Växjö 6:50 med flera (Etapp 2, Hagavik)

Vi gör en ny detaljplan för fastigheten Växjö 6:50 med flera (Etapp 2, Hagavik). Planförslaget, samt en gatukostnadsutredning, var ute på granskning 2019-10-21 till och med 2019-11-11.

I juni 2021 fick Växjö kommun avslag på sin ansökan om att flytta den fridlysta knäroten i Hagavik. Sedan dess har kommunen sett över vilka möjligheter som finns och har nu bestämt sig för att fortsätta planläggningen.

Nu påbörjas processen med att justera detaljplaneförslaget, göra nya utredningar, däribland ny gatukostandsutredning samt att göra om plankartan. Beroende på hur stora förändringarna blir kommer kommunen att gå ut på samråd eller granskning. Oavsett om det blir samråd eller granskning kommer du som bor i området att få ta del av de nya handlingarna och ha möjlighet att lämna synpunkter. Vår ambition är att detta kan ske tidigast våren 2022.

Brev som gick ut till boende i området, 2021-10-13 , 103 kB.

Brev som gick ut till boende i området, 2021-07-07 , 102 kB.

Förhandsbesked

Under tiden som arbetet pågår med hur gator samt vatten- och avloppsledningar ska placeras i området kommer Växjö kommun inte kunna godkänna ny byggnation i Hagavik. Du får fortfarande underhålla din fastighet och använda den byggrätt som finns för tomten enligt områdets nu gällande områdesbestämmelser men vi kan inte ge exempelvis förhandsbesked för fler fastigheter i området eftersom detta även påverkar kommande gatukostnadsutredning

Sammanfattning

Syftet är att omvandla Hagavik från ett fritidshusområde till ett område för permanentbostäder. Syftet är även att förbättra miljö- och resurshushållningen genom att inrymma Hagavik i det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp.

Detaljplanen ska också skapa en i huvudsak gles bebyggelsestruktur i områdets norra och östra delar. Medan området söder om smalspåret i större utsträckning kan prövas för mer blandad bebyggelsestruktur med olika upplåtelseformer och varierande byggnadshöjder.

Planförslaget bedöms vara förenligt med översiktsplanen och detaljplanens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Frågor om detaljplanen kontakta planchef Djana Micanovic telefon 0470-436 22, e-post djana.micanovic@vaxjo.se

Gatukostnadsutredning

Kommunen har för avsikt att finansiera standardhöjningen och utbyggnaden av gatorna i Hagavik genom uttag av gatukostnadsersättning från fastighetsägarna i detaljplaneområdet. Parallellt med detaljplanen för ovanstående område har kommunledningsförvaltningen därför arbetat fram ett förslag till gatukostnadsutredning. Gatukostnadsutredningen är ett eget ärende (Dnr. 2017-00576) har varit utställd för granskning under samma period som detaljplanen.

Frågor om gatukostnadsutredningen kontakta projektledare Johan Andersson, telefon 0470-412 72, e-post johan.andersson2@vaxjo.se.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 oktober 2021
Växjö växer