Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för allt ifrån utveckling av nya stadsdelar och verksamhetsområden, till livsmedelskontroll, vattenförsörjning och detaljplanering.

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbete leds av förvaltningschef Per Sandberg.

Telefon: 0470-410 00
E-post: per.sandberg@vaxjo.se

Samhällsbyggnadsförvaltningens organisation

Strategi-och planeringsavdelningen

Avdelningen ansvarar för planering och underlag som bidrar till den långsiktiga planeringen och den strategiska riktningen samt reglerar hur mark och vatten ska användas i staden, tätorten och på landsbygden.

Avdelningschef: Anneli Ekstedt

Projekt-och markavdelningen

Avdelningen har det samlade ansvaret för kommunens mark och för genomförandet av kommunens stadsutvecklingsprojekt samt större investeringsprojekt i staden, i tätorten och på landsbygden.

Avdelningschef: Paul Herbertsson

Drifts-och förvaltningsavdelningen

Avdelningen ansvarar för att skapa trygga, tillgängliga och attraktivamiljöer för invånaren samt utveckling av kommunens allmänna ytor och platser.

Avdelningschef: Emma Demitz-Helin

Vatten-och avloppsavdelningen

Avdelningen ansvarar för att säkerställa leveransen av dricksvatten av god kvalité och i tillräcklig mängd samt omhändertagande av avloppsvatten.

Avdelningschef: Malin Engström

Kvalitets-och utvecklingsavdelningen

Avdelningen arbetar med stödjande administrativa uppgifter som underlättar det dagliga arbetet i förvaltningen, stödjer ett enhetligt arbetssätt och säkerställer kvalitén i ärendehandläggningen. Avdelningen initierar utvecklingsarbete, utvecklar arbetssätt, processer och stödjer vid implementeringen.

Avdelningschef: Madeleine Karlsson

Miljö-och byggavdelningen

Avdelningen ansvarar för förvaltningens myndighetsutövning såsom prövningar, tillstånd, tillsyn och kontroll. Genom information och rådgivning syftar avdelningen till att upprätthålla kvalité och rättssäkerhet inom de lagområden som förvaltningen ansvarar för.

Tillförordnad avdelningschef: Paul Herbertsson

Kommunala lantmäterimyndigheten

Avdelningen ingår i samhällsbyggnadsprocessens olika moment med fastighetsrättslig kompetens. Det är en självständig myndighet med ansvar för lantmäteriförrättningarna samt en kompetens i kommunen för rådgivning i andra fastighetsrättsliga frågor och plangenomförandefrågor.

Avdelningschef: Sanna Lindberg

Senast uppdaterad: 1 mars 2024