Följ de nationella skärpta råden för att hejda smittspridningen av covid-19

Stäng meddelande

Del av Bergkvara 6:1 (bostäder)

Vi gör en ny detaljplan för en del av fastigheten Bergkvara 6:1 i stadsdelen Räppe. Detaljplaneförslaget var ute på samråd till och med 2018-12-10.

Projektet är vilande i väntan på den nya översiktsplanen.

Sammanfattning

Det finns en efterfrågan på bostäder i Växjö. Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningar för byggnation av bostäder i anslutning till befintlig villabebyggelse i Räppe, i ett område som inte är detaljplanelagt idag.

Den aktuella marken för byggnation ingår i riksintresset för kulturmiljö Bergkvara (planområdet omfattar cirka 1 procent av riksintressets yta). Planförslaget har utformats med hänsyn till strandskyddet (som också utgör industrizon i riksintresset) samt övriga delar av riksintresset, som den gamla landsvägens sträckning mot Växjö och stenbron vid Örsled. Bergkvara gods, kvarnen, spåren av vattenkraftsutnyttjande vid Mörrumsån och Räppegölen med mera ligger utanför planområdet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 november 2020
Växjö växer