Förvaltningen arbete och välfärd

Arbete och välfärd ansvarar för områdena arbetsmarknad och sysselsättning, försörjningsstöd, vuxenutbildning, integration, individ- och familjeomsorg och familjerätt.

Arbete och välfärd ansvarar även för stöd och boende för personer med psykisk funktionsnedsättning. Inom ansvarsområdet finns också budget- och skuldrådgivning samt alkoholhandläggning.

Vår vision är att alla i Växjö kommun ska ha en ekonomisk och social trygghet där arbete och sysselsättning är viktiga förutsättningar.

Förvaltningen arbete och välfärd leds av tillförordnad förvaltningschef Rizana Mustedanagic som ansvarar för förvaltningens interna arbete och utveckling.

Tillförordnad förvaltningschef, Rizana Mustedanagic, telefon 0470-410 00

Kontakta förvaltningen arbete och välfärd

Telefon: 0470-410 00

E-post: arbete.valfard@vaxjo.se

Förvaltningen arbete och välfärds organisation

Förvaltningen består av olika avdelningar. På varje avdelning finns det flera enheter.

Förvaltningskontoret

Inom förvaltningskontoret finns specialistfunktioner för lokalsamordning samt alkoholhandläggning. Inom avdelningen finns även Personliga Ombud Kronoberg och Samordningsförbundet Värend.

Tillförordnad förvaltningschef är chef för avdelningen: Rizana Mustedanagic, telefon 0470-410 00.

Avdelningen för stöd och utveckling

Avdelningen samlar förvaltningens centrala resurser för verksamhetsstöd och verksamhetsutveckling. Inriktningen för verksamheten är att spegla de behov som finns i verksamheten vad gäller stöd och utveckling, att vara en del i säkerställandet av rättssäker myndighet samt att hitta samverkan och faktiska lösningar som bidrar till hög kvalitet i förvaltningens verksamheter.

Inom avdelningen finns ansvaret för bland annat posthantering, internkontroll, utredningsarbete, omvärldsbevakning, statistikfrågor, diarieföring, nämndadministration, uppföljning, administration, systematiskt kvalitetsarbete, digitalisering, systemförvaltning, budgetarbetet mm.

Avdelningen består av enheten för verksamhetsstöd och utvecklingsenheten.

Avdelningschef Anna Magnusson, telefon 0470-410 00.

Avdelning arbete och lärande

Avdelningen för full sysselsättning, arbetar med frågor som rör arbetsmarknad, utbildning, bistånd och integration. Här ligger även kommunens fältverksamhet, med dess viktiga roll i samverkan med andra instanser i samhället.

Avdelningen ansvarar även för mötesplatserna Bergendahlska gården (BG), Tallgården, Panncentralen och Araby park arena liksom för de mötesplatser som finns i Lammhult, Braås och Teleborg.

På avdelningen hanteras dessutom kommunens budget- och skuldrådgivning.

Avdelningschef Ulrika Boström, telefon 0470-410 00.

Avdelning barn och familj

Avdelningen ansvarar för frågor som rör ungdomar 0-20 år i riskzon, barn som far illa eller behöver stöd samt föräldrar som behöver stöd i sin föräldraroll. Uppdraget består av förebyggande och tidiga insatser, utredningar om den enskildes behov samt tillsättande och uppföljning av stöd- och behandlingsinsatser samt boende för barn och ungdomar.

Avdelningen svarar för familjerättsliga frågor, genomför och följer upp placeringar i familjehem samt rekryterar och utbildar kontaktpersoner, kontaktfamiljer och familjehem.

I avdelningen ingår rådgivande verksamhet, fältverksamhet och samverkan med skolor och Polisen samt arbete med barn- och föräldragrupper. Medverkar i kommunens sociala beredskap.

Avdelningschef Katarina Carlzon, telefon 0470-410 00.

Avdelning vuxna

Avdelningen ansvarar för boenden, boendestödsgrupper och träffpunkter för personer med psykisk funktionsnedsättning. Avdelningen ansvarar också för att bevilja sysselsättning till personer med psykisk ohälsa enligt socialtjänstlagen samt daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Avdelningen är även en specialistfunktion när det gäller kunskap om missbruk av alkohol, narkotika och spel, samt ger råd, stöd och behandling åt vuxna personer med missbruksproblematik.

Ett annat uppdrag är att rekrytera och utbilda kontaktpersoner till vuxna med psykisk ohälsa och missbruk.

Avdelningens boendeenhet ansvarar för bistånd till boende för särskilt utsatta grupper.

Avdelningen ansvarar även för arbetet med våld i nära relationer och brottsoffer. Dessutom ligger ansvaret att samordna kommunens sociala beredskap och krisstöd inom avdelningen.

Tillförordnad avdelningschef Ilho Lindström, telefon 0470-410 00.

Familjefrid Kronoberg

En länsövergripande verksamhet där länets 8 kommuner och Region Kronoberg samverkar. Uppdraget är att arbeta mot våld i nära relationer. Målgruppen är barn och vuxna från 4 år och vänder sig till både utsatta och utövare.

Glimten

Är en gruppverksamhet för barn och unga 6-20 år i missbruksmiljöer.

Personliga ombud Kronoberg

En länsövergripande verksamhet för samverkan. Målgruppen är personer från 18 år med psykisk funktionsnedsättning.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 oktober 2021
Politik och demokrati