Öjaby 9:4 med flera (Norra Öjaby)

Vi gör en ny detaljplan för fastigheten Öjaby 9:4 med flera (Norra Öjaby) i Öjaby. Planförslaget var ute för granskning 2020-04-01 - 2020-04-22.

Sammanfattning

Planläggning utgår ifrån planprogrammet för Norra Öjaby , 3 MB.. Området är tidigare inte detaljplanelagt och syftet är att möjliggöra nya bostäder i norra Öjaby, men också att säkra viktiga naturområden och grönstråk. I förslaget planeras det för bostäder i en- och flerbostadshus i blandade upplåtelseformer.

Planförslaget var ute för granskning under perioden 2019-04-01 – 2019-04-23.
Utifrån de synpunkter som kommit in under granskningen har planförslaget omarbetats i så stor omfattning att planförslaget ställs ut för en andra granskning.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 juni 2021
Växjö växer