Ersättning för merkostnader vid ordinarie assistents sjukdom

Här finns information och blanketter för privata assistansbolag.

Enligt 9 § 2 LSS har kommunen skyldighet att ge biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans, till den del som behovet av stöd inte täcks av beviljade assistanstimmar. Kommunens ansvar inträder bland annat vid tillfälliga utökningar av insatsen, till exempel när den ordinarie personliga assistenten är sjuk. Kommunen svarar då för den faktiska merkostnad som uppstår.

Det är den assistansberättigade som avgör om denne vill att kommunen ska gå in med en vikarie eller om kommunen ska betala ut ersättning för de faktiska sjuklönekostnader som uppstått vid den ordinarie assistentens sjukdom.

Ansökan och fullmakt

Den assistansberättigade måste ansöka om ersättning för merkostnader, enligt 9 § 2 LSS, hos kommunen. Använd gärna kommunens ansökningsblankett, se länk nedan.

Genom fullmakt kan den assistansberättigade uppdra åt någon annan, till exempel anställd hos assistansanordnaren att ansöka och få ersättning utbetald från kommunen. 

Ansökan jämte fullmakt skickas till handläggaren på kommunen:

Växjö kommun
Omsorgsförvaltningen, Myndighetsavdelningen
Box 1222, 351 12 Växjö

Ansökan ska göras för varje tillfälle den ordinarie personlige assisten­ten är sjuk. På den separata ansökan måste det framgå det fakturanummer och fakturadatum som är knutet till ansökan.
Använd gärna kommunens ansökningsblankett, se länk nedan.

Faktura och underlag

Den faktura med underlag som knyts till ansökan skickas separat till:

Växjö kommun, Omsorgsförvaltningen
Box 982, Referensnummer: 3352027
831 29 Östersund

Med fakturan ska följande handlingar bifogas:

  • Kopia av den sjuke assistentens tidrapport samt assistentens ordinarie schema.
  • Kopia av vikariens tidrapport som är styrkt av assistansberättigad/kunden
  • Uppgift om storlek på den sjuke ordinarie assistentens lön (timlön/månadslön)
  • Uppgift om storlek på semesterersättning
  • Uppgift om storlek på övriga avtalsbundna kostnader (exempel OB, jourersättning).
  • Uppgift om storlek på sociala avgifter

Beslut

Efter kontroll av faktura och underlag fattar handläggaren beslut.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 november 2019