Följ de nationella skärpta råden för att hejda smittspridningen av covid-19

Stäng meddelande

Öjaby 9:4 med flera (Norra Öjaby)

Vi gör en ny detaljplan för fastigheten Öjaby 9:4 med flera (Norra Öjaby) i Öjaby. Planförslaget är utsänt för granskning mellan 2020-04-01 till och med 2020-04-22.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade i februari 2015 att ge byggnadsnämnden i uppdrag att pröva planläggning i Öjaby, med utgångspunkt i planprogrammet för Norra Öjaby. Området är tidigare inte detaljplanelagt och syftet med att nu planlägga är att möjliggöra nya bostäder i norra Öjaby, men också att säkra viktiga naturområden och grönstråk. I förslaget planeras det för bostäder i en- och flerbostadshus i blandade upplåtelseformer.

Planförslaget var utsänt för granskning under perioden 2019-04-01 – 2019-04-23.
Utifrån de synpunkter som inkommit under granskningen har planförslaget omarbetats i så stor omfattning att planförslaget ställs ut för en andra granskning.

Lämna synpunkter

Eventuella synpunkter på planförslaget ska vara skriftliga och komma in till byggnadsnämnden senast 2020-04-22 via e-post byggnadsnamnden@vaxjo.se eller till Byggnadsnämnden, Box 1222, 351 12 Växjö.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 november 2020
Växjö växer