Följ de nationella skärpta råden för att hejda smittspridningen av covid-19

Stäng meddelande

Viggen 1 (Öjaby)

Växjö kommun gör en ny detaljplan för fastigheten Viggen 1 i Öjaby. Detaljplaneförslaget är ute på samråd till och med den 26 februari 2021

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att ge utökad byggrätt för bostäder inom fastigheten Viggen 1. Fastigheten är bebyggd med flerbostadshus och avsikten är att skapa möjlighet för fler bostäder. Fastigheten är sedan tidigare detaljplanelagd för bostäder, men byggrätten är fullt utnyttjad.

Detaljplanen tillåter att byggnader uppför i upp till 3 våningar. Angöring till bostäderna kommer vara via Toragårdsvägen likt det är i befintligt bostadsområde.

Byggherrens förslag är att uppföra ytterligare två hus med lägenheter i den västra delen av fastigheten. Totalt kan det kommer cirka 20- 25 nya lägenheter. Exakt placering och utformning av de nya byggnaderna bestäms i senare skede, i bygglovet.

Lämna synpunkter

Under samrådstiden (16 december - 26 februari) finns möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. Efter samrådet sammanställs alla synpunkter och dessa är sedan underlag för eventuella ändringar av planförslaget. Det finns möjlighet att lämna synpunkter nu under samrådsskedet samt under granskning som följer efter samrådet innan detaljplanen antas av byggnadsnämnden.

Synpunkter på planförslaget lämnas till byggnadsnämnden senast den 26 februari.

Mailadress: byggnadsnamnden@vaxjo.se

Postadress:
Byggnadsnämnden
Box 1222
351 12 Växjö

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 december 2020
Växjö växer