Samordnad individuell plan, SIP

Om du behöver stöd och vård från flera olika verksamheter, till exempel socialtjänst, omsorg, skola och sjukvård, har du rätt att få en individuell plan.

En sådan plan formas utifrån dina behov och tas fram tillsammans med dig och de personer som du önskar ska närvara under mötet när ni gör planen. Planen ska ge dig en helhetsbild över de insatser du har och kan söka. Målet är att du ska få ökat inflytande och bli mer delaktig.

Barnets plan/Kronobarnsmodellen

Hälso- och sjukvården i Region Kronoberg, socialtjänst, förskola och skola samverkar kring barn med stöd av Kronobarnsmodellen. Vid behov upprättas företrädesvis en barnets plan i stället för en samordnad individuell plan.

Mer information om Kronobarnsmodellen Länk till annan webbplats.

Du bestämmer själv

I de flesta fall är det någon person som du redan har kontakt med inom kommunen eller Region Kronoberg, som föreslår att du ska få en samordnad individuell plan. Du kan också själv tala om att du vill ha en plan. Det är viktigt att komma ihåg att du ska få den vård och det stöd du behöver oavsett om du vill ha en plan eller inte.

Du är själv med och bestämmer vad som ska stå i planen. Planen ska handla om dina mål, behov, styrkor och önskemål samt stöd och behandling. Allt för att du ska få det samordnade stöd och den vård som du har rätt till och behöver.

Så här kan det gå till i praktiken

Du bestämmer vilka verksamheter och personer som ska samarbeta och vara med när ni gör planen. För att du ska få ett så bra stöd som möjligt är det bra om alla verksamheter som ger dig stöd är med. Du kan också bjuda in anhöriga, god man eller förvaltare.

Du ger ditt samtycke till att de som ska vara med på mötet får ta kontakt och prata med varandra om saker som handlar om dig.

Mötet ska handla om dig, vad du vill och vad du behöver. Under mötet skriver ni dina mål och vem som gör vad för att du ska nå dina mål. Vid första mötet bokar ni ny tid för att följa upp planen. Planen följs upp regelbundet.

Den samordnade individuella planen avslutas när du har nått dina mål och inte längre har behov av insatser som behöver samordnas. Planen avslutas också om du tar tillbaka ditt samtycke.

Senast uppdaterad: 8 november 2023