Ingelstad 3:37 med flera (Ingelstad centrum)

Växjö kommun gör en ny detaljplan för fastigheten Ingelstad 3:37 med flera (Ingelstad centrum) i Ingelstad. Planförslaget är ute på samråd 2021-03-22 - 2021-05-02.

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder och verksamhetslokaler samt säkerställa och utveckla allmän platsmark så som torg, parker och gång- och cykelstråk i Ingelstad centrum.

Frågor och dialog

Frågor om detaljplanen besvaras av planarkitekt Emma Lennartsson, telefon 0470-436 89 eller e-post Emma.Lennartsson@vaxjo.se.

Under samrådstiden erbjuder vi möjlighet till digital och fysisk dialog. Mer information om kommande dialogtillfällen och anmälan.

Synpunkter

Eventuella synpunkter på planförslaget ska vara skriftliga och skickas senast 2021-05-02 via e-post byggnadsnamnden@vaxjo.se eller till Byggnadsnämnden, Box 1222, 351 12 Växjö.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 april 2021
Växjö växer