Personlig assistent

Att få personlig assistent betyder att du som har varaktiga och mycket stora funktionsnedsättningar kan få hjälp i din vardag så att du kan leva ett så självständigt liv som möjligt.

För att ha rätt till insatsen personlig assistans eller ekonomiskt stöd till kostnader för personlig assistans behöver du ha behov av ett personligt utformat stöd av integritetsnära karaktär som ges av ett begränsat antal personer. Insatsen kan beviljas till dig som behöver hjälp med dina grundläggande behov. Grundläggande behov kan till exempel vara:

  • andning
  • personlig hygien
  • måltider
  • av- och påklädning
  • kommunikation med andra
  • stöd som den enskilde behöver på grund av en psykisk funktionsnedsättning för att förebygga att han eller hon fysiskt skadar sig själv, någon annan eller egendom
  • stöd som den enskilde behöver löpande under större delen av dygnet på grund av ett medicinskt tillstånd som innebär att det finns fara för den enskildes liv eller att det annars finns en överhängande och allvarlig risk för hans eller hennes fysiska hälsa.

Du som har behov av personlig assistans för dina grundläggande behov har även rätt till personlig assistans för andra personliga behov om inte behoven tillgodoses på annat sätt.

För att få personlig assistans ska insatsen ha beviljats innan du fyller 66 år eller så ska ansökan ha inkommit senast dagen före 66-årsdagen och sedan blivit beviljad.
Du har rätt att behålla insatser som har beviljats före 66-årsdagen i samma omfattning som tidigare även efter 66-årsdagen. Insatsen får inte utökas efter det att du har fyllt 66 år.

Avgifter och kostnader

Att ha personlig assistent kostar inget för dig.

Ansökan

Ansök om LSS-insatser

Senast uppdaterad: 5 juni 2023