Styrande dokument och rapporter, kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens reglemente och internbudget med verksamhetsplan utgör grunden för nämndens styrning. Med dessa styrdokument är målsättningen att verksamheten ska utvecklas samt hålla god kvalitet.

Reglementen för kultur- och fritidsnämnden
De reglementen som styr kultur- och fritidsnämndens verksamhet utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen. 

Internbudget för kultur- och fritidsnämnden 2018
Kultur- och fritidsnämndens ekonomiska redovisning och plan för respektive verksamhet.

Årsrapport för kultur- och fritidsnämnden 2017
Kultur- och fritidsnämndens årsrapport beskriver det ekononomiska utfallet samt viktiga händelser under året. Framtida frågor omnämns också i detta dokument.

Biblioteksplan 2007-2010 reviderad 2012 och 2015
Styrdokument för biblioteksverksamheten i Växjö kommun.

Strategi för konstområdet i Växjö kommun
Strategidokument som ska ge kommunen och konstlivets aktörer ett samlat och vägledande underlag för konstområdet och väsentliga proriteringar inom området.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 februari 2018
Politik och demokrati