För dig som väljer privat assistansanordnare

Om du väljer en privat assistansanordnare eller att vara egen arbetsgivare är det en hel del du måste känna till.

Privata företag som utför personlig assistans ska ha tillstånd från IVO, inspektionen för vård och omsorg.

Om du väljer att vara egen arbetsgivare, behöver du inget tillstånd från IVO, men däremot måste du anmäla att du är egen arbetsgivare för dina personliga assistenter till IVO.

Om du väljer en privat utförare för din personliga assistans ska du skriva ett avtal med dem. Sedan ska du skicka en kopia av avtalet till kommunen.

Adress
Växjö kommun
Omsorgsförvaltningen, Myndighetsavdelningen
Box 1222, 351 12 Växjö.

Byter du utförare ska du skriva ett nytt avtal mellan dig och den nya utföraren och skicka in en kopia av det.

I ditt beslut om personlig assistans, står det hur många timmar du har rätt till hjälp och hur timmarna ska fördelas över dagen för att tillgodose dina behov.

Kommunens handläggare har rätt att besöka dig för att bedöma om det stöd du får motsvarar dina behov. Detta gäller oavsett om du har en privat utförare för din personliga assistans eller om du själv är arbetsgivaren.

Innan assistansen börjar utföras och vid ändrade förhållanden ska den privata utföraren eller du som är egen arbetsgivare lämna uppgifter om de personliga assistenterna till kommunen.

Kommunen behöver veta om assistenten:

  • är en närstående person eller en person som du bor tillsammans med
  • inte har fyllt 18 år
  • är bosatt inom eller utanför EES området. (EU-länderna samt Island, Lichtenstein och Norge.)

Om kommunens bedömer att den personliga assistenten saknar förmågan att arbeta som assistent kan kommunen begära in ytterligare uppgifter.

Arbetstiden ska rapporteras till kommunen

Den privata utföraren eller du som är egen arbetsgivare ska skicka in en tidrapport där det framgår vilka tider som assistenten har arbetat.

I tidrapporten redovisas arbetstiden en kalendermånad i taget och den ska skickas in i när månaden är slut. Du ska själv skriva under tidrapporten.

Använd gärna kommunens blankett. Det går också bra att använda Försäkringskassans blankett
Räkning för assistansersättning (FK 3057) och Tidsredovisning (FK 3059) eller någon motsvarande blankett där samma uppgifter framgår.

Ersättning, återbetalning och fakturering

Växjö kommun ersätter den privata utföraren eller dig som är egen arbetsgivare för utförd personlig assistans. Ersättningen motsvarar det timbelopp som staten bestämt för assistansersättning.

Ersättning utbetalas för utförd assistans, tidigast från och med den dag du har fått ett beslut om personlig assistent.

Om Försäkringskassan beviljar dig assistans för att du behöver hjälp med dina grundläggande behov mer än 20 timmar per vecka betalas assistansersättningen ut från Försäkringskassan. I så fall ska den privata utföraren eller du som är egen arbetsgivare betala tillbaka den redan utbetalda ersättningen från kommunen till kommunen.

Ersättningen som betalas ut får enbart användas för personlig assistans.

Om felaktiga uppgifter har lämnats in har kommunen rätt att besluta att ersättningen ska återbetalas.

Den privata utföraren eller du som är egen arbetsgivare ska fakturera kommunen varje månad för assistans som har utförts under föregående kalendermånad.

Fakturaadress

Växjö kommun, Omsorgsförvaltningen Box 982, 831 29 Östersund Ref nr: 335202701 (måste anges på faktura).

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 februari 2019
Stöd och omsorg