Omsorgsförvaltningen

Omsorgsförvaltningen arbetar på uppdrag av omsorgsnämnden. Uppgiften är att ge bästa möjliga omsorg, stöd och vård till äldre personer, till personer med funktionsnedsättning och till personer som behöver hemsjukvård.

Behovet prövas av förvaltningen utifrån aktuell lagstiftning med hänsyn tagen till den enskildes livssituation och önskemål. Verksamheten styrs bland annat av socialtjänstlagen (SoL), lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Förvaltningen har cirka 2 000 anställda. De största yrkesgrupperna är undersköterskor, vårdare, vårdbiträden och sjuksköterskor/distriktssköterskor. 

Omsorgsförvaltningens arbete leds av förvaltningschef Ewa Ekman som ansvarar för förvaltningens interna arbete och utveckling. 

Kontakta omsorgsförvaltningen

Telefon: 0470-410 00
E-post: omsorgsnamnden@vaxjo.se
Frågor om stöd och insatser: myndighetsavdelningen@vaxjo.se

Centralförvaltning

Omsorgsförvaltningens gemensamma funktioner på centralförvaltningen är indelade i tre avdelningar. Verksamheten är indelade i fem verksamhetsområden.

Myndighetsavdelning

På myndighetsavdelningens arbetar biståndshandläggare. Deras huvudsakliga uppgift är att bedöma behov av stöd och fatta beslut om rätt till olika insatser. Avdelningschef är Lena Ranell, telefon 0470-433 83.  

Uppdrag och uppföljning

Inom avdelningen arbetar förvaltningssekreterare, utredare och verksamhetscontroller. Avdelningschef är Malin Raab-Obermayr, telefon 0470-430 96.

Utveckling

Administratörer samt verksamhetsutvecklare för it och e-hälsa finns inom denna avdelning. Avdelningschef är Sven Lind, telefon 0470-439 94

Verksamhetsområden

Kommunrehab

Inom kommunrehab arbetar fysioterapeuter/sjukgymnaster, arbetsterapeuter, dietist samt syn- och hörselinstruktör. Här finns även personal som arbetar med larm, bostadsanpassning och fixartjänst. Avdelningschef är Ulf Gustafsson, telefon 0470-411 06.

Omsorg funktionsnedsättning

Stöd och vård för personer med funktionsnedsättning organiseras inom verksamhetsområdet omsorg funktionsnedsättning. Omsorgschef är Carola Dahlqvist, telefon 0470-434 07.

Sjuksköterskeorganisationen

Inom sjuksköterskeorganisationen arbetar förvaltningens sjuksköterskor och distriktssköterskor. Avdelningchef är Marina Brolin, telefon 0470-467 69.

Äldreomsorg hemvård

Förvaltningens hemvårdsgrupper finns i ett samlat verksamhetsområde. Här ingår också träffpunkter för äldre. Omsorgschef är Maria Rickardsson, telefon 0470- 432 18

Äldreomsorg särskilt boende

Verksamhetsområdet består av särskilda boenden för äldre och tillfälliga placeringar. Omsorgschef är Suzanne Madar- Bilalli, telefon 0470-430 95.

Senast uppdaterad: 18 november 2021