M)

Ordinarie landsbygdsrepresentanter

Johan Schwab
Hilma Mörelius
Camilla Logarn
Chris Jangelöv
Maria Persdotter Isaksson
Tom Malinen

Ersättare landsbygdsrepresentanter

Terese Hermansson
Anneli Boosjögård
Ulf Folkesson

Första mötet för landsbygdsrådet var den 16 april 2024.

Sammanträdestider för 2024
3 juni klockan 10:00-12:00
24 september klockan 16:00-18:00
21 november klockan 14:00-16:00
Sammanträdeslokal kan variera

Protokoll finns under Relaterade dokument längst ner på sidan.

De valda medlemmarna i rådet utbildas och arbetet i landsbygdsrådet påbörjades den 16 april 2024. Rådsmedlemmarna sitter till och med 31 december 2026.

Ledamöterna får ersättning för sin tid i landsbygdsrådet.

Landsbygdsrådet har fyra ordinarie möten per år, det kan bli extra sammanträden och rådet anordnar en årlig Utvecklingskonferens. Rådet är också remissinstans för frågor som berör landsbygden.

En årlig möteskalender med datum och plats för sammanträden fastställs av landsbygdsrådet under första mötet varje år. Justerat protokoll kommer att skickas ut till ledamöter och intressenter samt publiceras på webbsidan.

De nominerade ska vara bosatt på landsbygd eller tätort utanför Växjö stad och gärna ha engagemang i föreningslivet.

Valberedningen ser till sammansättningen av landsbygdsrådet med tanke på ålder, kön, bakgrund, representation från olika föreningar och delar av landsbygden.

Viktiga ord för ett etiskt uppförande för alla i landsbygdsrådet är bland annat: integritet och undvika intressekonflikter, öppenhet, respekt och inkludering, ansvar samt konflikthantering.

Personer som nominerades som representanter i landsbygdsrådet ska:

  • ha kunskap i landsbygdsfrågor
  • ha engagemang och intresse i frågorna
  • ha förmåga att kommunicera inom rådet, med intressenter och allmänhet
  • kunna avsätta tid för rådets arbete, inklusive delta i möten och evenemang

Starten av ett landsbygdsråd

Växjö kommun beslutade den 7 november 2023 att införa ett landsbygdsråd.

Representanter har nominerats

Under december 2023 och till och med januari 2024 kunde man nominera representanter till landsbygdsrådet, En valberedning granskade och bedömde sedan de nominerade för att se till att de föreslagna representanterna uppfyller kvalifikationerna.

Valberedningen lämnade förslag till kommunstyrelsen som fattade beslut om representation i landsbygdsrådet på sitt möte den 5 mars.

Frågor kring landsbygdsrådet

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta:
Anna Sandquist, landsbygdsutvecklare,
Telefon: 0470-416 78
E-post; anna.sandquist@vaxjo.se

Senast uppdaterad: 5 juni 2024