Omsorgsförvaltningen

Omsorgsförvaltningen arbetar på uppdrag av omsorgsnämnden. Uppgiften är att ge bästa möjliga omsorg, stöd och vård till äldre personer, till personer med funktionsnedsättning och till personer som behöver hemsjukvård.

Behovet prövas av förvaltningen utifrån aktuell lagstiftning med hänsyn tagen till den enskildes livssituation och önskemål. Verksamheten styrs bland annat av socialtjänstlagen (SoL), lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade  (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Förvaltningen har cirka 2 300 anställda. De största yrkesgrupperna är undersköterskor, vårdare, vårdbiträden och sjuksköterskor/distriktssköterskor. 

Omsorgsförvaltningens arbete leds av förvaltningschef Ewa Ekman som ansvarar för förvaltningens interna arbete och utveckling. 

Kontaktuppgifter

Telefon: 0470-410 00
E-post: omsorgsnamnden@vaxjo.se
Frågor om stöd och insatser: myndighetsavdelningen@vaxjo.se

Centralförvaltning

Omsorgsförvaltningens gemensamma funktioner på centralförvaltningen är indelade i sex avdelningar. 

Myndighetsavdelning

På myndighetsavdelningens arbetar biståndshandläggare. Deras huvudsakliga uppgift är att bedöma behov av stöd och fatta beslut om rätt till olika insatser. Tf. avdelningschef är Carola Dahlqvist, telefon 0470-430 95.  

Stab

Består av förvaltningschef, medicinskt ansvarig sjuksköterskor och kommunikationsstrateg. Förvaltningschef är Ewa Ekman, telefon 0470- 430 01. 

Utveckling och information

Administratörer samt verksamhetsutvecklare för it och e-hälsa finns inom denna avdelning. Tf. avdelningschef är Maria Eidehall, telefon 0470-439 94. 

Ekonomi

Inom avdelningen arbetar förvaltningens ekonomer och avgiftshandläggare. Avdelningschef är Ulrika Örnström, telefon 0470-418 90.

Personal

Förvaltningens personalspecialister finns inom denna avdelning. Avdelningschef är Veronica Berg, telefon 0470-434 13.

Uppdrag och uppföljning

Inom avdelningen arbetar förvaltningssekreterare, utredare och verksamhetscontroller. Avdelningschef är Anders Allard, telefon 0470- 430 96.

Äldreomsorg  hemvård

Förvaltningens hemvårdsgrupper finns i ett samlat verksamhetsområde. Här ingår också träffpunkter för äldre. Omsorgschef är Anneli Loberg, telefon 0470-432 18. 

Äldreomsorg särskilt boende

Verksamhetsområdet består av särskilda boenden för äldre och tillfälliga placeringar. Omsorgschef är Suzanne Örkenrud 0470-79 65 43.

Omsorg funktionsnedsättning

Stöd och vård för personer med funktionsnedsättning organiseras inom verksamhetsområdet omsorg funktionsnedsättning. Omsorgschef är Kjell Magnusson, telefon 0470-434 07.

Sjuksköterskeorganisation

Inom sjuksköterskeorganisationen arbetar förvaltningens sjuksköterskor och distriktssköterskor. Avdelningchef är Louise Bertilsson, telefon 0470-79 67 68.

Kommunrehab

Inom kommunrehab arbetar sjukgymnaster, arbetsterapeuter, dietist samt syn- och hörselinstruktör. Här finns även personal som arbetar med larm, bostadsanpassning och fixar-tjänst. Avdelningschef är Ulf Gustafsson, telefon 0470-411 06.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 maj 2018
Politik och demokrati