Växjö 6:50 med flera (Etapp 2, Hagavik)

Vi gör en ny detaljplan för fastigheten Växjö 6:50 med flera (Etapp 2, Hagavik). Planförslaget, samt en gatukostnadsutredning, var ute på granskning 2019-10-21 till och med 2019-11-11.

Den 9 juni 2021 fick Växjö kommun besked från mark- och miljööverdomstolen att de avslår kommunens ansökan om dispens för att flytta den fridlysta orkidén Knärot. Ärendet har behandlats i samtliga rättsliga instanser, vilket innebär att domen är slutgiltig och inte går att överklaga.

Växjö kommun har nu påbörjat arbetet med att se över vilka möjligheter det finns med fortsatt planläggning av området. Beroende på vilken färdriktning vi väljer kan även ytterligare politiska beslut krävas.

Vi planerar att kunna presentera ett förslag på hur vi går vidare med planprocessen utifrån de nya förutsättningarna under hösten 2021.

Sammanfattning

Syftet är att omvandla Hagavik från ett fritidshusområde till ett område för permanentbostäder. Syftet är även att förbättra miljö- och resurshushållningen genom att inrymma Hagavik i det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp.

Detaljplanen ska också skapa en i huvudsak gles bebyggelsestruktur i områdets norra och östra delar. Medan området söder om smalspåret i större utsträckning kan prövas för mer blandad bebyggelsestruktur med olika upplåtelseformer och varierande byggnadshöjder.

Planförslaget bedöms vara förenligt med översiktsplanen och detaljplanens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Frågor om detaljplanen kontakta planchef Djana Micanovic telefon 0470-436 22, e-post djana.micanovic@vaxjo.se

Gatukostnadsutredning

Kommunen har för avsikt att finansiera standardhöjningen och utbyggnaden av gatorna i Hagavik genom uttag av gatukostnadsersättning från fastighetsägarna i detaljplaneområdet. Parallellt med detaljplanen för ovanstående område har kommunledningsförvaltningen därför arbetat fram ett förslag till gatukostnadsutredning. Gatukostnadsutredningen är ett eget ärende (Dnr. 2017-00576) har varit utställd för granskning under samma period som detaljplanen.

Frågor om gatukostnadsutredningen kontakta projektledare Johan Andersson, telefon 0470-412 72, e-post johan.andersson2@vaxjo.se.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 juli 2021
Växjö växer