Nyckelkrav för husbyggare

Vikaholm ska vara ett långsiktigt hållbart bostadsområde. Inte minst när det gäller miljö och klimat. För att lyckas med det har vi ställt upp sju nyckelkrav på hållbarhet. Alla som bygger hus i Vikaholm ska uppfylla nyckelkraven som handlar om odling, energi, dagvatten, avfall, tillgänglighet, byggmaterial och transporter. Kraven gör att vi kan leva och bo hållbart i Vikaholm även i framtiden.

I samband med bygglovet ska du fylla i och lämna in en uppföljningsblankett.

Odling skapar en synligt grön karaktär åt Vikaholm samt ger dig grönsaker, frukt, bär och blommor. Även gator och torg ska präglas av träd, grönska och odling.

Växtlighet ser inbjudande ut men växterna har även en viktig funktion i kretsloppet. Några kan ge frukt och bär medan andra hjälper till att ta hand om dagvattnet. 

Krav 

Minst tre av nedanstående kriterier ska uppfyllas av varje byggherre:

 • Växthus på tomten
 • Balkong/uterum/entré/rum i huset som kan fungera som odlingsplats
 • Kompost för trädgårdsavfall på tomten
 • Jordkällare på tomten
 • Fruktträd/bärbuskar
 • Gröna tak på komplementbyggnader (uthus/garage)
 • Gröna tak på huvudbyggnad
 • Fasadgrönska
 • Odlingslott på tomten
 • Odlingslåda på tomten
 • Eget motsvarande kriterium

Uppföljning

Nyckelkravens uppföljningsblankett ska visas i bygglovsskedet.

Presentation och idébilder

Odlingsstaden Vikaholm , 19 MB.

Inspiration på biblioteket

Allt du behöver veta om kompost, Eva Andreasson

Sol eller skugga- torrt, fuktigt, blåsigt eller skyddat läge, Torsten Wallin

Beskärningsboken, Klaus Vollbrecht

Trädgårdens växtskydd, Maj-Lis Pettersson

Odla dina egna grönsaker, Åke Truedsson

Handbok för köksträdgården, Lena Israelsson

Odlarens handbok, Andre Strömqvist

Det grönskande växthuset från krokus till tomat, Inger Palmstjärna

Året i köksträdgården-odlad glädje månad för månad ,Tyra Hallsenius Lindhe

Vår trädgårdsbok, Christel Kvant

Träd och buskar för den lilla trädgården, Inger Palmstjärna

Perenner- inspiration skötsel lexikon, Björn o Marie Hansson

Grönsaksodling, enkelt ekologiskt gott, Lena Israelsson

Trädgårdsdesign i praktiken, Dan o A-C Rosenholm

Växter för balkong o uterum, E Braun, G Carlsson J Schwartzkopf, Å Truedsson

Nybörjarens lata trädgård, Kerstin Engstrand

Sommarblommor hela säsongen, Lena sofia Andersson

I Vikaholm minimeras miljöpåverkan från energiförbrukning genom att alla bygger energisnålt och att fjärrvärme används där det finns ett större värmebehov.

I energieffektiva hus satsar du mer på utformningen av husets väggar, fönster, tak, grund och på ventilations- och värmesystemet. Vissa områden i Vikaholm är avsedda för de mest energieffektiva husen som inte kräver något uppvärmningssystem. Dessa hus kommer att vara viktiga skyltfönster i Europas grönaste stad och visar vägen in i framtiden.

Du kan välja mellan två olika krav och områden när det gäller energiprestanda i Vikaholm:

 1.  Fjärrvärmeområdet för hus med indragen fjärrvärme och utan värmepump.
 2.  Lågenergiområdet för energieffektiva hus utan fjärrvärme.

Krav

Fjärrvärmeområde

I Växjö stad produceras förnybar fjärrvärme från skogsavfall och med mycket hög verkningsgrad. Vi strävar efter att värma våra hus med förnybara energislag, därför byggs endast energieffektiva hus med fjärrvärme i detta område. Även om bostäder och lokaler som byggs försörjs med fjärrvärme ska dessa självklart ändå vara energieffektiva.

Minimikrav:

 • 90 kWh/m2 för mindre fristående bostäder (<200 m2)
 • 80 kWh/m2 för flerbostadshus
 • Fjärrvärme, inte värmepump

Lågenergiområde

I detta område byggs täta, välisolerade hus som nästan helt värms upp av värme från människor och hushållsapparater. De kan till och med ge ett energiöverskott på årsbasis om de exempelvis kompletteras med småskalig förnybara energilösningar. Gemensamt för dem är god lufttäthet och välisolerade väggar, tak och grund. Husens orientering är också optimerad så att solens "gratisenergi" tas tillvara. För flerbostadshusen kan fjärrvärme användas för tappvatten och kompletterande värme.

Minimikrav:

Passsivhuskriterierna enligt aktuell FEBY nollhus.se Länk till annan webbplats., vilket omfattar: 

 • krav på högsta värmeeffektförlust vid dimensionerande utetemperatur.
 • krav på högsta årsenergianvändning.
 • täthet, innemiljö, fuktsäkerhet, ljud, fönstrens värmeegenskaper.

Uppföljning

Fjärrvärmeområdet

Vi har med en energiberäkning i bygglovet som visar att vi klarar nyckelkravet. Detta sker enligt normalt förfarande där byggherrar visar hur BBRs energikrav uppnås.

Lågenergiområdet

Du visar hur du följer FEBY 12 och visar detta i programmet "Energihuskalkyl" som bifogas i bygglovsansökan/energikrav.

Ett urval av företag som erbjuder energieffektiva hus för Vikaholm

Du som tomtköpare bör själv försäkra dig om att den hustyp hos den husleverantör du är intresserad av uppfyller passivhus enligt FEBY 12. Exempel på leverantörer som kan leverera hus enligt den kravspecifikation vi har för lågenergiområdet i Vikaholm.

Hus.se Länk till annan webbplats.
Lista på svenska hustillverkare som bygger energieffektiva hus

Vallsjöhus

vallsjohus.se Länk till annan webbplats.
Kontakt Birger Johansson
E-post birger.johansson@vallsjohus.se
Telefon 070-615 35 54

Fiskarhedenvillan

fiskarhedenvillan.se Länk till annan webbplats.
Kontakt Mikael Johansson
E-post
mikael.johansson@fiskarhedenvillan.se
Telefon
070- 109 42 47 

XNvillan

xnvillan.se/haallbart-boende Länk till annan webbplats.
Kontakt Patrik Nyhlén
E-post
patrik@xnvillan.se 
Telefon 072- 241 36 02 

Inspiration

Bygga energieffektivt

Inspirationsmaterial från Energikontoret Skåne på uppdrag av energimyndigheten
Bygga energieffektivt (PDF) Länk till annan webbplats.

Fakta för dig som vill bygga passivhus

Intressegrupp Passivhus, igpassivhus.se Länk till annan webbplats.

Dagvatten är regnvatten, smältvatten och spolvatten som rinner av från exempelvis vägar och hustak. För ett hållbart samhälle är det viktigt att vi minskar andelen dagvatten som går till reningsverket och fördröjer så mycket som möjligt på egen tomt.

Att fördröja dagvattnet så mycket som möjligt inne på tomtmark ger ett lugnare och mer utdraget flöde till de dagvattenanläggningar som finns. Därmed blir reningseffekten bättre innan dagvattnet rinner vidare ut i vattendrag, sjöar och hav.

Krav

I Vikaholm ställs kravet att maximalt 1/6 (17 procent) av tomtytan (eller maximalt 125 m2 om fastigheten är mindre än 2 000 m2) får kopplas direkt till ledningsnätet eller ledas till gatumark. På det som är kvar av tomten ska LOD (lokalt omhändertagande av dagvatten) gälla.

Uppföljning

Takyta

 • X m2 takyta (huvudbyggnad + uthus) kopplas eller leds till kommunens ledningsnät
 • X m2 takyta (huvudbyggnad + uthus) fördröjs på tomtmark

Hårdgjord markyta

 • X m2 hårdgjord markyta (asfalt, plattor) kopplas till kommunens ledningsnät
 • X m2 hårdgjord markyta (asfalt, plattor) fördröjs på tomtmark

Totalt

 • X m2 takyta + hårdgjord markyta kopplas till kommunens ledningsnät  

Du kan ta hand om dagvattnet på din egen fastighet på olika sätt. Att exempelvis sätta utkastare på stuprören gör att vattnet rinner ut över gräsmattan. Ett annat exempel är gröna tak vilka dämpar dagvattenflöden och dessutom ser trevliga ut.

Presentation och idébilder

Dagvattenpresentation VIkaholm , 846 kB.

Inspiration

Växjö kommun - dagvatten 

Ekologisk dagvattenhantering - Sveriges Lantbruks universitet , 786 kB. 

Inspiration på biblioteket

Svenskt vatten, Publikation P105
svensktvatten.se/Medlemmar/Vattenbokhandeln/ Länk till annan webbplats.

En långsiktigt hållbar dagvattenhantering, planering och exempel, Peter Stahre
svensktvatten.se/Medlemmar/Vattenbokhandeln/ Länk till annan webbplats.

I Vikaholm sorterar alla matavfall. Det ska vara lätt att att sortera avfall och på så sätt minska sin miljöpåverkan. Du ska se till att det finnas gott om plats för att sortera de olika avfallsfraktionerna i din bostaden.

I bostäder ska det finnas plats för sortering av avfall i olika fack: matavfall, övrigt hushållsavfall, tidningar och förpackningsprodukter (papper, glas, plast, metall). Kommunen vill gärna se nya innovativa idéer i byggherrarnas förslag till lösningar.

Krav

Att sorterar matavfall och att det ska finna utrymme i bostaden för att sortera avfall i olika fack.

Uppföljning

 • Vi har plats i köket för matavfall och övrigt brännbart hushållsavfall.
 • Vi har plats på fastigheten för de två sopkärlen.
 • Vi har plats för tidningar och förpackningsprodukter på fastigheten.

Inspiration

Växjö kommun vaxjo.se/avfall
Sveriges avfallsportal sopor.nu Länk till annan webbplats.
Avfall Sverige avfallsverige.se Länk till annan webbplats.
Necessity necessity.se Länk till annan webbplats.
Vi i villa Förvaring smarta lösningar på Vi i villas webbplats Länk till annan webbplats.

I Vikaholm väljer vi endast byggnadsmaterial som inte innehåller ämnen som är farliga för hälsa och miljö.

En viktig del i arbetet med att göra Vikaholm till en del av Europas grönaste stad handlar om att bygga med hälsosamma byggnadsmaterial. BASTA är ett verktyg som hjälper dig att välja rätt produkter.

Krav

Vid val av byggmaterial ska du i första hand välja varor som är registrerade i BASTA-systemet. Alternativt kan byggherre använda annat materialklassningssystem för att bekräfta att man uppnår BASTA-systemets egenskapskriterier.

Uppföljning

Efter bygget är slutfört ska du, till den avdelning som du skrivit köpekontrakt med, visa ett utdrag från BASTA projekthanteraren som visar alla BASTA-produkter som använts samt en lista på vilka byggprodukter som inte är BASTA-produkter och argumenten varför andra produkter har använts.

Bildspel

Presentation av BASTA , 992 kB.

Inspiration och länkar

BASTA www.bastaonline.se Länk till annan webbplats.

Information till dig som ska bygga hus på Vikaholm , 236 kB.

Broschyr BASTA , 2 MB.

På Vikaholm försöker vi minska koldioxidutsläppen på många sätt. Några sätt är att ha bra och snabba cykelvägar och en bra kollektivtrafik redan vid första inflyttning till området. Buss trafikerar Vikaholm sedan hösten 2013.

Kommunen ska säkerställa snabba och säkra cykelvägar från Vikaholm till centrum och universitetet samt ett välförgrenat och attraktivt gång- och cykelvägnät inom området.

Krav

Inga krav för dig som bygger en villa

Laddstolpar för elbilar ska finnas på parkeringar för flerfamiljshus.

Uppföljning

Större byggherrar ska anordna laddstolpe/ar för elbilar vid flerfamiljshus.

Ett tillgängligt Vikaholm innebär att alla människor är välkomna hit och kan bo kvar under lång tid. Tillgänglighet kan också handla om att du som barn själv kan ge dig iväg till skolan eller lekplatsen.

För att kunna bo i ditt hus i alla livets skeden är det bra att tänka på tillgängligheten redan från första början. Till exempel att inte ha stora nivåskillnader till entré eller uteplats och att ha en handikappanpassad toalett på bottenvången.

Krav

Kommunens Råd- och riktlinjer ”Bebyggelse med god tillgänglighet och användbarhet” , 2 MB. ska användas.

Uppföljning

 • Vi följer kommunens Råd- och riktlinjer "Bebyggelse med god tillgänglighet och användbarhet".
 • Vi har särskilt planerat så att entrén och uteplatsen är lätt tillgänglig (utan nivåskillnader).
 • Vi har särskilt planerat så att det finns en handikappanpassad toalett på bottenvåningen.

Nyckelkravet "Tillgänglighet" , 116 kB.

Idébilder 

Situationsplan , 56 kB.

Inspiration på nätet

Boverket boverket.se/Tillganglighet/ Länk till annan webbplats.

Kommunens checklista

Checklista för tillgänglighet , 23 kB.

Senast uppdaterad: 29 januari 2024