Följ de nationella skärpta råden för att hejda smittspridningen av covid-19

Stäng meddelande

Växjö 6:50 med flera (Etapp 2, Hagavik)

Vi gör en ny detaljplan för fastigheten Växjö 6:50 med flera (Etapp 2, Hagavik). Planförslaget, samt en gatukostnadsutredning, var ute på granskning 2019-10-21 till och med 2019-11-11.

Några justeringar och frågeställningar kvarstår att hantera i detaljplanen. Detaljplanen beräknas att tas upp av byggnadsnämnden för beslut om eventuell ny granskningsperiod. Mer information kommer i samband med nytt beslut i nämnden.

Rättsprövning av dispens för flytt av knärot pågår parallellt. Detaljplanen kan inte antas förrän besked om knärot är fattat.

Sammanfattning

Syftet är att omvandla Hagavik från ett fritidshusområde till ett område för permanentbostäder. Syftet är även att förbättra miljö- och resurshushållningen genom att inrymma Hagavik i det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp.

Detaljplanen ska också skapa en i huvudsak gles bebyggelsestruktur i områdets norra och östra delar. Medan området söder om smalspåret i större utsträckning kan prövas för mer blandad bebyggelsestruktur med olika upplåtelseformer och varierande byggnadshöjder.

Planförslaget bedöms vara förenligt med översiktsplanen och detaljplanens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Frågor om detaljplanen kontakta planchef Djana Micanovic telefon 0470-436 22, e-post djana.micanovic@vaxjo.se

Gatukostnadsutredning

Kommunen har för avsikt att finansiera standardhöjningen och utbyggnaden av gatorna i Hagavik genom uttag av gatukostnadsersättning från fastighetsägarna i detaljplaneområdet. Parallellt med detaljplanen för ovanstående område har kommunledningsförvaltningen därför arbetat fram ett förslag till gatukostnadsutredning. Gatukostnadsutredningen är ett eget ärende (Dnr. 2017-00576) har varit utställd för granskning under samma period som detaljplanen.

Frågor om gatukostnadsutredningen kontakta projektledare Johan Andersson, telefon 0470-412 72, e-post johan.andersson2@vaxjo.se.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 februari 2021
Växjö växer